สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ข้อบังคับ

พ.ร.บ.|  ข้อบังคับ |  ระเบียบสัตวแพทยสภา |  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  |  คำสั่ง  | ประกาศ | เล่มกฎหมาย


 

 ข้อบังคับ

  

1.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยการเลือกตั้งและเลือกกรรมการสัตวแพทยสภา พ.ศ.2545  (ยกเลิกใช้)

 

2.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยการเป็นสมาชิกสัตวแพทยสภา พ.ศ.2545

 

 

3.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยโรคต้องห้ามการเป็นสมาชิกสัตวแพทยสภา พ.ศ. 2545

 

4.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา  ว่าด้วยการกำหนดค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมอื่นๆ พ.ศ. 2545

 

 
5.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.2545  (ยกเลิกใช้)

 

6.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545

 

7.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะที่ปรึกษา พ.ศ. 2545

 

8.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยตราสัตวแพทยสภา พ.ศ. 2546

 

9.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยแบบและประเภทใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2546

 

 

9.1 แบบใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ชั้นหนึ่ง-สอง

 

10.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2546

 11.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกและบัตรประจำตัวสมาชิก พ.ศ. 2545

  

11.1 แบบหนังสือรับรองและบัตรสมาชิก (9 ม.ค. 46)

 12.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยการสอบความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2546

 13.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยการต่อใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.2546 (ยกเลิกใช้)

 14.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสืบสวน หรือสอบสวนในกรณีมีการกล่าวหา หรือกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545

 15.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์การพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2546

 16.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสัตวแพทย์ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2549

 17.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2548 (ยกเลิกใช้)

 18.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยการใช้คำนำหน้า หรือข้อความ หรือใช้อักษรย่อ ของคำดังกล่าวประกอบกับชื่อตัว หรือชื่อสกุลของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2550

 19.

ข้อบังคับว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา พ.ศ. 2551

 20.

ข้อบังคับว่าด้วยการเลือกกรรมการสัตวแพทยสภาดำรงตำแหน่งต่าง ๆ พ.ศ. 2551

 21.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยการเป็นสมาชิกสัตวแพทยสภา (ฉบับที่2) พ.ศ.2551

 22.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยการรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของสถาบันศึกษา พ.ศ. 2552

 23.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2553  (ยกเลิกใช้)

 24.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยสวัสดิการสมาชิกสัตวแพทยสภา พ.ศ. 2555

  

 24.1  หนังสือแสดงเจตนาการ

  

 24.2  คำร้องขอความช่วยเหลือประสบภัยพิบัติ

 25.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยแบบและประเภทใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ (ฉบับ 2) พ.ศ. 2555

 26.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยข้อจำกัด เงื่อนไขการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ (ฉบับ 2) พ.ศ. 2555

 27.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ (ฉบับ 3) พ.ศ. 2555 (ยกเลิกใช้)

 28.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกอนุมัติบัตรและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สาขาต่างๆ พ.ศ. 2557

 29.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยการจัดตั้ง การดำเนินการ และการเลิกสถาบันที่ทำการฝึกอบรมเป็นผู้ชำนาญการในสาขาต่างๆ ของวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2557

 30.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย พ.ศ. 255731.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (ยกเลิกใช้)

 32.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยกระบวนวิธีพิจารณารับรองหลักสูตรและสถาบันผลิตสัตวแพทย์ฯ พ.ศ. 255733.

 

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยการกำหนดค่าขึ้นทะเบียนสมาชิกฯ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2562
34.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

 

35.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2562

 

36.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

 

37.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 

 

38.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยเรื่องอื่น ๆ อันอยู่ในขอบเขตวัตถุประสงค์ หรืออำนาจหน้าที่ของ สัตวแพทยสภาในการกำหนดบทบาทและหน้าที่ของบุคคลที่สนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2563

 

39.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยแบบและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียน การออกหนังสือและการออกใบแทนหนังสือแสดงวุฒิอื่นในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง พ.ศ. 2564

 

40.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยการกำหนดค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564

 

41.

ข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสัตวแพทย์(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564.PDF

 

 

 

                                                                                                            แก้ไขข้อมูลล่าสุดวันที่ 2021-11-03