สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่ 31 เรื่อง Basic Clinical Animal Behaviour for Veterinary Practitioners

   

หลายต่อหลายครั้งที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงมักมีคำถาม 

"คุณหมอคะ น้องหมาทำแบบนี้ทำไมคะ" 

"ทำไมแมวผมมันฉี่แปลกๆครับหมอ" 

ปัญหาเหล่านี้สามารถหาคำตอบได้ใน งานสัมมนาครั้งที่ 31

เรื่อง Basic Clinical Animal Behaviour for Veterinary Practitioners | น้องทำแบบนี้ทำไม?

-วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 09.00-16.30

-ออนไลน์ผ่าน Zoom Webinar

-ค่าลงทะเบียน 500 บาท

-รับชมสดได้รับ 6 หน่วยกิต

-ชมย้อนหลังได้อีก 1 เดือนทาง VAO-CE (รับชมได้ระหว่างวันที่ 10 ม.ค. – 9 ก.พ. 2565)

 

เปิดลงทะเบียนตั้งแต่ 3 ธ.ค.นี้ เป็นต้นไปที่ www.vetcouncil.or.th  

 

 สิ่งที่ควรทราบ 

  1. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ จะทำการจัดส่งLinkการเข้าชมงานสัมมนานี้   ไปให้ท่านทางอีเมลที่ท่านระบุในแบบลงทะเบียน  ภายในวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564  เวลา 16.00น.  หากท่านกรอกผิด หรือใส่อีเมลที่ไม่ถูกต้อง หรือในบางกรณีอีเมลอาจอยู่ในกล่องขยะ (junk box)    อาจส่งผลให้ท่านไม่ได้รับอีเมล Linkเข้าชม **ในการนี้ ท่านต้องทำการติดต่อสอบถามทางLINEของสัตวแพทยสภาในวัน และเวลาทำการด้วยตนเอง  (LINE ID: @vetcce)
  2. จะทำการจัดส่ง Linkดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกอบการบรรยายล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันไปที่อีเมลที่ท่านระบุไว้
  3. เมื่อผู้จัดงานส่งLinkเข้าชมไปทางอีเมลแล้ว ท่านต้องทำการกรอกข้อมูลชื่อ สกุล และเลขที่ใบอนุญาตฯ อีกครั้ง เพื่อเป็นหลักฐานการรับหน่วยกิต
  4. ท่านต้องทำการติดตั้งโปรแกรม หรือแอปพลิเคชัน Zoom ล่วงหน้า
  5. การกรอกแบบลงทะเบียน  ต้องคลิกเปิดด้วยโปรแกรม Web browser เช่นChrome, Firefox, Internet explorer, Opera เป็นต้น การเปิดด้วยแอปLINE อาจทำให้ไม่สามารถแนบรูปหลักฐานการชำระเงินได้
  6. หลังกรอกแบบลงทะเบียน สัตวแพทยสภาจะตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน และประกาศรายชื่อบนหน้าเว็บไซต์ (หน้านี้ด้านล่าง) อัปเดตสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันพุธช่วงบ่าย  หากท่านลงทะเบียนเกิน 1 สัปดาห์และไม่พบรายชื่อ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่
  7. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน ยกเว้นกรณี ลงทะเบียนแล้วผู้สมัครเต็มจำนวน   ทั้งนี้ สามารถโอนสิทธิ์การลงทะเบียนให้ผู้อื่นได้
  8. การชำระเงินค่าลงทะเบียนเกินจำนวน  สามารถขอรับเงินคืนได้  โดยใช้เวลาทำเรื่องขอเงินส่วนเกินคืน  14-21 วัน

--------------

กำหนดการ งานสัมมนาของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

ครั้งที่ ๓๑ เรื่อง Basic Clinical Animal Behaviour for Veterinary Practitioners

วันพุธที่  ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

ถ่ายทอดออนไลน์ (Webinar) ผ่านโปรแกรม Zoom Webinar

 เวลา

รายการ/หัวข้อ

วิทยากร/หมายเหตุ

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.

ลงทะเบียนเข้าระบบออนไลน์

 

๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.

Behaviour Toolbox: All you need to know before handling behavioural cases

อ.ดร.น.สพ.ปรารมภ์ ศรีภวัศราคม

ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

๑๑.๐๐-๑๑.๑๕ น.

พักคั่นเวลา

 

๑๑.๑๕-๑๒.๑๕ น.

The Pet Listener: Learn how to communicate effectively with pets

น.สพ.ภคพล ฟู่เจริญ

โรงพยาบาลสัตว์ศิริเวช

๑๒.๑๕-๑๓.๑๕ น.

พักคั่นเวลา

 

๑๓.๑๕-๑๔.๔๕ น.

What’s Wrong with Cat Toileting? Managing Elimination Problems in Cats

น.สพ.ภคพล ฟู่เจริญ

โรงพยาบาลสัตว์ศิริเวช

๑๔.๔๕-๑๕.๐๐ น.

พักคั่นเวลา

 

๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ น.

Puppy Problems: How to help your clients get through puppyhood successfully

อ.ดร.น.สพ.ปรารมภ์ ศรีภวัศราคม

ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ชื่อ-สกุล (เรียงตามพยัญชนะ ก-ฮ)
ลำดับ
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ-สกุล
ประเภทการเข้าร่วม
1 สพ.ญ. กนกวรรณ ซื่อพัฒนะ รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
2 น.สพ. กรชิต สุวรรณ รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
3 น.สพ. กัมพล เรียงพวา รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
4 นางสาว กุลจิรา ใยชื่น รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
5 น.สพ. ขจรเดช งามเลิศกุล รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
6 สพ.ญ. จารุณี เกษรพิกุล รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
7 สพ.ญ. จุฑาสรวง ไชยขันแก้ว รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
8 สพ.ญ. จุฬาลักษณ์ เหลืองธุวปราณีต รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
9 สพ.ญ. เจนจิรา เกียรติธนะบำรุง รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
10 สพ.ญ. ชนากานต์ วงศ์เกษมจิตต์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
11 สพ.ญ. ชนิกา ดาวจรัสแสงชัย รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
12 สพ.ญ. ชวัญญา เจียกวธัญญู รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
13 น.สพ. ชวินทร์ ศรีธัญัรตน์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
14 น.สพ. ชัชชัย สามารถ รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
15 น.สพ. เชษฐ์วิชญ์ กิจธนทรัพย์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
16 น.สพ. ณรงค์กร เกษมสุข รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
17 สพ.ญ. ณัฐสุดา ธนเรืองสุวรรณ รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
18 สพ.ญ. ณิชา รวิวรรณพงษ์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
19 น.สพ. ทรงธรรม สุขประสงค์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
20 สพ.ญ. ทาริกา พงศ์ฉบับนภา รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
21 สพ.ญ. ธวัลหทัย จันทรสาขา รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
22 สพ.ญ. ธัญชนก บุญสนิท รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
23 สพ.ญ. ธาราทิพย์ อ.ใบหยกวิจิตร รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
24 น.สพ. ธิติ ลิขิตตระการ  รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
25 น.สพ. นฤเบศร์ เดชธราดล รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
26 สพ.ญ. นวพร บุรีเทพ รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
27 สพ.ญ. นัทธ์ฤดี สถิรพงษะสุทธิ รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
28 สพ.ญ. น้ำทิพย์ เศวตประสาธน์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
29 สพ.ญ. ปริญญา จารุวัฒนดิลก รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
30 สพ.ญ. ปัณฑิตา อนุเถกิงกุล รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
31 สพ.ญ. ปาณิศา ศรีทธาคลัง รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
32 สพ.ญ. ปาณิษา สุภาสัย รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
33 สพ.ญ. ปุณยนุช ลิขิตธีรทรัพย์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
34 สพ.ญ. พรทิพย์ วิสุทธิคุณาธาร รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
35 สพ.ญ. พรรณนิภา พึ่งสมบุญ รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
36 สพ.ญ. พราวัน ทรงประยูร รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
37 สพ.ญ. พัชร ไวทยานนท์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
38 สพ.ญ. พัทธ์ชนก กึนเธอร์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
39 สพ.ญ. พัทธนันท์ กอจรัญจิตต์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
40 น.สพ. พิชัย คงเจริญ รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
41 น.สพ. พิทวัส ตันสกุล รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
42 น.สพ. พินิจ วิเศษสมบัติ รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
43 น.สพ. พิบูลย์ กิจจานุกิจ รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
44 น.สพ. พิสิฐ ฉายแผ้ว รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
45 สพ.ญ. แพรพัตรา ทัศนะเทพประเสริฐ รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
46 สพ.ญ. แพรวไพลิน พุทธา รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
47 สพ.ญ. ภารวี วรกิตติพันธ์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
48 น.สพ. ภูวรักษ์ กำมเลศ รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
49 สพ.ญ. มณฑกานต์ เนียมมะณี รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
50 สพ.ญ. มะลิษา สันตวะกุล รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
51 สพ.ญ. เมวดี บัวบุญ รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
52 สพ.ญ. รังสิมา สุจิตโตสกุล รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
53 สพ.ญ. รัลวิภา เจริญกิจภัณฑ์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
54 สพ.ญ. ราชาวดี วิไลสุนทรเกียรติ รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
55 สพ.ญ. วธัญธร อุทาสิน รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
56 สพ.ญ. วนิดา เจษฎาเชษฐ์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
57 น.สพ. วรรณสิทธิ์ จันทรวงศ์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
58 สพ.ญ. วรวรรณ จันทรวงศา รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
59 สพ.ญ. วริศรา ทองใบใหญ่ รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
60 สพ.ญ. วัจนีย์ มหบุญพาชัย รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
61 สพ.ญ. วัชราภา เอนไชย รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
62 สพ.ญ. วัชรินทร์ โซ่วิจิตร รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
63 สพ.ญ. วิรินทร์ทิตา ประภากร รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
64 สพ.ญ. วิลาสินี สุวรรณวงศ์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
65 น.สพ. วีระยุทธ ปัญจมาวัฒนา รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
66 สพ.ญ. ศศินภา เกินอาษา รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
67 น.สพ. ศิขริน ตันวิสุทธิ์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
68 น.สพ. ศิลศักดิ์ แก้วมณีรัตน์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
69 สพ.ญ. ศิวะพร ตวงเพิ่มทรัพย์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
70 น.สพ. ศุภกิตติ์ สีดำ รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
71 น.สพ. สราวุธ การเจริญ รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
72 สพ.ญ. สุกานดา ห้าวหาญ รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
73 สพ.ญ. สุชานันท์ จันทะคาม รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
74 สพ.ญ. สุนิษา จำลอง พรหมวรณ์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
75 สพ.ญ. สุปรีย์รัตน์ นุชบัว รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
76 สพ.ญ. อนันตญา ทหารเหิญ รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
77 สพ.ญ. อมลรดา จิราธิติพร รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
78 สพ.ญ. อรฏิมา อัคโกศล รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
79 น.สพ. อรรถพันธ์ วัชรรัตนพล รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
80 น.สพ. อรรถพร จำเริญพานิช รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
81 สพ.ญ. อลิสา เอี่ยมวรนิรันดร์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
82 สพ.ญ. อัธยา พวงคำ รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
83 สพ.ญ. อุไรวรรณ เกลี้ยงแก้ว รับชมสัมมนา Online วันที่ 22 ธันวาคม 2564
       
ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2564

 

 

 

 

 

 

2021-12-02