สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ดาวน์โหลดเอกสารศ.ป.สพ.

ใบสมัครผู้ร่วมออกข้อสอบ

 

1.

ใบสมัครผู้ออกข้อสอบ 

 -แบบฟอร์มการออกข้อสอบ  

 -แบบฟอร์มการออกข้อสอบ   


 

 

หนังสือคู่มือเกณฑ์มาตรฐาน

 

1.

คู่มือประกอบเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ (ฉบับปรับปรุงคำอธิบายเกณฑ์ พ.ศ.2559) 


 

เอกสารเกี่ยวกับการออกข้อสอบ (MCQ)  

 

1.

คำแนะนำเกี่ยวกับข้อความที่ใช้สำหรับการสร้างข้อสอบ  

 

2.

ตัวอย่างข้อสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.2553                                                                                                                        

 

 

update 230462