สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ภาพกิจกรรมงานประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ Room 2

 

One World One health ฉบับ Implementation สัตวแพทย์

โควิด19 ผลพวงจากความหลากหลายและกลายพันธุ์ของไวรัสในสัตว์ 
รศ.น.สพ.ดร.วิทวัช วิริยะรัตน์

 

 

ปัญหาช้างเลี้ยง ในยุคโควิด-19
น.สพ.เผด็จ ศิริดำรง
น.สพ.รณชิต  รุ่งศรี

 

 

บทบาทสัตวแพทย์ต่อสังคมโควิด
- สุนัขดมกลิ่นคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19  
ศ.สพ.ญ.ดร.เกวลี ฉัตรดรงค์

 

- การจัดการสัตว์เลี้ยงของผู้ป่วยโควิด-19
ศ.น.สพ.ดร.อลงกร  อมรศิลป์


 

 

 

2021-11-01