สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจควบคุมคุณภาพเนื้อสัตว์ที่โรงฆ่าสัตว์ ประเภทสุกร ประจำปี 2565

 

                        คลิกลงทะเบียน  
ดาวน์โหลดระเบียบการลงทะเบียนอบรมตรวจเนื้อสุกร2565.pdf
ดาวน์โหลดใบชำระเงินที่เคาน์เตอร์กสิกรไทย(Pay-in-Kbank).pdf
ดาวน์โหลดวิธีการชำระเงินอย่างละเอียด.pdf

   

 

 

ประกาศศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

ที่ 1 / 2565

เรื่อง  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจควบคุมคุณภาพเนื้อสัตว์ที่โรงฆ่าสัตว์ ประเภทสุกร  ประจำปี 2565

-----------------------------

 

          ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 มาตรา 30 ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์ สำหรับโรงฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตั้งอยู่ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เว้นแต่โรงฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์เพื่อการส่งออกด้วย ให้อธิบดีเป็นผู้แต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์ การแต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์ตามวรรคหนึ่ง ต้องแต่งตั้งจากบุคคลผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ หรือบุคคลซึ่งผ่านการศึกษาอบรมด้านการตรวจโรคสัตว์ และการตรวจเนื้อสัตว์ตามหลักสูตรที่กรมปศุสัตว์หรือสัตวแพทยสภาให้การรับรอง และบุคคลทั้งสองประเภทดังกล่าวต้องได้รับการขึ้นทะเบียนไว้กับกรมปศุสัตว์ และสืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภาครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 พิจารณาอนุมัติให้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องหรือสถาบันสมทบฯ จัดฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว 

          ในการนี้ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์จึงดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจควบคุมคุณภาพเนื้อสัตว์ที่โรงฆ่าสัตว์ ประเภทสุกร ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักสูตรผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ที่สัตวแพทยสภามีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โดยปรับเปลี่ยนการอบรมภาคบรรยายและการสอบวัดผลเป็นรูปแบบออนไลน์ ส่วนการอบรมภาคปฏิบัติให้มีการตรวจชุดตรวจโรค และผู้เข้ารับการอบรมทุกคนต้องมีหลักฐานการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็มขึ้นไป รวมถึงปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 ในระหว่างการอบรมภาคปฏิบัติอย่างเข้มงวด

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ เนื้อหาทางวิชาการให้ทันต่อวิทยาการเทคโนโลยีที่ทันสมัย
    เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับใบผ่านการฝึกอบรมฯ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นพนักงานตรวจโรคสัตว์

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

          ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องจบการศึกษาข้อ 1 หรือข้อ 2 ดังต่อไปนี้

  1. จบการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีในสาขาวิชา

          1.1 สัตวบาล

          1.2 สัตวศาสตร์

          1.3 สัตวรักษ์

          1.4 เทคนิคการสัตวแพทย์

          1.5 วิทยาศาสตร์การแพทย์

          1.6 วิทยาศาสตร์การอาหาร

          1.7 สาธารณสุข

          1.8 การพยาบาลสัตว์

          1.9 ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์

       2. จบการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชา

          2.1 สัตวบาล

          2.2 สัตวศาสตร์

          2.3 สัตวรักษ์

          2.4 ศาสตร์ที่เกี่ยวกับด้านปศุสัตว์

          ในกรณีข้อ 2 ต้องมีหนังสือรับรองจากหัวหน้างานระดับกอง สำนักหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการตรวจโรคสัตว์และการตรวจเนื้อสัตว์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตรการตรวจควบคุมคุณภาพเนื้อสัตว์ที่โรงฆ่าสัตว์ ประเภทสุกร 

          จำนวนชั่วโมงรวมตลอดหลักสูตร

                   ภาคทฤษฎี 29 ชั่วโมง

                   ภาคปฏิบัติ 11 ชั่วโมง

1. วิชาทั่วไป

1.1 เชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

2 ชั่วโมง

รายละเอียด: เชื้อจุลินทรีย์เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคติดต่อ ระหว่างสัตว์และคน โดยย่อ เน้นโรคสำคัญที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค และวิธีกำจัดเชื้อเหล่านั้น

1.2 โรคติดต่อสัตว์สู่คน                                                                           

2 ชั่วโมง

รายละเอียด: โรคที่ติดต่อระหว่างคนและสัตว์ สาเหตุ ระบาดวิทยา ลักษณะสำคัญของโรคทั้งในคนและสัตว์รวมถึงการติดต่อ การควบคุมและป้องกันโรค ปัญหาและแนวโน้มของโรคที่พนักงานตรวจโรคสัตว์ควรจะทราบ

1.3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายเนื้อสัตว์

5 ชั่วโมง

รายละเอียด: หลักสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพนักงานตรวจโรคสัตว์และ Food safety

                   1) พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545

                   2) พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559

                   3) พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558

                   4) พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

                   5) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

1.4 ระบบมาตรฐานคุณภาพที่ใช้ควบคุมการผลิตเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์                    

2 ชั่วโมง

รายละเอียด: สาระสำคัญของมาตรฐานระบบคุณภาพและความปลอดภัยทางด้านอาหารที่ใช้ควบคุมการผลิตเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์อาหาร มาตรฐานต่าง ๆ ที่ควรรู้ได้แก่ GMP HACCP

1.5 บทบาทของพนักงานตรวจโรคสัตว์ ประจำโรงฆ่าสัตว์ต่อความปลอดภัยของอาหาร                   

1 ชั่วโมง

รายละเอียด:  บทบาทของพนักงานตรวจโรคสัตว์ต่อความปลอดภัยของอาหารในการควบคุมโรคที่อาจจะระบาดผ่านเนื้อสัตว์ไปยังคน และบทบาทในการป้องกันโรคระบาดสัตว์

1.6 การเก็บรักษาและการส่งตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ   

1 ชั่วโมง

รายละเอียด: การเก็บตัวอย่างจากสัตว์ หรือเนื้อสัตว์ เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

1.7 วิธีทำความสะอาดและการสุขาภิบาลในโรงฆ่าสัตว์และโรงงานผลิตและแปรรูปเนื้อสัตว์         

1 ชั่วโมง

รายละเอียด: การทำความสะอาด และการสุขาภิบาลในโรงฆ่าสัตว์ และโรงงานผลิตและแปรรูปเนื้อสัตว์ ขั้นตอนวิธีการทำความสะอาดโรงฆ่าสัตว์ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการฆ่าสัตว์

2. วิชาเฉพาะ  

2.1  กายวิภาค และระบบต่อมน้ำเหลืองสำหรับการตรวจเนื้อสุกร  

2 ชั่วโมง

รายละเอียด: รายละเอียดเกี่ยวกับกายวิภาคสัตว์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของสุกรและระบบต่อมน้ำเหลืองที่สำคัญ

2.2 โรคระบาดของสุกรที่สำคัญและพยาธิสภาพของโรค                              

3 ชั่วโมง

รายละเอียด: โรคระบาดสุกรที่ตรวจพบในโรงฆ่าสัตว์ วิธีการวินิจฉัย การวัดความรุนแรงของโรค พยาธิกำเนิดของโรค การเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อในร่างกายเมื่อเกิดโรค และการรวบรวมข้อมูล

2.3 พฤติกรรม การควบคุม และการจัดการสวัสดิภาพสุกร

3 ชั่วโมง

รายละเอียด: ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพฤติกรรมสัตว์ การควบคุมสัตว์ รวมถึงการจัดการ สวัสดิภาพสัตว์ เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการ ด้านสวัสดิภาพสัตว์ รวมถึงผลกระทบจากการจัดการสวัสดิภาพสัตว์

2.4 มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ การปฏิบัติที่ดีสำหรับในโรงฆ่าสุกร และการปฏิบัติที่ดีสำหรับการขนส่งซากสัตว์และเนื้อสัตว์                              

2 ชั่วโมง

รายละเอียด: หลักปฏิบัติและข้อกำหนดที่สำคัญตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสุกร และการปฏิบัติที่ดีสำหรับการขนส่งซากสัตว์และเนื้อสัตว์ ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

2.5 การตรวจสุขภาพสุกรก่อนฆ่า                                          

1 ชั่วโมง

รายละเอียด:   การตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนฆ่า ลักษณะความแตกต่างระหว่างสัตว์ป่วยกับสัตว์ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ อาการป่วยที่สำคัญ การดูลักษณะของสัตว์ที่ผิดปกติ และการวบรวมข้อมูล

2.6 การตรวจซากสุกรภายหลังฆ่าและการตัดสินซาก

3 ชั่วโมง

รายละเอียด: รอยโรคที่ตรวจพบที่ซากหลังฆ่า ตำแหน่งของต่อมต่าง ๆ การผ่ากล้ามเนื้อ โดยไม่เป็นการทำลายกล้ามเนื้อ การผ่าตรวจต่อมอย่างถูกวิธีเพื่อดูรอยโรค และการพิจารณาตัดสินซากและการทำลายซากคัดทิ้ง

2.7 สภาพของเนื้อที่เกิดการเปลี่ยนแปลงภายหลังฆ่า

1 ชั่วโมง

รายละเอียด: สภาพของเนื้อที่เกิดการเปลี่ยนแปลงภายหลังฆ่า การเปลี่ยนแปลงของซากที่สำคัญเกี่ยวข้องกับคุณภาพซาก สาเหตุ ลักษณะที่ปรากฏ และวิธีป้องกัน     

3. ภาคปฏิบัติ  

3.1.การฝึกภาคปฏิบัติ

8 ชั่วโมง

รายละเอียด: การฝึกปฏิบัติ การฝึกตรวจซากภายหลังฆ่า ตำแหน่งของต่อมต่าง ๆ วิธีการผ่าต่อมน้ำเหลืองเพื่อตรวจโรค ต้องฝึกตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนฆ่าและตรวจซากสัตว์ภายหลังฆ่า การยึดซากไว้ตรวจอย่างละเอียดในกรณีที่พบความปกติของซาก หรือโรคบางโรคที่ไม่สามารถตัดสินได้ทันทีหรือสงสัย

3.2. สัมมนากลุ่ม

3 ชั่วโมง

รายละเอียด: อภิปรายและแลกเปลี่ยนข้อมูลจากการศึกษาดูงานภาคปฏิบัติ

 

วัน  เวลา  และสถานที่จัดการฝึกอบรมฯ

          ระหว่างวันจันทร์ที่ 7 ถึงวันพุธที่ 16 มีนาคม 2565  เวลา 09.00 – 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์)

               - การเรียนภาคทฤษฎีผ่านสื่อออนไลน์  ด้วยโปรแกรม Zoom Webinar 

               - การเรียนภาคปฏิบัติ

                     1. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม                      

                     2.โรงฆ่าสัตว์บริษัท คิวเอ็มเอ จำกัด อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

               - การสอบวัดผลการฝึกอบรม ทำผ่านระบบออนไลน์  

 

กำหนดการฝึกอบรม

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565  บรรยายออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Webinar

เวลา

หัวข้อบรรยาย

วิทยากร

09.00 – 11.00 น.

เชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

รศ.น.สพ.ดร.ณุวีร์ ประภัสระกูล

ภาควิชาจุลชีววิทยา

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11.00 – 12.00 น.

ระบบมาตรฐานคุณภาพที่ใช้ควบคุมการผลิตเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ (ช่วงที่ 1)

สพ.ญ.ปริญญา เชียรวิชัย

สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า

ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

12.00 – 13.00น.

พักรับประทานอาหาร

 

13.00 – 14.00 น.

ระบบมาตรฐานคุณภาพที่ใช้ควบคุมการผลิตเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ (ช่วงที่ 2)

สพ.ญ.ปริญญา เชียรวิชัย

สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า

ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

14.00 – 16.00 น.

โรคติดต่อสัตว์สู่คน 

สพ.ญ.มนทกานติ์ จิระธันห์

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์

 

วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 บรรยายออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Webinar

เวลา

หัวข้อบรรยาย

วิทยากร

09.00 – 10.00 น.

บทบาทของพนักงานตรวจโรคสัตว์ ประจำโรงฆ่าสัตว์ต่อความปลอดภัยของอาหาร

สพ.ญ.สุธิดา ไพศาลสมสุข

สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

10.00 – 12.00 น.

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายเนื้อสัตว์  (ช่วงที่ 1)

1) พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545  (30 นาที)

 

2) พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558  (30 นาที)

 

3) พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558  (30 นาที)

 

4) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522  

(30 นาที)

 

 

 

1. นางสาวอมรพันธ์ รัตนศรีสมพร

ผู้ประสานงานผู้กระทำผิดและงานนิติกร

สัตวแพทยสภา

2. วิทยากรจากกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์

 

3. น.สพ.สุขุม สนธิพันธ์

สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์

กรมปศุสัตว์

4. นางธิดา ทวีฤทธิ์
นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

12.00 – 13.00น.

พักรับประทานอาหาร

 

13.00 – 16.00 น.

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายเนื้อสัตว์ (ช่วงที่ 2)

5) พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559  

(3 ชั่วโมง)

น.สพ.พัฒน์พงษ์ โลหะอนุกูล

และน.สพ.อัจฉบุณณ์ แสงศิริรักษ์

สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์

 

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 บรรยายออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Webinar

เวลา

หัวข้อบรรยาย

วิทยากร

10.00 – 11.00 น.

การเก็บรักษาและการส่งตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ 

อ.ดร.สพ.ญ.ขวัญวลัย มากล้น

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

11.00 – 12.00 น.

วิธีการทำความสะอาดและการสุขาภิบาลในโรงฆ่าสัตว์และโรงงานผลิตและแปรรูปเนื้อสัตว์               

สพ.ญ.ทิพย์สุดา พุฒซ้อน

สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหาร

 

13.00 – 16.00 น.

พฤติกรรม การควบคุม และการจัดการสวัสดิภาพสุกร

ผศ.สพ.ญ.ดร.วราพร พิมพ์ประไพ

ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 บรรยายออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Webinar

เวลา

หัวข้อบรรยาย

วิทยากร

09.00 – 12.00 น.

โรคระบาดของสุกรที่สำคัญและพยาธิสภาพของโรค   

ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช

ภาควิชาพยาธิวิทยา

คณะสัตวแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหาร

 

13.00 – 15.00 น.

กายวิภาค และระบบต่อมน้ำเหลืองสำหรับการตรวจเนื้อสุกร  

รศ.ดร.น.สพ. ไพศาล เทียนไทย

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

15.00 – 16.00 น.

การตรวจสุขภาพสุกรก่อนฆ่า  

น.สพ.อัจฉบุณณ์ แสงศิริรักษ์

สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

 

 วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 บรรยายออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Webinar

เวลา

หัวข้อบรรยาย

วิทยากร

09.00 – 11.00 น.

มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ การปฏิบัติที่ดีสำหรับในโรงฆ่าสุกรและการปฏิบัติที่ดีสำหรับการขนส่งซากสัตว์และเนื้อสัตว์   

สพ.ญ.ปริญญา เชียรวิชัย

สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

11.00 – 12.00 น.

การตรวจซากสุกรภายหลังฆ่าและการตัดสินซาก  (ช่วงที่ 1)

ผศ.น.สพ.ดร.สุเจตน์ ชื่นชม

นายกสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหาร

 

13.00 – 15.00 น.

การตรวจซากสุกรภายหลังฆ่าและการตัดสินซาก  (ช่วงที่ 2)

ผศ.น.สพ.ดร.สุเจตน์ ชื่นชม

นายกสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย

15.00 – 16.00 น.

สภาพของเนื้อที่เกิดการเปลี่ยนแปลงภายหลังฆ่า  

ผศ.น.สพ.ดร.สุเจตน์ ชื่นชม

นายกสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย

 

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 ภาคปฏิบัติ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

        เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

         

** ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากรทุกคนต้องทำการตรวจทดสอบโรคโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมอบรมภาคปฏิบัติ

เวลา

หัวข้อบรรยาย

วิทยากร

07.30 – 08.30 น.

การตรวจทดสอบโรคโควิด-19 ผู้เข้ารับการอบรมด้วยชุดตรวจ ATK บริเวณด้านหน้าห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์

ดำเนินการตรวจโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ บริเวณหน้าห้องปฏิบัติการ

08.30 – 12.30 น.

ฝึกปฏิบัติ ณ ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ อาคารเรียนรวม ชั้น 1

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

-คณะทำงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจควบคุมคุณภาพเนื้อสัตว์ที่โรงฆ่าสัตว์ ประเภทสุกร 

-ผศ.น.สพ.ดร.สุเจตน์ ชื่นชม

-วิทยากรจาก สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

12.30 – 13.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

 

 

  

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565  ภาคปฏิบัติ ณ บริษัท คิวเอ็มเอ จำกัด อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 

** ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากรทุกคนต้องทำการตรวจทดสอบโรคโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมอบรมภาคปฏิบัติ

เวลา

หัวข้อบรรยาย

วิทยากร

07.30 – 08.30 น.

การตรวจทดสอบโรคโควิด-19 ผู้เข้ารับการอบรมด้วยชุดตรวจ ATK บริเวณด้านหน้าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (บริเวณสนามฟุตบอล)

ดำเนินการตรวจโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

08.30 – 12.30 น.

ศึกษาดูงาน ณ โรงฆ่าสัตว์บริษัท คิวเอ็มเอ จำกัด

- เดินทางด้วยรถบัสที่จัดเตรียมไว้

- เดินทางกลับมายังคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

-คณะทำงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจควบคุมคุณภาพเนื้อสัตว์ที่โรงฆ่าสัตว์ ประเภทสุกร 

-ผศ.น.สพ.ดร.สุเจตน์ ชื่นชม

-วิทยากรจาก สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

12.30 – 13.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

 

 

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565   บรรยายออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Webinar

เวลา

หัวข้อบรรยาย

วิทยากร

09.00 - 12.00 น.

สัมมนากลุ่ม อภิปรายและแลกเปลี่ยนข้อมูลจากการศึกษาดูงานภาคปฏิบัติ

 

คณะทำงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจควบคุมคุณภาพเนื้อสัตว์ที่โรงฆ่าสัตว์ ประเภทสุกร

13.00 – 16.00 น.

การสอบวัดผลผ่านระบบออนไลน์

 

 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

              ค่าลงทะเบียนคนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ประกอบด้วย

                   - ค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม  6,000 บาท (ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าดำเนินการฝึกอบรม ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มในการอบรมภาคปฏิบัติ ค่าเดินทางไป-กลับโรงฆ่าสัตว์ ชุดตรวจโรคโควิด-19 )

                  - ค่าธรรมเนียมการสมัครเพื่อรับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร 500 บาท

                  - ค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาทะเบียนให้ผู้ที่ผ่านการอบรม 500 บาท

                  - ค่าธรรมเนียมการออกใบประกาศนียบัตรให้ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร  3,000 บาท

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

(ไม่สามารถทำการโอนเงินระหว่างบัญชีธนาคารได้)

             1. สำหรับผู้ที่มีบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกสิกรไทย สามารถชำระผ่านช่องทางต่อไปนี้

            1.1 แอปพลิเคชันของธนาคารในโทรศัพท์มือถือ เลือกเมนู จ่ายบิล ค้นหาชื่อผู้รับเงินชื่อ “สัตวแพทยสภา” หรือ ค้นหาจากเลข Comp. code ดังนี้

                        ธนาคารไทยพาณิชย์ 0932

                        ธนาคารกสิกรไทย 35096

             1.2 บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านอินเตอร์เน็ต (Internet banking) เลือกเมนูชำระสินค้าและค้าบริการ ค้นหาชื่อผู้รับเงินชื่อ “สัตวแพทยสภา” หรือ ค้นหาจากเลข Comp. code ดังนี้

                      ธนาคารไทยพาณิชย์ 0932

                      ธนาคารกสิกรไทย  35096

             1.3 ตู้เอทีเอ็ม (ATM) เลือกเมนู จ่ายบิล ค้นหาจากเลข Comp. code ดังนี้

                     ธนาคารไทยพาณิชย์ 0932

                     ธนาคารกสิกรไทย  35096

             2. สำหรับผู้ที่ไม่มีบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกสิกรไทย สามารถชำระผ่านช่องทางต่อไปนี้

            2.1 เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา โดยกรอกใบชำระเงิน (Pay-in) เพื่อยื่นที่เคาน์เตอร์

            2.2 จุดชำระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา โดยแจ้งพนักงานว่า ต้องการชำระเงินให้แก่ “สัตวแพทยสภา” ไม่จำเป็นต้องกรอกใบชำระเงิน (Pay-in) ไปยื่น แต่ต้องแจ้งเลขที่อ้างอิง (Ref.) ให้ถูกต้อง

            2.3 แอปพลิเคชันเคาน์เตอร์เซอร์วิสเพย์ (Counter Service Pay)สร้างบัญชีผู้ใช้งานฟรี สามารถชำระผ่านบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด (MasterCard) ได้ทุกธนาคาร (มีค่าธรรมเนียม 10 บาท)

 

                              เลือกเมนู ชำระค่าใช้จ่ายให้หน่วยงานราชการ เลือกสัตวแพทยสภา  

ทุกช่องทางการชำระเงิน กรุณาระบุเลขที่อ้างอิง หรือ Ref.no. ดังนี้

เลขที่อ้างอิง 1 (Ref.1) คือ เลขที่บัตรประชาชนติดกันทุกหลัก (ไม่มีขีดคั่น)

เลขที่อ้างอิง 2 (Ref.2) คือ หมายเลข  1076501  เท่านั้น

หลังชำระเงิน ให้ทำการบันทึกภาพหลักฐานการชำระเงินเพื่อกรอกแบบลงทะเบียนออนไลน์

 

ระเบียบการรับสมัคร และการจัดฝึกอบรม

           1. ผู้ประสงค์ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมฯ กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนพร้อมแนบเอกสารดังนี้

                   1.1  แบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์  (เข้าผ่านหน้าเว็บไซต์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา) หากไม่สามารถส่งช่องทางนี้ได้ สามารถส่งข้อมูลและหลักฐานการลงทะเบียนทั้งหมดมาที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                   1.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ

                   1.3  สำเนาวุฒิการศึกษาตามประกาศในคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมข้อ 1 และ 2

                               - กรณีสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ใช้สำเนาใบปริญญาบัตร

                               - กรณีสำเร็จการศึกษาในระดับปวส. ใช้ใบรับรองการจบการศึกษา

                   1.4  กรณีใช้วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ต้องมีใบรับรองการปฏิบัติงานจากต้นสังกัด 1 ปี ลงนามโดยผู้มีอำนาจ

                   1.5  หลักฐานการชำระเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

                   1.6  ใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19  (โดยต้องได้รับการฉีดอย่างน้อย 2 เข็ม) สามารถใช้รูปถ่ายเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนฯ ที่ออกโดยกระทรวงสาธารณสุข หรือรูปถ่ายประวัติการได้รับวัคซีนฯ จากแอปพลิเคชัน หมอพร้อม 

          2. ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน พร้อมหลักฐานทั้งหมดผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 26 มกราคม ถึงวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 23.59 น.  

          3. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์จะดำเนินการ ดังนี้

                  3.1 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม บนหน้าเว็บไซต์สัตวแพทยสภาทุกวันจันทร์ของสัปดาห์

                 3.2 ส่งเอกสารประกอบการฝึกอบรมทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ ที่ผู้เข้ารับการอบรมกรอกในแบบลงทะเบียน ในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 (เอกสารถึงผู้เข้ารับการอบรมภายในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565)

                 3.3 ส่ง Link เข้าอบรมผ่านโปรแกรม Zoom ไปยังอีเมลที่ผู้เข้ารับการอบรมกรอกในแบบลงทะเบียน ในวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 ผู้เข้ารับการอบรมต้องทำการติดตั้งโปรแกรม Zoom ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ล่วงหน้า  

                 3.4 ส่งใบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมภายในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 ทางไปรษณีย์

           4. มาตรการป้องกันโรคโควิด-19

                 4.1 ผู้เข้ารับการอบรมต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 เข็ม

                 4.2 ผู้เข้ารับการอบรมต้องได้รับการตรวจยืนยันโรคโควิด-19 ช่วงเช้าก่อนการฝึกอบรมภาคปฏิบัติทั้ง 2 วัน ด้วยชุดตรวจโรค (Antigen Test Kit; ATK) ซึ่งหากผลการตรวจเป็นบวก (positive) ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องออกจากการอบรม และเข้ารับการรักษาตัว

                4.3 ผู้เข้ารับการอบรมต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนตัว ประกอบด้วย หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดการอบรมภาคปฏิบัติ และปฏิบัติตามคำแนะนำของวิทยากรอย่างเคร่งครัด

 

เกณฑ์ผ่านการฝึกอบรม

          1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องสามารถเข้าร่วมการอบรมทุกวันโดยรับชมการบรรยายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเวลาบรรยาย

          2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้าร่วมการอบรมภาคปฏิบัติ ครบทั้ง 2 วัน

          3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่จัดให้มีการฝึกอบรมฯ เป็นอย่างดี วัดได้จากการสอบเพิ่มพูนความรู้ โดยต้องได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

 

ข้อมูลการติดต่อศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา

          1. เว็บไซต์สัตวแพทยสภา  www.vetcouncil.or.th (หน้าของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์)

          2. LINE Official Account เพื่อความสะดวกในการติดต่อสอบถาม หรือส่งข้อมูล ขอความกรุณาเพิ่มเพื่อน (Add friend) LINE ของสัตวแพทยสภา (ค้นหาเพื่อนด้วยไลน์ไอดี  LINE ID:  @vetcce)                      

  

ที่อยู่:  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สำนักงานสัตวแพทยสภา

          เลขที่ 68/8 หมู่ 1 ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  11000

Facebook: http://facebook.com/vetcce

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์: 02-017-0700-8 ต่อ 201, 203, 204 และ 205

วันทำการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30 – 16.30 น.

 

                                                                                                              ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม 2565

 

                                                                 

                                                                                                 (รองศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์กัมพล  แก้วเกษ)

                                                                                                     ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

                                                 

 2022-01-27

 

ชื่อ-สกุล (เรียงตามพยัญชนะ ก-ฮ)
ลำดับ
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ-สกุล
1 นางสาว กชนันท์ ใจขอด
2 นาง กมลรัตน์ แก้วมณี
3 นางสาว กรกนก ดำครุฑ
4 นาย กรเทพ ม้าเมือง
5 นาย กฤชฐา ตันสว่างกูล
6 นางสาว กันยารัตน์ เรืองเกิด
7 นางสาว กัลยรัตน์ ลามสระน้อย
8 นางสาว กัลยา แก้วลอดหล้า 
9 นาง กานดา กอพงษ์ 
10 นาย กิตติกร ดำขุน
11 นาย กิตติภูมิ วงษ์นาหล้า
12 นางสาว เกศวรางค์ พิลาจันทร์
13 นางสาว ขนิษฐา ทองใบ
14 นาย คทา ทรงงาม
15 นาย จักรพันธ์ ธรรมธิ
16 นางสาว จันทร์แรม ศรีสุข
17 นาย จำลอง ราทอง
18 นาย จินดา นาโตนด
19 นางสาว จุฑาทิพย์ ลิ่มโลหะกุล
20 นางสาว จุฑาทิพย์ วาปีทะ
21 นาย ใจยา ป่าพงษ์
22 นาย เฉลิมพิพัธธ์ ศรีโพลา
23 นาย เฉลียว ภูพวก
24 นางสาว ชนัญชิดา บุญเชิญ
25 นางสาว ชนัญชิดา สุวรรณบุตร
26 นาย ชัยกร กอบกุลธนพล
27 นาย ชาญวิทย์ ขุนจันทร์
28 นางสาว ชิญลภัทร์ศิกานต์ จันทร์เขียว
29 นาย ชิน พฤกษาสิทธิ์
30 นาย ชินนริทธิ์ นิธิโรจนาพงศ์
31 นางสาว ชุติมา ทรัพย์พิพัฒนา
32 นางสาว ชุติมา รัตนมาลา
33 นาย เชน อังศุวัฒกกุล
34 นาย เชาวฤทธิ์ ขันเทียน
35 นางสาว โชติกา ส่องแสง
36 นาย ฐากูร ภิรมย์
37 นาย ณรงค์ฤทธิ์ เลิศอาวุธ
38 นาย ณรงค์ศักดิ์ ธรรมวงษ์
39 นาย ณัฐพล ขัดเรือง
40 นาย ณัฐสิทธิ์ ยุกตเวทย์
41 นางสาว ดวงทิพย์ มโนคุ้น
42 ร้อยเอกหญิง ดาววรินทร์ พันธ์ประสาท
43 นาย ดำรงค์ศักดิ์ ดำคำ
44 นางสาว ทรงพร เหลืองหิรัญ
45 นางสาว ทิพาวรรณ ไกรนารถ
46 นาย ธงชัย หมื่นอักษร
47 นาย ธนวัฒน์ รอดเขียว
48 นาย ธวัชชัย เกตุบำรุง
49 นาง ธัญญพัทธ์ รุ่งศรีอมรรัชต์
50 นาย ธีรศักดิ์ ไชยา
51 นาย นพณัฐ จิตรเกลี้ยง
52 นาย นพดล นิวาส
53 นางสาว นพวรรณ พูลแย้ม
54 นาย นรังสรรค์ ไหมสีเขียว
55 นางสาว นฤมล สมพร
56 นางสาว นัชชา  ชัยชนะ 
57 นาย นันทพร สุวรรณชาตรี
58 นางสาว นันทิยา วงศ์อามาตย์ 
59 นางสาว นิภาพร ใจคำ
60 นาย นิรันดร์ โพธิ์เงิน
61 นางสาว เนตรนภา เงินนา
62 นางสาว เนตรอัปสร วรเกต
63 นางสาว เนติมา ลาภเกิน
64 นาย บัญชา ชุติมันตานนท์
65 นางสาว บุณฑภิดา ประสานสิน
66 นางสาว ปติญญา จ้อยร่อย
67 นางสาว ประจวบ ปลอดกระโทก
68 นางสาว ประไพ สังฆะมณี
69 นางสาว ประภัสสร แสงประสิทธิ์
70 นาย ปริญญา ตันติกุลมานิมิต
71 นางสาว ปรียาภรณ์ บุญเรืองยศศิริ
72 นางสาว ปิยนุช พลอยงาม
73 นาง ปิยวรรณ พฤกษาสิทธิ์
74 นาย พงศ์พิสุทธิ์  พลภักดี
75 นาย พงษ์ศิริ คงอิ่ม
76 นาย พรประสิทธิ์ สุภบุตร 
77 นางสาว พรรณิดา อินทร์งาม
78 นางสาว พัชราภรณ์ หิรัตพรม
79 จ่าเอก พิตรพิบูล ทวันเวท
80 นาย พิทวัส คำภาเมือง
81 นางสาว พิมพ์วรีย์ อิ่มเจริญ
82 นาย พิษณุ กุลวงษ์
83 นาย พิสิษฐ์ ปาณชู
84 นาย พีรพัศ  พักเง้า
85 นาย พูลผล ณ พัทลุง
86 นางสาว เพ็ญวิภา นารี
87 นางสาว แพรวรินทร์ เศรษฐเมือง
88 นาย ไพรัช ทองขัน
89 นาย ภัทรพงศ์ โสพิกุล
90 นางสาว ภัทรฤทัย คำนึง
91 นางสาว ภัทราพร ชาญจึงถาวร
92 นาย ภาคภูมิ นาเจริญ
93 นาย ภาสกร สังข์ทอง
94 นาย มงคล พิมพ์เภา
95 นางสาว รจนา ตอรบรัมย์
96 นางสาว รจนา สารธิมา
97 นาย รักธรรม พงษ์แก้ว
98 นาย รังสรรค์ จีนนุกูล
99 นาง รัตติกาล กาวิละ
100 นาง รัตนา นพไธสง
101 นางสาว ราตรี ทองปรีชา
102 นาย รุ่งโรจน์ ธรรมยอม
103 นางสาว ลักษณาวดี  ชัยวิลาศ
104 นาย วชิรพล ตันสุวัฒน์
105 นางสาว วรารัตน์ สมศักดิ์
106 นางสาว วัลย์ณาภัสร์ สวนเกตุ
107 นางสาว วิไลพร พรหมรักษา
108 นาย วีรพงษ์ เขื่อนแก้ว
109 นาย วีระ เกื้อกระโทก
110 ว่าที่ร้อยตรี วีระ สืบพลาย
111 นาย วีระศักดิ์ หงษ์ทอง
112 นางสาว ศันสนีย์ ชาลีรินทร์
113 นางสาว ศิริขวัญ วงษ์ศักดา
114 นางสาว ศิรินภา สมอเนื้อ
115 นาย ศิริพงษ์ พานทอง
116 นาย ศิวะพงษ์  ศิลปพงษ์
117 นาย ศุภโชค ทวีไกรกุล
118 นาย สง่า บุญศรีทา
119 นาย สนิท บุญนาค
120 นาย สมคิด เซ่งเส้ง
121 นาง สิริปทุม ธรรมธิ
122 นางสาว สิริวรรณ งามละมัย
123 นางสาว สุนันทา มาลทอง
124 นาย สุภาษิต ระภาเพศ
125 นาย สุรศักดิ์ โมฬี
126 นาย สุรัตน์ สุวรรณคช
127 นางสาว สุรินทร์ รอดพวง
128 นางสาว สุวนีย์ พันพินิจ 
129 นาย เสกสรรค์ คำแหง
130 นาย เสกสรรค์ เลิศกลาง
131 นาย เสกสันต์ สารคร
132 นางสาว เสาวภา วรรณบวร
133 นาง แสงธิฌา ดวงประภา
134 นาย อนุจิต ชัยวิรัช
135 นาย อนุชิต ชัยวงศ์
136 นาย อนุทิน สินคง
137 นาย อภิชาติ ภูแช่มโชติ
138 นางสาว อภิญญาพร นังตะลา
139 นาย อภิรักษ์ กงเกวียน
140 นางสาว อรนุช เลิศทรงวุฒิกุล
141 นาย อรรถสิทธิ์ วิเศษดี
142 นางสาว อรอนงค์ คัตมี
143 นางสาว อรอุมา ใคร่นุ่นภา 
144 นางสาว อรุณวตรี ตาลาน
145 นาย อัครพัฒน์ สระแก้ว
146 นาย อัฐรัฐ พันต้น
147 นางสาว อันธิกา เจริญเมือง
148 นางสาว อินทิรา กนิษฐานนท์
149 นางสาว อินธุอร ดลผาด
     
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565