สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ภาพกิจกรรมงานประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ Room 1

 

หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นแนวทางการผลิต Autogenous vaccine ในไก่
1. น.สพ.ศศิ เจริญพจน์ : กองควบคุมอาหารสัตว์และยาสัตว์ กรมปศุสัตว์
2. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
3. ศ.น.สพ.ดร.จิโรจ ศศิปรียจันทร์
4. สพ.ญ.ดารนัย วิบูลย์พงศ์
ผศ.น.สพ.ดร.วิษณุ  วรรณแสวง : ผู้ดำเนินการเสวนา 

 

 

 

การควบคุมโรคไข้หวัดนกและแซลโมเนลลาในฟาร์มสัตว์ปีก
น.สพ.สุดแถว อมาตยกุล : สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก

 

 

 การประชุมใหญ่สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก

ไก่เนื้อสายพันธุ์ Slow Growth เพื่อรองรับมาตรฐาน European Chicken Commitment 
คุณวิภาวดี นิยมาคม 
คุณมณฑล  ขมเจริญ
บริษัท HUBBARD  

 

 

 

2021-11-01