สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง ประจำปี 2564

    คลิกลงทะเบียน

ดาวน์โหลดประกาศ ศ.ศ.สพ.1/2553 การกำหนดค่าธรรมเนียมยกเลิกจัดกิจกรรม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนสพ.ชั้น 2-2564.docx
ดาวน์โหลด payinCCE ชั้น2.pdf

 

    

ลำดับ
นำ
ชื่อ
สกุล
1
นาย กรกฎ สุคนธ์
2
นางสาว กัณห์ ไฝขาว
3
นาย กิตติ สีตะสิทธิ์
4
นาย กิตติเนกษ์ กภูทิน
5
นาย กิตติพงษ์ วัฒนเศรษฐ
6
นาย กิติพันธุ์ เหมรัตน์
7
นาย กุมโชค ปาลียะ
8
นาง เกศรา ซิมเมอร์แมน
9
นาย เกียรติศักดิ์ ทรงธรรมวัฒน์
10
นาย จิรวัฒน์ วิเศษชลหาร
11
นางสาว จิราวรรณ ปามุทา
12
นางสาว จีรวรรณ สาระทัศนานันท์
13
นาย เจริญมาก ปิยะบรรหาร
14
นาย เจษฎาพร อรุณไพร
15
นาย ใจเดียว สิงหะพล
16
นาย ฉลอง วัฒนวิเชียร
17
นาย ชม รุจิชยากูร
18
นาย ชวลิต ปิยะศิลป์
19
นาย ชัยฤทธิ์ พันธศรี
20
นาย ชิงชัย จินะพรม
21
นาย ชินวัตร พรรณะ
22
นาย ชูวิทย์ หงษ์สามสิบเจ็ด
23
นาย เชาวโรจน์ ศุภกิจ
24
นาย ไชยนิรันตร์ สุนันต๊ะ
25
นาย ณรงค์ฤทธิ์ ทองรุต
26
นาย ณรงค์ฤทธิ์ สุวรรณโชติ
27
นาย ณัฐพงศ์ ศุภลักษณ์
28
นาง ดรุณี วิเชียรรัตน์
29
นาย ตฤณ ชัยลิ้นฟ้า
30
นาย ทรงพล สันติสุขไพศาล
31
นาย ทวีศักดิ์ พนิกรณ์
32
นาย ทศพร เกษมทรัพย์
33
นาย เทอดเกียรติ ปกิรณะ
34
นาย ธนดล วงศ์ครุฑ
35
นาย ธนเดช อมรชัยสิน
36
นาย ธนภาค ลาภบริสุทธิ์
37
นาย ธวันชัย ลันสุชีพ
38
นาย ธีรศักดิ์ นาคใหญ่
39
นาย นครชัย จันทพันธ์
40
นาย นพดล บังค่าย
41
นาย นรินทร์ สุขทอง
42
นาย นรินทร์ สหสันติเวช
43
นาย นฤชิต ชูช่วย
44
นาย นิคม สนั่นเครื่อง
45
นาย บัณฑิต วิลามาศ
46
นาย บุญชู ช่างปัด
47
นาย บุญเพราะ วิมลจิตร
48
นาย บุญสืบ ตุลาทอง
49
นาย ประกิจ ศรีทะแก้ว
50
นาย ประทีป ขันแข็ง
51
นาย ประพิศ เสนาจิตร
52
นาย ประมาณ ทองมา
53
นาย ประยงค์ กอมณี
54
นาย ประวุฒิ ปุริสพันธ์
55
นาย ประสงค์ เรืองสวัสดิ์
56
นาย ประสิทธิ์ กาเจริญ
57
นาย ประสิทธิ์ เจริญสกุลทรัพย์
58
นาย ประเสริฐ วุฒิสารคุณ
59
นาย ปริวัฒน์ มงคุณ
60
นาย ปรีชา เอี่ยมสุวรรณ์
61
นาย ปิยวรรษ เจริญผล
62
นาย พ.ประเสริฐ เศรษฐศุภพนา
63
นาย พงษ์พันธุ์ จันทรศรีวงศ์
64
นาย พยงค์ กมลกิจเจริญ
65
นาย พรหมทัต สันทบ
66
นาย พัชรินทร์ คัมภีรคุปต์
67
นาย พัลลภ จิตรจง
68
นาย พิทักษ์ ตั้งโภคานนท์
69
นาย พิทักษ์ สาระพิมพ์
70
นาย พินิจ จตุรโกมล
71
นาย พิบูล โพธิ์ศรี
72
นาย พิภพ เพียวิเศษ
73
นาย พิศิษฐ์ ห่มซ้าย
74
นาย พิสิษฐ์ ศรีพิพัฒน์
75
นาย ภักดี นนทชิต
76
นาย ภูเบศ หอมเจริญ
77
นาย มงคล โพธิ์ศรี
78
นาย มนตรี พลวิชัย
79
นาย มนัส วงศ์วรรณา
80
นาย ไมตรี กสิบุตร
81
นาย รชต รุ่งสวัสดิ์
82
นาย รณกร ขำดี
83
นาย รวิกร  วรทล
84
นาย รัฐพงษ์ ธรรมใจ
85
นาย รัตนไกร ตันศรีวงษ์
86
นาย วชิระ เสือบัว
87
นาย วราวุธ โภคาพาณิชย์
88
นาย วัฒนชัย เหมทานนท์
89
นาย วัฒนชัย สุนทรสุวรรณ
90
นาย วิชัย พรมสวัสดิ์
91
นาย วิชาญ พลไทย
92
นาย วิทยา พรหมมี
93
นาย วิทยา ศรีนวลนัด
94
นาย วิโรจน์ บุบผาวาสน์
95
นาย วิสูตร คงฤทธิ์
96
นาย วีระพงษ์ อารีรักษ์
97
นาย วีระศักดิ์ กาญจนภิญพงศ์
98
นาย วีระศักดิ์ เหลืองหิรัญ
99
นาย ศรีศักดิ์ เที่ยงธรรม
100
นาย ศักดิ์สิทธิ์ พิพัฒน์ศาสตร์
101
นาย ศักดิ์สิทธิ์ ทิพยธร
102
นาย เศวตชัย กุหลาบศรี
103
นาย สมเกียรติ ตู้จินดา
104
นาย สมชาย กันตะนา
105
นาย สมชาย แย้มทับทิม
106
นาย สมเดช อินทรสด
107
นาย สมพร แก้วถาวร
108
นาย สมพร กาญจนวนิชกุล
109
นาย สมพร แสงเพ็ชร
110
นาย สมยศ สุรีฤทธิ์
111
นาย สมฤกษ์ ม่วงไหมทอง
112
นาย สมศักดิ์ อารมย์ชื่น
113
นาย สมศักดิ์ เกษมณี
114
นาย สมัคร ไชยสลี
115
นาย สหับ สังข์สุวรรณ
116
นาย สัญญา ศิริรักษ์
117
นาย สันทัด ปินคำ
118
นาย สาธิต กาเจริญ
119
นาย สามารถ ศรีคำ
120
นาย สุจิตร เรืองเรณ
121
นาย สุชาติ สุวรรณศรี
122
นาย สุทธิศักดิ์ สิมเจริญ
123
นาย สุเทพ ประสพดี
124
นาย สุนทร นิลพันธ์
125
นาย สุพิชญ์ มงคลปทุมรัตน์
126
นาย สุรศักดิ์ จตุรนต์รัศมี
127
นาย สุรศักดิ์ เพชรรัตน์
128
นาย สุระชัย รักสละ
129
นาย สุริยา แท่งทองหลาง
130
นาย สุวิทย์ เจ้ยชุม
131
นาย เสกสรรค์ กอคูณ
132
นาย เสน่ห์ หินศรี
133
นาย โสภณ บัวโฮม
134
นาย อดุลย์ สุขแสวง
135
นาย อนันต์ เสาร์พูล
136
นาย อนุรักษ์ สังขรัตน์
137
นาย อภิวัฒ เหลาเจษฎา
138
นาย อภิวุฒิ ราตรี
139
นาย อมรศักดิ์ จันทนสมิต
140
นาย อลงกต โตแฉ่ง
141
นาย อัศวิน ศรีถาการ
142
นาย อัศวิน จำหน่ายผล
143
นาย อาคม อึ้งกิมบ้วน
144
นาย อารมณ์ ภักดีพิบูลย์
145
นาย อำนาจ ศรีจักรโคตร
146
นาย อุกฤษฎ์ ประเสริฐผล
147
นาย แอ๊ด ชวาวรชัย

 

2021-11-03