สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ภาพกิจกรรมงานประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ Room 2

 

สัตวแพทย์สัตวบาล เราจะสร้างมิติใหม่ในวงการปศุสัตว์กันอย่างไร
ผู้ร่วมเสวนา
1.น.สพ.สุเมธ  ทรัพย์ชูกุล
2.คุณชยานนท์ กฤตยาเชวง
นายกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย

น.สพ.ชยธร  เครือบุตรดา : ผู้ดำเนินการเสวนา


 
The way forward to AHS free status in Thailand
สพ.ญ.ดร.นรี เกตุสิงห์

 

International movement of horses
ผศ.สพ.ญ.สุพรรณิกา พุทธชาลี

 

Innovation in aquatic animal health
อ.ดร.ธีรพงศ์ ยะทา

 

เมื่อคุณหมอสัตว์เล็กอยากทำคลินิกสัตว์น้ำ: สิ่งควรรู้เพื่อการเริ่มต้น   
อ.สพ.ญ.ดร.ฐนิดา เหตระกูล

 

 

โรคสำคัญในปลาคาร์พ ปลาทอง และเทคนิคการรักษา 
น.สพ.ชัยรัตน์ ซุ้มกอทอง 

 

การใช้ยาและสารเคมีในการกำจัดปรสิตในปลาสวยงาม 
ผศ.น.สพ.ดร.สำราญ   บรรณจิรกุล


 

ทำคลินิกสัตว์น้ำในสถานพยาบาลสัตว์เลี้ยงอย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ    
น.สพ.ธีระยุทธ วนากิตติเสถียร

 

 

2021-11-02