สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๔๙ / ๒๕๖๔ เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 49/2564 การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ฯ ม.เกษตร

 

 

ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่  ๔๙ / ๒๕๖๔

เรื่อง  การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                                     

                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๔๕ ประกอบกับข้อ ๙, ๑๐, ๑๑ และข้อ ๑๒ ของข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยการรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของสถาบันการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ และความเห็นชอบของคณะกรรมการสัตวแพทยสภาในคราวประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภา ครั้งที่ ๗ / ๒๕๖๔  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กรกฎาคม  ๒๕๖๔ สัตวแพทยสภา จึงประกาศรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๕ ปี (๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) ดังนี้

                    สัตวแพทยสภารับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๕ ปี (๒๕๖๒ – ๒๕๖๖)  ดังนี้

 

                   ปริญญาชื่อ :    สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                   (ชื่อเต็มภาษาไทย)

                                        สพ.บ.                                           (ชื่อย่อภาษาไทย)

                                        Doctor of Veterinary Medicine         (ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ)

                                        D.V.M.                                          (ชื่อย่อภาษาอังกฤษ)

 

                   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  ถึงวันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๗

 

                                                                           ประกาศ ณ วันที่  ๑  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๔ 

                                                                             (รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธีระ  รักความสุข)

                                                                                          นายกสัตวแพทยสภา 

 

 

 

2021-11-16