สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ขอเชิญคุณหมอเข้าร่วมอัปเดตความรู้สามัญประจำคลินิกด้าน internal med ที่เจอเคสยากแค่ไหนก็ไปต่อได้ กับงานสัมมนาครั้งที่ 30 ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ เรื่อง Topics in internal medicine...

   

 

สัตวแพทยสภา ขอเชิญคุณหมอเข้าร่วมอัปเดตความรู้สามัญประจำคลินิกด้าน internal med ที่เจอเคสยากแค่ไหนก็ไปต่อได้

กับงานสัมมนาครั้งที่ 30 ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ เรื่อง Topics in internal medicine: intensive review & update

          -25 - 26 พฤศจิกายน 2564

          -Online ผ่าน Zoom Webinar

          -ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท(ต่อ2วัน) ไม่มีการลงทะเบียนวันเดียว

          -ได้รับวันละ 6 หน่วยกิตเมื่อรับชมสดในวันบรรยาย

          สามารถชมย้อนหลังได้อีก 1 เดือนระหว่างวันที่ 20 ธ.ค. 2564 – 19 ม.ค. 2565 ผ่าน www.vao-ce.com (การรับชมย้อนหลังไม่ได้รับหน่วยกิต)

** เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค. – 23 พ.ย. 2564 

 สิ่งที่ควรทราบ 

  1. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ จะทำการจัดส่งLinkการเข้าชมงานสัมมนานี้ ไปให้ท่านทางอีเมลที่ท่านระบุในแบบลงทะเบียน ภายในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00น. หากท่านกรอกผิด หรือใส่อีเมลที่ไม่ถูกต้อง หรือในบางกรณีอีเมลอาจอยู่ในกล่องขยะ (junk box)  อาจส่งผลให้ท่านไม่ได้รับอีเมล Linkเข้าชม **ในการนี้ ท่านต้องทำการติดต่อสอบถามทางLINEของสัตวแพทยสภาในวัน และเวลาทำการด้วยตนเอง  (LINE ID: @vetcce)
  2. เมื่อผู้จัดงานส่งLinkเข้าชมไปทางอีเมลแล้ว ท่านต้องทำการกรอกข้อมูลชื่อ สกุล และเลขที่ใบอนุญาตฯ อีกครั้ง เพื่อเป็นหลักฐานการรับหน่วยกิต
  3. ท่านต้องทำการติดตั้งโปรแกรม หรือแอปพลิเคชัน Zoom ล่วงหน้า
  4. การกรอกแบบลงทะเบียน  ต้องคลิกเปิดด้วยโปรแกรม Web browser เช่น Chrome, Firefox, Internet explorer, Operaเป็นต้น การเปิดด้วยแอปLINE อาจทำให้ไม่สามารถแนบรูปหลักฐานการชำระเงินได้
  5. หลังกรอกแบบลงทะเบียน สัตวแพทยสภาจะตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน และประกาศรายชื่อบนหน้าเว็บไซต์ (หน้านี้ด้านล่าง) อัปเดตสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันพุธช่วงบ่าย  หากท่านลงทะเบียนเกิน 1 สัปดาห์และไม่พบรายชื่อ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่
  6. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน ยกเว้นกรณี ลงทะเบียนแล้วผู้สมัครเต็มจำนวน   ทั้งนี้ สามารถโอนสิทธิ์การลงทะเบียนให้ผู้อื่นได้
  7. การชำระเงินค่าลงทะเบียนเกินจำนวน  สามารถขอรับเงินคืนได้  โดยใช้เวลาทำเรื่องขอเงินส่วนเกินคืน  14-21 วัน

 

 -------------------- 

                                 กำหนดการ งานสัมมนาของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

ครั้งที่ 30  เรื่อง Topics in Internal medicine: intensive review & update

วันที่  25 – 26 พฤศจิกายน 2564

ถ่ายทอดออนไลน์ (Webinar) ผ่านโปรแกรม Zoom Webinar

 

วันที่หนึ่ง: วันพฤหัสบดีที่  25 พฤศจิกายน 2564 

เวลา

รายการ/หัวข้อ

วิทยากร/หมายเหตุ

08.50-09.00 น.

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบออนไลน์

 

09.00-10.30 น.

 

Immune mediated polyarthritis 

ผศ.น.สพ.ดร.กัมปนาท  สุนทรวิภาต

อว.สพ.(ศัลยศาสตร์)

ภาควิชาศัลยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10.30-10.45 น.

พักคั่นเวลา  

 

10.45-12.15 น.

Initial management for fractures and dislocation  

ผศ.ดร.น.สพ.พิงพล  จรูญรัตน์

อว.สพ.(ศัลยศาสตร์)

ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

12.15-13.15 น.

พักคั่นเวลา  

 

13.15-14.45 น.

IVDD in Dogs: How to diagnose and treat effectively?

น.สพ.ภัคธร ลิ่วเฉลิมวงศ์  

อว.สพ.(ศัลยศาสตร์)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ประจำศูนย์ระบบประสาท

โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

14.45-15.00 น.

พักคั่นเวลา  

 

15.00-16.30 น.

Infectious diseases of the CNS in dogs and cats : current issues and challenges

ผศ.น.สพ.ดร.นิรุตติ์ สุวรรณา

อว.สพ.(อายุรศาสตร์)

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง

คณะสัตวแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

วันที่สอง: วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 

เวลา

รายการ/หัวข้อ

วิทยากร/หมายเหตุ

08.50-09.00 น.

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบออนไลน์

 

09.00-10.30 น.

 

IMHA in dogs : what does the new guideline tell us? 

อ.ดร.น.สพ.ไพฑูรย์ ศรีมนตรี

อว.สพ.(อายุรศาสตร์)

ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

10.30-10.45 น.

พักคั่นเวลา  

 

10.45-12.15 น.

Thrombocytopenia in dogs and cats : investigation and management  

อ.น.สพ.ดร.นาวิน  มานะชัย

ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12.15-13.15 น.

พักคั่นเวลา  

 

13.15-14.45 น.

Common Infectious skin diseases

อ.น.สพ.ชัยยศ  ธารรัตนะ

ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14.45-15.00 น.

พักคั่นเวลา  

 

15.00-16.30 น.

Immune mediated skin diseases

ผศ.สพ.ญ.มธุรวันต์  ทัฬหิกรณ์

(Diplomate of American College of Veterinary Dermatology)

ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 ----------------

สอบถามเพิ่มเติมในวัน และเวลาทำการ

โทร. 02-017-0700-8 ต่อ 203

LINE ID: @vetcce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล (เรียงตามพยัญชนะ ก-ฮ)
ลำดับ
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ-สกุล
ประเภทการเข้าร่วม
1 สพ.ญ. กชกร พูลประดิษฐ์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
2 สพ.ญ. กรแก้ว ทองแตง รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
3 น.สพ. กฤตภพ สุริยะ รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
4 สพ.ญ. กัญญาณัฐ ถิ่นเครือจีน รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
5 น.สพ. กัมพล เรียงพวา รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
6 สพ.ญ. กาญจนา มั่งมีศรี รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
7 น.สพ. กิตติชัย วรรณศิริ รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
8 สพ.ญ. จารุพรรณ จันทร์ดา รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
9 สพ.ญ. จิตรลดา ศรีหนา รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
10 สพ.ญ. จีระภา งามเจริญ รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
11 น.สพ. จุฑามาส หลีกพาน รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
12 สพ.ญ. จุฑาสรวง ไชยขันแก้ว รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
13 สพ.ญ. จุฬาลักษณ์ มานิจสิน รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
14 สพ.ญ. เจริญศรี ชัยปลื้ม รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
15 สพ.ญ. ชนิกา ดาวจรัสแสงชัย รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
16 น.สพ. ชัชชัย สามารถ รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
17 น.สพ. ชัชวาน ใจสะอาด รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
18 น.สพ. ชาตรี เขียมทรัพย์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
19 สพ.ญ. ชิดนภางค์  ชาติมนตรี รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
20 น.สพ. ชูศักดิ์ เชาวน์วิวัฒน์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
21 น.สพ. เชษฐ์วิชญ์ กิจธนทรัพย์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
22 น.สพ. แชมป์ มุ่งสันติ รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
23 สพ.ญ. โชติกา จันทร์หยก รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
24 สพ.ญ. ณตูห์ พลเรือง รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
25 สพ.ญ. ณภัสนันท์ วราพีระพัฒน์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
26 น.สพ. ณัฏฐ์ ชัยเจริญกิจธิโชค รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
27 น.สพ. ณัฐกานต์ แซ่ตัน รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
28 สพ.ญ. ณัฐกานต์ ทิพย์สุวรรณ์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
29 สพ.ญ. ณัฐนรี ทองเด็ด รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
30 สพ.ญ. ณัฐรวีร์ พรหมภักดี รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
31 สพ.ญ. ณัฐสุดา ธนเรืองสุวรรณ รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
32 น.สพ. ทรงธรรม สุขประสงค์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
33 น.สพ. ทศพร เฉิดศรีวงศ์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
34 สพ.ญ. ธญสร สุวรรณ รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
35 น.สพ. ธนกฤต ฉ่ำเอี่ยม รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
36 สพ.ญ. ธยาน์ กุณพรม รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
37 สพ.ญ. ธัญชนก บุญสนิท รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
38 สพ.ญ. ธัญญารัตน์ ฤทธิ์รุ่ง รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
39 สพ.ญ. ธัญรดี กรรณชนกกร รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
40 สพ.ญ. ธาริณี ทับทิม รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
41 สพ.ญ. นพัสร สุวงศ์ศักดิ์ศรี รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
42 น.สพ. นภัทร์ เกรียงศักดิ์พิชิต รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
43 สพ.ญ. นริสา พลอยแก้ว รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
44 สพ.ญ. นิสารัตน์ เอี่ยมน้อย รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
45 สพ.ญ. เนตรนภิส บุตรไชย รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
46 น.สพ. ปฏิญญา พวงเดช รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
47 สพ.ญ. ปณิธาน เจษฎากานต์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
48 น.สพ. ปทาพฤทธิ์ ผลพฤกษา รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
49 สพ.ญ. ปทิตตา รวยอารี รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
50 สพ.ญ. ประวีณ บุญวัชรชัย รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
51 สพ.ญ. ปลายรวีศิริ ละภักดี รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
52 สพ.ญ. ปวีณา ดิลกสัมพันธ์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
53 สพ.ญ. ปาลิตา สมมุ่ง รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
54 สพ.ญ. ฝนทิพย์ ดงดินอ่อน รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
55 สพ.ญ. พธวรรณ โตแย้ม รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
56 สพ.ญ. พรพรรณ สุขอนันต์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
57 น.สพ. พีรนธ นากรณ์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
58 น.สพ. พีรยสถ์ หาญเนืองนิตย์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
59 สพ.ญ. พุทธรักษา ฟักคง รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
60 น.สพ. ไพรัช รุ่งอุทัย รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
61 น.สพ. ไพโรจน์ พงศ์กิดาการ รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
62 สพ.ญ. ภัณฑิรา พัฒนะดำรงชัย รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
63 สพ.ญ. ภัทรสุดา คำประพันธ์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
64 สพ.ญ. มณฑกานต์ เนียมมะณี รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
65 สพ.ญ. มนกาญจน์ ขวัญสกุล รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
66 สพ.ญ. มาลินี คันเต็ง รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
67 สพ.ญ. เมวดี  บัวบุญ รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
68 น.สพ. รวิพล ศิริพิทยกุล รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
69 น.สพ. รักษิต สาริมาน รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
70 น.สพ. รัตนชาติ พระนิมิตร รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
71 น.สพ. ไรวินท์ จอมเสถียรชัย รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
72 น.สพ. ลือชัย อิพภูดม รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
73 สพ.ญ. วรรณชนก รูปะสุต รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
74 สพ.ญ. วราณี ชิมะบุตร รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
75 สพ.ญ. วรารักษ์ พันธ์น้อย รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
76 น.สพ. วัชระ บุญพาไสว รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
77 สพ.ญ. วันเพ็ญ แซ่ตั้ง รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
78 สพ.ญ. วิภาพรรณ สายคำแต่ง รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
79 น.สพ. วีระยุทธ  สามเชียง รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
80 สพ.ญ. ศกลวรรณ บุบผาเฮ้า รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
81 น.สพ. ศรัณย์ นกน้อย รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
82 สพ.ญ. ศศิธร ทองคำ รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
83 น.สพ. ศาสวัฑฒ์ ฟักทอง รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
84 น.สพ. ศิระเศรษฐ ปาละกูล รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
85 สพ.ญ. ศิรินทร์ เดชเจริญกิจกุล รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
86 สพ.ญ. ศุภกาญจน์ เมธีศุภกุล รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
87 สพ.ญ. ศุภวรรณ นุตาคม รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
88 น.สพ. ศุภสัณห์ กลิ่นมาลี รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
89 สพ.ญ. สมปรียา กองแก้ว รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
90 น.สพ. สาโรช จรรยาแพทย์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
91 สพ.ญ. สิตาภรณ์ สุขอนันตธรรม รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
92 สพ.ญ. สิริพร พรหมงาม รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
93 สพ.ญ. สุชยา คุณานพดล รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
94 สพ.ญ. สุดารัตน สุวรรณสิทธิ์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
95 สพ.ญ. สุดารัตน์ ปัตตานี รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
96 สพ.ญ. สุทธิดา ศรีลับซ้าย รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
97 สพ.ญ. สุทธิดา หาญวงศ์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
98 น.สพ. สุทธิเดช เทนอิสสระ รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
99 สพ.ญ. สุนิสา เถาว์มูล รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
100 สพ.ญ. สุปรีย์รัตน์ นุชบัว รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
101 สพ.ญ. สุพิชชา เซ็งแซ่ รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
102 น.สพ. สุภัคพล ลีเพ็ญ รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
103 สพ.ญ. สุภัทรา ศีตมโนชญ์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
104 น.สพ. สุรกิจ วุฒิกรภัณฑ์  รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
105 สพ.ญ. สุวพร พนัสเจริญ รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
106 น.สพ. เสกข์ หิรัณยรัชต์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
107 สพ.ญ. เสาวนีย์ เพ็ชร์น้ำทอง รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
108 สพ.ญ. หัสนี ศิริยะราช รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
109 น.สพ. อธิศักดิ์ อมรแก้ว รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
110 น.สพ. อภิวัจน์ พิเศษไพศาล รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
111 น.สพ. อมรเทพ ปรีชาตั้งกิจ รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
112 สพ.ญ. อรฏิมา อัคโกศล รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
113 สพ.ญ. อรพรรษ เตชะวีรากร รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
114 สพ.ญ. อังคนางค์ ชากีร่า บำรุงสรณ์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
115 น.สพ. อานนท์ วิไลรัตน์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
116 น.สพ. อิทธิวัฒน์ กันสืบ รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
117 สพ.ญ. อุมาวดี แสงณรงค์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
118 สพ.ญ. อุษาโสม คงศรี รับชมสัมมนา Online วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
       
ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564