สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ที่ ๔ / ๒๕๖๔ เรื่อง ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรรมการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ของ ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสองประจำปี ๒๕๖๔

 ดาวน์โหลดประกาศศ.ศ.สพ.ที่ 4/2564(คะแนนสพ.ชั้น2).pdf

 

ประกาศศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

ที่ ๔ / ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรรมการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ของ

ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสองประจำปี  ๒๕๖๔

----------------------------- 

           ตามประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๑๖/๒๕๖๑ เรื่อง เกณฑ์การเพิ่มพูนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง กำหนดให้ผู้ขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง ต้องเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งผ่านการรับรองจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ โดยต้องผ่านเกณฑ์รวมไม่ต่ำกว่า ๗๐% จาก ๑๐๐% ผ่านกลุ่มกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องฯ ทั้ง ๓ กลุ่ม ได้แก่

          ๑. กลุ่มกิจกรรมฝึกปฏิบัติในสาขาวิชาสัตว์เลี้ยง ไม่เกิน ๒๐%

          ๒. กลุ่มกิจกรรมฝึกปฏิบัติในสาขาวิชาปศุสัตว์ ไม่เกิน ๒๐%

          ๓. กลุ่มกิจกรรมการสอบเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ไม่เกิน ๖๐%

          

           ในปีพ.ศ.๒๕๖๔ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภาได้จัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง คือ โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสองประจำปี ๒๕๖๔  โดยจัดขึ้นระหว่างวันจันทร์ที่ ๘ ถึงวันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Webinar 

           ในการนี้  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔  มีมติรับรองข้อมูลคะแนนจากการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องฯ ดังกล่าวของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง รวมจำนวน ๑๔๗ ราย ดังนี้

  

ลำดับที่

ผ่านหลักสูตรระยะยาว

คำนำหน้า

ชื่อ - สกุล

เลขที่ใบอนุญาตฯ

คะแนนจากการเข้าร่วมกิจกรรม (%)

. การสอบเพิ่มพูนความรู้

(เต็ม ๖๐%)

คะแนนรวม

(เปอร์เซ็นต์)

. สัตว์เลี้ยง

(เต็ม ๒๐%)

. ปศุสัตว์

(เต็ม ๒๐%)

เกษตรฯ๕๐

นาย

กรกฎ  สุคนธ์

๑๕๕๕

๑๕

๑๕

๔๘

๗๘.๐

เกษตรฯ๕๑

น.ส.

กัณห์  ไฝขาว

๒๓๒

๑๕

๑๕

๕๐

๘๐.๐

เกษตรฯ๕๐

นาย

กิตติ  สีตะสิทธิ์

๒๗๒๓

๑๕

๑๕

๔๖

๗๖.๐

ขอนแก่น๕๓

นาย

กิตติเนกษ์  กภูทิน

๘๑๕

๑๕

๑๕

๔๘

๗๘.๐

เกษตรฯ๕๑

นาย

กิตติพงษ์  วัฒนเศรษฐ

๙๖๑

๑๕

๑๕

๕๒

๘๒.๐

เกษตรฯ๕๐

นาย

กิติพันธุ์  เหมรัตน์

๒๑๑๑

๑๕

๑๕

๔๐

๗๐.๐

เกษตรฯ๕๓

นาย

กุมโชค  ปาลียะ

๒๐๔๕

๑๕

๑๕

๔๔

๗๔.๐

เกษตรฯ๕๒

นาง

เกศรา  ซิมเมอร์แมน

๒๒๒๔

๑๕

๑๕

๕๐.๕

๘๐.๕

เกษตรฯ๕๐

นาย

เกียรติศักดิ์  ทรงธรรมวัฒน์

๑๐๐๔

๑๕

๑๕

๔๗.๕

๗๗.๕

๑๐

เชียงใหม่๕๔

นาย

จิรวัฒน์  วิเศษชลหาร

๘๘๗

๑๕

๑๕

๔๘.๕

๗๘.๕

๑๑

ขอนแก่น๕๐

น.ส.

จิราวรรณ  ปามุทา

๑๔๔๔

๑๕

๑๕

๔๓.๕

๗๓.๕

๑๒

เกษตรฯ๕๑

น.ส.

จีรวรรณ  สาระทัศนานันท์

๒๗๘๓

๑๕

๑๕

๕๐.๕

๘๐.๕

๑๓

เกษตรฯ๕๐

นาย

เจริญมาก  ปิยะบรรหาร

๑๕๓๐

๑๕

๑๕

๕๔.๕

๘๔.๕

๑๔

ขอนแก่น๕๒

นาย

เจษฎาพร  อรุณไพร

๒๘๘๘

๑๕

๑๕

๔๗.๕

๗๗.๕

๑๕

ขอนแก่น๕๑

นาย

ใจเดียว  สิงหะพล

๑๖๑๑

๑๕

๑๕

๕๒

๘๒.๐

๑๖

ขอนแก่น๕๓

นาย

ฉลอง  วัฒนวิเชียร

๕๔๕

๑๕

๑๕

๔๐

๗๐.๐

๑๗

ขอนแก่น๕๐

นาย

ชม  รุจิชยากูร

๑๔๓๙

๑๕

๑๕

๔๙.๕

๗๙.๕

๑๘

ขอนแก่น๕๔

นาย

ชวลิต  ปิยะศิลป์

๕๑๒

๑๕

๑๕

๔๓.๕

๗๓.๕

๑๙

ขอนแก่น๕๑

นาย

ชัยฤทธิ์  พันธศรี

๒๘๗๑

๑๕

๑๕

๕๒

๘๒.๐

๒๐

เชียงใหม่๕๑

นาย

ชิงชัย  จินะพรม

๒๗๓๙

๑๕

๑๕

๕๑

๘๑.๐

๒๑

ขอนแก่น๕๐

นาย

ชินวัตร  พรรณะ

๑๔๗๘

๑๕

๑๕

๕๑.๕

๘๑.๕

๒๒

ขอนแก่น๕๑

นาย

ชูวิทย์  หงษ์สามสิบเจ็ด

๑๕๘๒

๑๕

๑๕

๔๖

๗๖.๐

๒๓

ขอนแก่น๕๒

นาย

เชาวโรจน์  ศุภกิจ

๑๑๒๕

๑๕

๑๕

๔๘

๗๘.๐

๒๔

เชียงใหม่๕๑

นาย

ไชยนิรันตร์  สุนันต๊ะ

๒๐๘๒

๑๕

๑๕

๕๒

๘๒.๐

๒๕

เกษตรฯ๕๑

นาย

ณรงค์ฤทธิ์  ทองรุต

๑๖๓๑

๑๕

๑๕

๕๒.๕

๘๒.๕

๒๖

เกษตรฯ๕๓

นาย

ณรงค์ฤทธิ์  สุวรรณโชติ

๘๘๘

๑๕

๑๕

๕๑.๕

๘๑.๕

๒๗

เกษตรฯ๕๑

นาย

ณัฐพงศ์  ศุภลักษณ์

๙๔๙

๑๕

๑๕

๕๐

๘๐.๐

๒๘

เกษตรฯ๕๑

นาง

ดรุณี  วิเชียรรัตน์

๒๗๓

๑๕

๑๕

๔๘.๕

๗๘.๕

๒๙

เกษตรฯ๕๑

นาย

ตฤณ  ชัยลิ้นฟ้า

๒๗๐๐

๑๕

๑๕

๔๕.๕

๗๕.๕

๓๐

เกษตรฯ๕๑

นาย

ทรงพล  สันติสุขไพศาล

๑๕๔๘

๑๕

๑๕

๔๙

๗๙.๐

๓๑

ขอนแก่น๕๑

นาย

ทวีศักดิ์  พนิกรณ์

๒๑๕๗

๑๕

๑๕

๔๓

๗๓.๐

๓๒

เกษตรฯ๕๑

นาย

ทศพร  เกษมทรัพย์

๒๗๕๙

๑๕

๑๕

๕๐

๘๐.๐

๓๓

ขอนแก่น๕๑

นาย

เทอดเกียรติ  ปกิรณะ

๒๘๙๒

๑๕

๑๕

๕๔.๕

๘๔.๕

๓๔

ขอนแก่น๕๐

นาย

ธนดล  วงศ์ครุฑ

๑๕๕๐

๑๕

๑๕

๕๓.๕

๘๓.๕

๓๕

เกษตรฯ๕๓

นาย

ธนเดช  อมรชัยสิน

๑๒๓๑

๑๕

๑๕

๕๐.๕

๘๐.๕

๓๖

เกษตรฯ๕๒

นาย

ธนภาค  ลาภบริสุทธิ์

๘๘๔

๑๕

๑๕

๔๕.๕

๗๕.๕

๓๗

เกษตรฯ๕๐

นาย

ธวันชัย  ลันสุชีพ

๑๔๑๒

๑๕

๑๕

๕๑.๕

๘๑.๕

๓๘

เกษตรฯ๕๐

นาย

ธีรศักดิ์  นาคใหญ่

๑๕๕๒

๑๕

๑๕

๔๙

๗๙.๐

๓๙

ขอนแก่น๕๒

นาย

นครชัย  จันทพันธ์

๒๗๒๖

๑๕

๑๕

๔๕

๗๕.๐

๔๐

เกษตรฯ๕๑

นาย

นพดล  บังค่าย

๒๘๔๑

๑๕

๑๕

๕๔.๕

๘๔.๕

๔๑

เกษตรฯ๕๒

นาย

นรินทร์  สุขทอง

๑๖๑๖

๑๕

๑๕

๕๐

๘๐.๐

๔๒

เกษตรฯ๕๐

นาย

นรินทร์  สหสันติเวช

๒๖๘๑

๑๕

๑๕

๕๒.๕

๘๒.๕

๔๓

ขอนแก่น๕๑

นาย

นฤชิต  ชูช่วย

๖๒๗

๑๕

๑๕

๔๐

๗๐.๐

๔๔

ขอนแก่น๕๑

นาย

นิคม  สนั่นเครื่อง

๒๑๓๗

๑๕

๑๕

๔๖.๕

๗๖.๕

๔๕

ขอนแก่น๕๐

นาย

บัณฑิต  วิลามาศ

๒๐๕๓

๑๕

๑๕

๔๙

๗๙.๐

๔๖

เชียงใหม่๕๑

นาย

บุญชู  ช่างปัด

๑๓๗๓

๑๕

๑๕

๕๒.๕

๘๒.๕

๔๗

ขอนแก่น๕๐

นาย

บุญเพราะ  วิมลจิตร

๕๔๓

๑๕

๑๕

๔๐

๗๐.๐

๔๘

เกษตรฯ๕๑

นาย

บุญสืบ  ตุลาทอง

๒๒๒๐

๑๕

๑๕

๕๐

๘๐.๐

๔๙

เกษตรฯ๕๐

นาย

ประกิจ  ศรีทะแก้ว

๒๑๑๘

๑๕

๑๕

๕๓

๘๓.๐

๕๐

ขอนแก่น๕๔

นาย

ประทีป  ขันแข็ง

๒๖๔๖

๑๕

๑๕

๔๕

๗๕.๐

๕๑

เชียงใหม่๕๑

นาย

ประพิศ  เสนาจิตร

๒๑๖๒

๑๕

๑๕

๕๓

๘๓.๐

๕๒

เชียงใหม่๕๔

นาย

ประมาณ  ทองมา

๘๑๙

๑๕

๑๕

๔๘

๗๘.๐

๕๓

เกษตรฯ๕๓

นาย

ประยงค์  กอมณี

๑๒๑๓

๑๕

๑๕

๔๐

๗๐.๐

๕๔

เกษตรฯ๕๑

นาย

ประวุฒิ  ปุริสพันธ์

๑๕๔๐

๑๕

๑๕

๔๕.๕

๗๕.๕

๕๕

เกษตรฯ๕๑

นาย

ประสงค์  เรืองสวัสดิ์

๑๕๘๖

๑๕

๑๕

๔๓

๗๓.๐

๕๖

เชียงใหม่๕๔

นาย

ประสิทธิ์  กาเจริญ

๘๘๒

๑๕

๑๕

๕๐.๕

๘๐.๕

๕๗

ขอนแก่น๕๔

นาย

ประสิทธิ์  เจริญสกุลทรัพย์

๒๐๐๖

๑๕

๑๕

๔๘.๕

๗๘.๕

๕๘

ขอนแก่น๕๐

นาย

ประเสริฐ  วุฒิสารคุณ

๑๔๘๒

๑๕

๑๕

๔๔

๗๔.๐

๕๙

เชียงใหม่๕๔

นาย

ปริวัฒน์  มงคุณ

๒๐๑๘

๑๕

๑๕

๔๔.๕

๗๔.๕

๖๐

เกษตรฯ๕๐

นาย

ปรีชา  เอี่ยมสุวรรณ์

๒๑๒๕

๑๕

๑๕

๕๑

๘๑.๐

๖๑

ขอนแก่น๕๐

นาย

ปิยวรรษ  เจริญผล

๙๒๐

๑๕

๑๕

๔๗

๗๗.๐

๖๒

เชียงใหม่๕๑

นาย

พ.ประเสริฐ  เศรษฐศุภพนา

๒๘๐๗

๑๕

๑๕

๕๐.๕

๘๐.๕

๖๓

เกษตรฯ๕๐

นาย

พงษ์พันธุ์  จันทรศรีวงศ์

๒๘๐๔

๑๕

๑๕

๔๖.๕

๗๖.๕

๖๔

เกษตรฯ๕๑

นาย

พยงค์  กมลกิจเจริญ

๑๖๒๒

๑๕

๑๕

๕๑

๘๑.๐

๖๕

ขอนแก่น๕๓

นาย

พรหมทัต  สันทบ

๒๐๒๘

๑๕

๑๕

๕๓.๕

๘๓.๕

๖๖

เชียงใหม่๕๔

นาย

พัชรินทร์  คัมภีรคุปต์

๘๖๘

๑๕

๑๕

๔๙

๗๙.๐

๖๗

เกษตรฯ๕๐

นาย

พัลลภ  จิตรจง

๒๖๘๓

๑๕

๑๕

๕๒.๕

๘๒.๕

๖๘

เชียงใหม่๕๑

นาย

พิทักษ์  ตั้งโภคานนท์

๙๘๒

๑๕

๑๕

๕๐.๕

๘๐.๕

๖๙

ขอนแก่น๕๑

นาย

พิทักษ์  สาระพิมพ์

๒๗๕๘

๑๕

๑๕

๕๑.๕

๘๑.๕

๗๐

ขอนแก่น๕๐

นาย

พินิจ  จตุรโกมล

๑๔๔๘

๑๕

๑๕

๕๐

๘๐.๐

๗๑

เกษตรฯ๕๐

นาย

พิบูล  โพธิ์ศรี

๒๑๗

๑๕

๑๕

๔๘

๗๘.๐

๗๒

ขอนแก่น๕๒

นาย

พิภพ  เพียวิเศษ

๒๓๒๕

๑๕

๑๕

๔๙

๗๙.๐

๗๓

ขอนแก่น๕๔

นาย

พิศิษฐ์  ห่มซ้าย

๑๓๙๓

๑๐

๑๐

๕๐.๕

๗๐.๕

๗๔

เกษตรฯ๕๑

นาย

พิสิษฐ์  ศรีพิพัฒน์

๒๘๑๐

๑๕

๑๕

๕๒.๕

๘๒.๕

๗๕

เกษตรฯ๕๐

นาย

ภักดี  นนทชิต

๒๗๕๗

๑๕

๑๕

๔๓.๕

๗๓.๕

๗๖

เกษตรฯ๕๐

นาย

ภูเบศ  หอมเจริญ

๒๖๗๒

๑๕

๑๕

๔๙

๗๙.๐

๗๗

เกษตรฯ๕๒

นาย

มงคล  โพธิ์ศรี

๒๗๗๕

๑๕

๑๕

๕๐

๘๐.๐

๗๘

เกษตรฯ๕๐

นาย

มนตรี  พลวิชัย

๒๖๘๐

๑๕

๑๕

๔๗.๕

๗๗.๕

๗๙

ขอนแก่น๕๑

นาย

มนัส  วงศ์วรรณา

๒๑๕๙

๑๕

๑๕

๔๘.๕

๗๘.๕

๘๐

เชียงใหม่๕๔

นาย

ไมตรี  กสิบุตร

๒๐๔๓

๑๕

๑๕

๕๐.๕

๘๐.๕

๘๑

เกษตรฯ๕๒

นาย

รชต  รุ่งสวัสดิ์

๑๗๘๙

๑๕

๑๕

๔๕

๗๕.๐

๘๒

เกษตรฯ๕๐

นาย

รณกร  ขำดี

๒๗๒๗

๑๕

๑๕

๔๖

๗๖.๐

๘๓

ขอนแก่น๕๐

นาย

รวิกร   วรทล

๒๑๑๖

๑๕

๑๕

๕๒

๘๒.๐

๘๔

เกษตรฯ๕๐

นาย

รัฐพงษ์  ธรรมใจ

๑๔๘๙

๑๕

๑๕

๕๓

๘๓.๐

๘๕

เกษตรฯ๕๑

นาย

รัตนไกร  ตันศรีวงษ์

๙๕๗

๑๕

๑๕

๕๔.๕

๘๔.๕

๘๖

ขอนแก่น๕๐

นาย

วชิระ  เสือบัว

๑๔๖๔

๑๕

๑๕

๕๑.๕

๘๑.๕

๘๗

ขอนแก่น๕๑

นาย

วราวุธ  โภคาพาณิชย์

๑๕๗๕

๑๕

๑๕

๔๐.๕

๗๐.๕

๘๘

เกษตรฯ๕๑

นาย

วัฒนชัย  เหมทานนท์

๑๐๑๕

๑๕

๑๕

๕๑.๕

๘๑.๕

๘๙

เกษตรฯ๕๑

นาย

วัฒนชัย  สุนทรสุวรรณ

๑๐๑๗

๑๕

๑๕

๔๗.๕

๗๗.๕

๙๐

เกษตรฯ๕๐

นาย

วิชัย  พรมสวัสดิ์

๒๑๙

๑๕

๑๕

๔๘

๗๘.๐

๙๑

เกษตรฯ๕๑

นาย

วิชาญ  พลไทย

๙๖๒

๑๕

๑๕

๕๓.๕

๘๓.๕

๙๒

เกษตรฯ๕๑

นาย

วิทยา  พรหมมี

๒๘๙๑

๑๕

๑๕

๔๕.๕

๗๕.๕

๙๓

เกษตรฯ๕๐

นาย

วิทยา  ศรีนวลนัด

๑๕๐๒

๑๕

๑๕

๔๗.๕

๗๗.๕

๙๔

ขอนแก่น๕๐

นาย

วิโรจน์  บุบผาวาสน์

๙๗๔

๑๕

๑๕

๕๒.๕

๘๒.๕

๙๕

เกษตรฯ๕๐

นาย

วิสูตร  คงฤทธิ์

๒๑๔๖

๑๕

๑๕

๕๑

๘๑.๐

๙๖

ขอนแก่น๕๑

นาย

วีระพงษ์  อารีรักษ์

๑๕๘๓

๑๕

๑๕

๕๐

๘๐.๐

๙๗

เกษตรฯ๕๑

นาย

วีระศักดิ์  กาญจนภิญพงศ์

๒๙๐๒

๑๕

๑๕

๕๒.๕

๘๒.๕

๙๘

ขอนแก่น๕๑

นาย

วีระศักดิ์  เหลืองหิรัญ

๙๘๘

๑๕

๑๕

๔๗.๕

๗๗.๕

๙๙

ขอนแก่น๕๓

นาย

ศรีศักดิ์  เที่ยงธรรม

๒๐๕๐

๑๕

๑๕

๔๐

๗๐.๐

๑๐๐

ขอนแก่น๕๑

นาย

ศักดิ์สิทธิ์  พิพัฒน์ศาสตร์

๒๗๔๒

๑๕

๑๕

๔๗

๗๗.๐

๑๐๑

ขอนแก่น๕๐

นาย

ศักดิ์สิทธิ์  ทิพยธร

๑๔๘๑

๑๕

๑๕

๕๒

๘๒.๐

๑๐๒

เกษตรฯ๕๑

นาย

เศวตชัย  กุหลาบศรี

๒๗๑๓

๑๕

๑๕

๔๗

๗๗.๐

๑๐๓

ขอนแก่น๕๑

นาย

สมเกียรติ  ตู้จินดา

๙๗๑

๑๕

๑๕

๕๑

๘๑.๐

๑๐๔

ขอนแก่น๕๐

นาย

สมชาย  กันตะนา

๒๗๒๒

๑๕

๑๕

๔๕

๗๕.๐

๑๐๕

ขอนแก่น๕๐

นาย

สมชาย  แย้มทับทิม

๑๔๔๑

๑๕

๑๕

๔๘

๗๘.๐

๑๐๖

เกษตรฯ๕๐

นาย

สมเดช  อินทรสด

๒๑๒๑

๑๕

๑๕

๔๙

๗๙.๐

๑๐๗

เกษตรฯ๕๑

นาย

สมพร  แก้วถาวร

๒๘๘๗

๑๕

๑๕

๕๒

๘๒.๐

๑๐๘

เกษตรฯ๕๑

นาย

สมพร  กาญจนวนิชกุล

๒๘๓๙

๑๕

๑๕

๕๐.๕

๘๐.๕

๑๐๙

เกษตรฯ๕๑

นาย

สมพร  แสงเพ็ชร

๑๕๓๒

๑๕

๑๕

๔๐

๗๐.๐

๑๑๐

เกษตรฯ๕๑

นาย

สมยศ  สุรีฤทธิ์

๑๔๙๘

๑๕

๑๕

๕๒

๘๒.๐

๑๑๑

เกษตรฯ๕๓

นาย

สมฤกษ์  ม่วงไหมทอง

๒๐๘๘

๑๕

๑๕

๕๑.๕

๘๑.๕

๑๑๒

เกษตรฯ๕๑

นาย

สมศักดิ์  อารมย์ชื่น

๒๑๗๐

๑๕

๑๕

๔๔.๕

๗๔.๕

๑๑๓

เกษตรฯ๕๐

นาย

สมศักดิ์  เกษมณี

๒๑๒๔

๑๕

๑๕

๕๐.๕

๘๐.๕

๑๑๔

เกษตรฯ๕๐

นาย

สมัคร  ไชยสลี

๒๖๙๘

๑๕

๑๕

๕๐.๕

๘๐.๕

๑๑๕

เกษตรฯ๕๐

นาย

สหับ  สังข์สุวรรณ

๒๕๕๖

๑๕

๑๕

๔๔.๕

๗๔.๕

๑๑๖

ขอนแก่น๕๐

นาย

สัญญา  ศิริรักษ์

๒๑๑๓

๑๕

๑๕

๕๐

๘๐.๐

๑๑๗

เชียงใหม่๕๑

นาย

สันทัด  ปินคำ

๒๘๘๔

๑๕

๑๕

๕๑.๕

๘๑.๕

๑๑๘

เกษตรฯ๕๒

นาย

สาธิต  กาเจริญ

๑๗๕๘

๑๕

๑๕

๔๑

๗๑.๐

๑๑๙

เกษตรฯ๕๐

นาย

สามารถ  ศรีคำ

๒๗๒๐

๑๕

๑๕

๕๗

๘๗.๐

๑๒๐

เกษตรฯ๕๐

นาย

สุจิตร  เรืองเรณ

๒๑๔๗

๑๕

๑๕

๕๑.๕

๘๑.๕

๑๒๑

ขอนแก่น๕๑

นาย

สุชาติ  สุวรรณศรี

๒๗๗๒

๑๕

๑๕

๕๔

๘๔.๐

๑๒๒

เกษตรฯ๕๐

นาย

สุทธิศักดิ์  สิมเจริญ

๒๖๘๘

๑๕

๑๕

๔๘.๕

๗๘.๕

๑๒๓

เกษตรฯ๕๑

นาย

สุเทพ  ประสพดี

๒๗๕๒

๑๕

๑๕

๔๗.๕

๗๗.๕

๑๒๔

เกษตรฯ๕๐

นาย

สุนทร  นิลพันธ์

๒๘๒๐

๑๕

๑๕

๕๑

๘๑.๐

๑๒๕

เกษตรฯ๕๑

นาย

สุพิชญ์  มงคลปทุมรัตน์

๑๕๙๓

๑๕

๑๕

๕๑

๘๑.๐

๑๒๖

เกษตรฯ๕๑

นาย

สุรศักดิ์  จตุรนต์รัศมี

๑๕๘๔

๑๕

๑๕

๕๑

๘๑.๐

๑๒๗

เกษตรฯ๕๐

นาย

สุรศักดิ์  เพชรรัตน์

๑๕๐๙

๑๕

๑๕

๔๘.๕

๗๘.๕

๑๒๘

เกษตรฯ๕๑

นาย

สุระชัย  รักสละ

๒๘๘๙

๑๕

๑๕

๔๔.๕

๗๔.๕

๑๒๙

ขอนแก่น๕๑

นาย

สุริยา  แท่งทองหลาง

๒๘๖๘

๑๕

๑๕

๔๙.๕

๗๙.๕

๑๓๐

เกษตรฯ๕๓

นาย

สุวิทย์  เจ้ยชุม

๒๑๗๑

๑๕

๑๕

๕๑.๕

๘๑.๕

๑๓๑

ขอนแก่น๕๑

นาย

เสกสรรค์  กอคูณ

๒๘๖๕

๑๕

๑๕

๕๐.๕

๘๐.๕

๑๓๒

เกษตรฯ๕๐

นาย

เสน่ห์  หินศรี

๙๒๒

๑๕

๑๕

๕๐

๘๐.๐

๑๓๓

ขอนแก่น๕๐

นาย

โสภณ  บัวโฮม

๒๑๐๒

๑๕

๑๕

๕๑

๘๑.๐

๑๓๔

ขอนแก่น๕๐

นาย

อดุลย์  สุขแสวง

๑๔๙๔

๑๕

๑๕

๔๘.๕

๗๘.๕

๑๓๕

เกษตรฯ๕๑

นาย

อนันต์  เสาร์พูล

๙๔๒

๑๕

๑๕

๕๓

๘๓.๐

๑๓๖

ขอนแก่น๕๐

นาย

อนุรักษ์  สังขรัตน์

๑๔๖๑

๑๕

๑๕

๕๐.๕

๘๐.๕

๑๓๗

เกษตรฯ๕๐

นาย

อภิวัฒ  เหลาเจษฎา

๑๕๓๔

๑๕

๑๕

๕๒

๘๒.๐

๑๓๘

เกษตรฯ๕๐

นาย

อภิวุฒิ  ราตรี

๒๖๖๖

๑๕

๑๕

๔๙

๗๙.๐

๑๓๙

เกษตรฯ๕๐

นาย

อมรศักดิ์  จันทนสมิต

๕๖๘

๑๕

๑๕

๕๒

๘๒.๐

๑๔๐

เกษตรฯ๕๒

นาย

อลงกต  โตแฉ่ง

๒๘๕๒

๑๕

๑๕

๔๘.๕

๗๘.๕

๑๔๑

เกษตรฯ๕๑

นาย

อัศวิน  ศรีถาการ

๒๘๕๕

๑๕

๑๕

๔๙

๗๙.๐

๑๔๒

เกษตรฯ๕๑

นาย

อัศวิน  จำหน่ายผล

๒๖๗๖

๑๕

๑๕

๔๖.๕

๗๖.๕

๑๔๓

เกษตรฯ๕๐

นาย

อาคม  อึ้งกิมบ้วน

๒๖๗๓

๑๕

๑๕

๔๙

๗๙.๐

๑๔๔

เกษตรฯ๕๑

นาย

อารมณ์  ภักดีพิบูลย์

๑๐๑๙

๑๕

๑๕

๕๑.๕

๘๑.๕

๑๔๕

ขอนแก่น๕๐

นาย

อำนาจ  ศรีจักรโคตร

๑๕๒๑

๑๕

๑๕

๔๙.๕

๗๙.๕

๑๔๖

ขอนแก่น๕๐

นาย

อุกฤษฎ์  ประเสริฐผล

๑๕๒๕

๑๕

๑๕

๔๖.๕

๗๖.๕

๑๔๗

เชียงใหม่๕๔

นาย

แอ๊ด  ชวาวรชัย

๘๖๐

๑๕

๑๕

๔๙.๕

๗๙.๕

 

 

                                                                                           ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔                                                           

                                                                                    (รองศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์กัมพล  แก้วเกษ)

                                                                                        ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

 

 ------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-11-18