สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศศ.ป.สพ.ที่ 14/2564 เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับการสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ครั้งที่ 2/2564

 

 ดาวน์โหลดประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 14/2564 เรื่อง กำหนดการจัดสอบฯ ครั้งที่ 2-2564 (ใหม่).pdf 

 

ประกาศศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน

ของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

ที่ ๑๔/๒๕๖๔

เรื่อง   กำหนดการเกี่ยวกับการสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน
   ของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔   
----------------------------------------------------------------

            มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ จึงขอยกเลิกประกาศ ที่ ๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ และให้ประกาศกำหนดการเกี่ยวกับการสอบความรู้สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ขอรับการประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวดที่ ๒ และ หมวดที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ใหม่  ดังนี้

การสอบประเมินฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

๑. ภายในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕                   สถาบันส่งรายชื่อนิสิตนักศึกษาผู้ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์หมวดที่ ๑ (เพิ่มเติม)

๒. วันที่ ๑๔ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕               เปิดรับสมัครสอบ

๓. วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕                              ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหมวดที่ ๒ และ หมวดที่ ๓

๔. วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕                            สอบเกณฑ์หมวดที่ ๒ และ หมวดที่ ๓

๕. วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕                          ประกาศผลการสอบ

 

                                                                        ประกาศ ณ วันที่  ๙  เดือนธันวาคม  ๒๕๖๔

                                                           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.เฉลิมพล  เล็กเจริญสุข)

                                                              ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานฯ

 

 

---------------------------------------

 

2021-12-28