สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศศ.ป.สพ.ที่ 12/2564 เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับการสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ประจำปี พ.ศ. 2565

 

ดาวน์โหลดประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 12/2564 เรื่อง กำหนดการจัดสอบประเมินความรู้ ปี 2565.pdf

 

ประกาศศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน

ของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

ที่ ๑๒/๒๕๖๔

เรื่อง   กำหนดการเกี่ยวกับการสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน
   ของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕     

               มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ให้ประกาศกำหนดการเกี่ยวกับการสอบความรู้สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ขอรับการประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวดที่ ๒ และ หมวดที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  ดังนี้

การสอบประเมินฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

๑. ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕                   สถาบันส่งรายชื่อนิสิตนักศึกษาที่คาดว่าจะผ่านการประเมินตามเกณฑ์หมวดที่ ๑

๒. ภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕              สถาบันส่งรายชื่อนิสิตนักศึกษาตามข้อ ๑ ที่ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิ์เข้าสอบหมวดที่ ๒ และ หมวดที่ ๓

๓. วันที่ ๑๘ เมษายน – ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕     เปิดรับสมัครสอบ

๔. วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕                      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหมวดที่ ๒ และ หมวดที่ ๓

๕. วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕                         สอบเกณฑ์หมวดที่ ๒ และ หมวดที่ ๓

๖. วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕                        ประกาศผลการสอบ

การสอบประเมินฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

๑. ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕                  สถาบันส่งรายชื่อนิสิตนักศึกษาผู้ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์หมวดที่ ๑ (เพิ่มเติม)

๒. วันที่ ๗ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕              เปิดรับสมัครสอบ

๓. วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕                         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหมวดที่ ๒ และ หมวดที่ ๓

๔. วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖                         สอบเกณฑ์หมวดที่ ๒ และ หมวดที่ ๓

๕. วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖                      ประกาศผลการสอบ

                  
                                                                      ประกาศ ณ วันที่  ๒๘  เดือนกันยายน  ๒๕๖๔

                                                           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.เฉลิมพล  เล็กเจริญสุข)

                                                             ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานฯ

 

 

 

 -----------------------------------------------------------

 

2021-10-27