สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ภาพกิจกรรมงานประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ Room 3

 

สัตว์เลี้ยงพิเศษ

Common Exotic Pet Emergency
น.สพ.ธีรภัทร รุ่งนิรันดร

 

Tips and Tricks in Exotic Pets Surgery
อ.สพ.ญ.ดร.ทักษอร ดวอุไร

 

Treating Dogs and Cats with Veterinary Acupuncture
สพ.ญ.ดร.พิชนันท์ ลีฬหรัตนรักษ์

 

All You Need to Know About Laser Therapy
สพ.ญ.อัญชุลี ดุลชาติ

 

 

2021-11-01