สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ภาพกิจกรรมงานประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ Room 1

การเสวนา เรื่อง new normal บนมาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส: เรื่องราวจากทุกอณูของความปกติใหม่

 ผู้เสวนาประกอบด้วย

       1) อ.สพ.ญ.ดร.ม.ล.นฤดี เกษมสันต์ : สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย
       2) คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล : นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
       3) น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ : ผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประมง
       4) ผศ.ดร.น.สพ.ดุสิต  เลาหสินณรงค์ : สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย
       5) น.สพ.วินัย สุวณิชย์เจริญ : สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอื้อง
       6) น.สพ.ปรีชา  เอกธรรมสุทธิ์ : ธุรกิจสัตว์น้ำ
       7) คุณสิวิชัย ตันติวิญญพงศ์ : สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์ 

 

ผู้ดำเนินการเสวนา : ผศ.น.สพ.ดร.ปริวรรต  พูลเพิ่ม

 

 

การเสวนา เรื่อง ก้าวสู่จุดหมายปลายทางที่เราจะรอดไปด้วยกัน

     โควิด-19 จะอยู่กับเราอีกนานเท่าไร และจบอย่างไร : รศ.นพ.กรภัทร มยุระสาคร คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 

    ㆍโรคคุกคาม..แล้วคลินิกสัตว์เลี้ยงอยู่รอด ปลอดโรค ปลอดภัยอย่างไร : สพ.ญ.ทัศวรินทร์ กาญจนฉายา โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ

      · ธุรกิจปศุสัตว์ครบวงจร..ระบบเศรษฐกิจ ปากท้อง ไปต่ออย่างไร : คุณเพชร นันทวิสัย บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

      · ธุรกิจสุกร ..การปรับตัวครั้งใหญ่ : คุณวิวัฒน์ พงษ์วิวัฒนชัย อุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

     ㆍโมเดลวัวเนื้อ ตัวอย่างความสำเร็จ : ดร.สมบัติ ธีระตระกูลชัย และคุณณัฐกานต์ พันธุ์ชัย คณะอนุกรรมการธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูปสภาหอการค้าไทย

 

 

ผู้ดำเนินการเสวนา:

ผศ.น.สพ.รุ่งโรจน์ โอสถานนท์

 

 

2021-10-29