สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พ.ร.บ.|  ข้อบังคับ |  ระเบียบสัตวแพทยสภา |  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  |  คำสั่ง  | ประกาศ | เล่มกฎหมาย


 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 

1.

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พุทธศักราช 2499

2.

พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533

3.

พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535

4.

พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535  (ยกเลิกใช้)

5.
พระราชบัญญัติบำรุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. 2509
6.
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525
7.
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535   (ยกเลิกใช้)
8.
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535  (ยกเลิกใช้)
9.
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
10.
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  (ยกเลิกใช้)
11.
พรบ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557
12.
พรบ.สถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
13.
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
14.
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
15.
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559
16.
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562

 

 

 

 กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1.

กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2563

 

 

1.

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพ.ร.บ.(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564

2.

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ การสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

3.

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2558

 

 

1.

ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2546

2.

ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แก้คำผิด พ.ศ. 2547

3.

ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การ บริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด หรือสภากาชาดไทยมอบหมายให้ประกอบ วิชาชีพการสัตวแพทย์ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-03-25