สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาของศ.ศ.สพ. ครั้งที่ 29 เรื่อง Covid-19 Update & Vet in law

  

            คลิกลงทะเบียน 
ดาวน์โหลดกำหนดการงานสัมมนา 29.pdf
ดาวน์โหลดวิธีการชำระเงินอย่างละเอียด.pdf
ดาวน์โหลดวิธีการลงทะเบียน 29.pdf
ดาวน์โหลด payinCCE.pdf

 

 

               ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาที่จะช่วยแนะนำข้อควรปฏิบัติของสถานพยาบาลสัตว์และผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ในช่วงวิกฤตโควิด-19 และให้ความรู้เรื่องร้องการเรียนในวิชาชีพ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัตวแพทย์ ในงานสัมมนาครั้งที่ 29 เรื่อง COVID-19 Update & Vet in law

28 ก.ย.2564

Online ผ่านZoom Webinar 

(linkเข้าชมจะถูกส่งไปที่อีเมลที่กรอกในแบบลงทะเบียน ภายในวันอังคารที่ 21 ก.ย.2564 กรุณาตรวจสอบใน Junk box)

ค่าลงทะเบียน 500 บาท ได้ 6 หน่วยกิต 

สามารถรับชมย้อนหลังได้อีก 14 วัน ผ่าน www.vao-ce.com (การรับชมย้อนหลังจะไม่ได้หน่วยกิต สามารถดูทบทวนเนื้อหาได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)

หัวข้อบรรยาย และกำหนดการ

 

กำหนดการ งานสัมมนาของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

ครั้งที่ 29 เรื่อง Covid-19 Update & Vet in law

วันที่  28 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น.

ถ่ายทอดออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Webinar 

 

เวลา

รายการ/หัวข้อ

วิทยากร/หมายเหตุ

08.50-09.00 น.

ลงทะเบียนเข้าโปรแกรมZoom Webinar

 

09.00-10.30 น.

 

การเสวนา เรื่อง สัตวแพทย์กับวิกฤตโควิด-19

- ระบาดวิทยาของโควิด-19 และการติดเชื้อในสัตว์

- การปรับตัวของสถานพยาบาลสัตว์ในยุควิกฤตโควิด-19

- การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

ผู้ร่วมเสวนา

1. ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. อ.น.สพ.ชัยยศ ธารรัตนะ

ประธานโครงการมาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย

สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (VPAT)

3. น.สพ.พรพิทักษ์ พันธ์หล้า

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ผู้ดำเนินการเสวนา

ผศ.น.สพ.ดร.ศุภวิวัธน์  พงษ์เลาหพันธุ์

รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

10.30-10.45 น.

พักคั่นเวลา  

 

10.45-12.15 น.

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สัตวแพทย์ควรรู้

อาจารย์นิติ เนื่องจำนงค์

ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายศรีปทุม  

และอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

12.15-13.15 น.

พักคั่นเวลา

 

13.15-14.45 น.

การเสวนา เรื่อง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางการสัตวแพทย์

ช่วงที่ 1 ประเด็น สัตวแพทย์เป็นผู้ร้องเรียน

 

 

 

 

 

ผู้ร่วมเสวนา

1. รศ.สพ.ญ.อมรรัตน์  ศาสตรวาหา

ประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

2. อาจารย์นิติ เนื่องจำนงค์

ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายศรีปทุม  

และอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

3. คุณประภาส กรัษนัยรวิวงค์

ผู้ประสานงานผู้กระทำผิด

และงานนิติกรสัตวแพทยสภา

ผู้ดำเนินการเสวนา

น.สพ.สุเมธ ทรัพย์ชูกุล

เลขาธิการสัตวแพทยสภา 

14.45-15.00 น.

พักคั่นเวลา

15.00-16.30 น.

การเสวนา เรื่อง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางการสัตวแพทย์

ช่วงที่ 2  สัตวแพทย์เป็นผู้ถูกร้องเรียน

 

หมายเหตุ

   1.ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน ยกเว้นกรณีการสมัครหลังมีผู้ลงทะเบียนเกินจำนวน

   2.ผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนเกินจำนวน สามารถทำเรื่องขอเงินที่ชำระเกินคืน โดยใช้ระยะเวลา10 – 15 วันทำการ

 

เปิดลงทะเบียน ตั้งแต่วันอังคารที่ 31 ส.ค.นี้เป็นต้นไป ที่ www.vetcouncil.or.th รับจำนวนจำกัด

----------------

สอบถามเพิ่มเติมในวันและเวลาทำการ

โทร.02-017-0700-8 ต่อ 203

LINE ID: @vetcce

Facebook: https://www.facebook.com/vetcce/

 

ชื่อ-สกุล (เรียงตามพยัญชนะ ก-ฮ)
ลำดับ
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ-สกุล
ประเภทการเข้าร่วม
1
สพ.ญ. กรกช ศิริวิบูลย์ไชยกุล รับชมสัมมนา Online วันที่ 28 กันยายน 2564
2
น.สพ. กฤตภพ สุริยะ รับชมสัมมนา Online วันที่ 28 กันยายน 2564
3
น.สพ. กัณวีร์ สว่างเนตร รับชมสัมมนา Online วันที่ 28 กันยายน 2564
4
สพ.ญ. กันยวีร์ สุจิพงศ์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 28 กันยายน 2564
5
น.สพ. เกียรติพงษ์ มงคลวิทย์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 28 กันยายน 2564
6
สพ.ญ. ชญาดา แสงคล้อย รับชมสัมมนา Online วันที่ 28 กันยายน 2564
7
น.สพ. ชัยวัฒน์ สุวรรณทัด รับชมสัมมนา Online วันที่ 28 กันยายน 2564
8
สพ.ญ. ชูจิตต์ อินยิ้ม รับชมสัมมนา Online วันที่ 28 กันยายน 2564
9
น.สพ. ณัฏฐ์ ชัยเจริญกิจธิโชค รับชมสัมมนา Online วันที่ 28 กันยายน 2564
10
น.สพ. ณัฐพล อินทอง รับชมสัมมนา Online วันที่ 28 กันยายน 2564
11
สพ.ญ. ดารันดร์ นพบุตรกานต์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 28 กันยายน 2564
12
สพ.ญ. ดิษญามณ เนื่องจำนงค์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 28 กันยายน 2564
13
สพ.ญ. ตันติมา สุวรรณวิโรจน์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 28 กันยายน 2564
14
น.สพ. ถนัด ปิณฑวิรุจน์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 28 กันยายน 2564
15
น.สพ. ธรรมนูญ จอมคำสิงห์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 28 กันยายน 2564
16
น.สพ. นัฐติพงษ์ ลำภา รับชมสัมมนา Online วันที่ 28 กันยายน 2564
17
น.สพ. ประเทพ จารุสาสุทธิกุล รับชมสัมมนา Online วันที่ 28 กันยายน 2564
18
สพ.ญ. ปวีรนุช บานไม่รู้โรย รับชมสัมมนา Online วันที่ 28 กันยายน 2564
19
น.สพ. พงศกรณ์ ไพรสิงห์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 28 กันยายน 2564
20
น.สพ. พรชัย ศรีดามา รับชมสัมมนา Online วันที่ 28 กันยายน 2564
21
สพ.ญ. พรรณรวี เตชศุภกุล รับชมสัมมนา Online วันที่ 28 กันยายน 2564
22
น.สพ. พิบูลย์ กิจจานุกิจ รับชมสัมมนา Online วันที่ 28 กันยายน 2564
23
น.สพ. ยุทธพล เตียวศิริมงคล รับชมสัมมนา Online วันที่ 28 กันยายน 2564
24
สพ.ญ. โยทกา อินทรศิลป์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 28 กันยายน 2564
25
น.สพ. รักชาติ คงบุญ รับชมสัมมนา Online วันที่ 28 กันยายน 2564
26
สพ.ญ. วิภาดา คำอ๋อ รับชมสัมมนา Online วันที่ 28 กันยายน 2564
27
น.สพ. วิริศ วุฒิรณฤทธิ์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 28 กันยายน 2564
28
น.สพ. วีระยุทธ สามเชียง รับชมสัมมนา Online วันที่ 28 กันยายน 2564
29
สพ.ญ. ศศินภา เกินอาษา รับชมสัมมนา Online วันที่ 28 กันยายน 2564
30
น.สพ. ไสว โสสว่าง รับชมสัมมนา Online วันที่ 28 กันยายน 2564
31
น.สพ. อดิศักดิ์ ไตรรัตน์วุฒิปัญญา รับชมสัมมนา Online วันที่ 28 กันยายน 2564
32
สพ.ญ. อนุสรา สายสะอาด รับชมสัมมนา Online วันที่ 28 กันยายน 2564
33
น.สพ. อวยชัย พุทธพงษ์ศิริพร รับชมสัมมนา Online วันที่ 28 กันยายน 2564
34
  รอรายชื่อจาก บ.ฮูเวฟาร์มา รับชมสัมมนา Online วันที่ 28 กันยายน 2564
35
  รอรายชื่อจาก บ.ฮูเวฟาร์มา รับชมสัมมนา Online วันที่ 28 กันยายน 2564
36
  รอรายชื่อจาก บ.ฮูเวฟาร์มา รับชมสัมมนา Online วันที่ 28 กันยายน 2564
37
  รอรายชื่อจาก บ.ฮูเวฟาร์มา รับชมสัมมนา Online วันที่ 28 กันยายน 2564
38
  รอรายชื่อจาก บ.ฮูเวฟาร์มา รับชมสัมมนา Online วันที่ 28 กันยายน 2564
39
  รอรายชื่อจาก บ.ฮูเวฟาร์มา รับชมสัมมนา Online วันที่ 28 กันยายน 2564
40
  รอรายชื่อจาก บ.ฮูเวฟาร์มา รับชมสัมมนา Online วันที่ 28 กันยายน 2564
41
  รอรายชื่อจาก บ.ฮูเวฟาร์มา รับชมสัมมนา Online วันที่ 28 กันยายน 2564
42
  รอรายชื่อจาก บ.ฮูเวฟาร์มา รับชมสัมมนา Online วันที่ 28 กันยายน 2564
43
  รอรายชื่อจาก บ.ฮูเวฟาร์มา รับชมสัมมนา Online วันที่ 28 กันยายน 2564
44
  รอรายชื่อจาก บ.ฮูเวฟาร์มา รับชมสัมมนา Online วันที่ 28 กันยายน 2564
45
  รอรายชื่อจาก บ.ฮูเวฟาร์มา รับชมสัมมนา Online วันที่ 28 กันยายน 2564
46
  รอรายชื่อจาก บ.ฮูเวฟาร์มา รับชมสัมมนา Online วันที่ 28 กันยายน 2564
47
  รอรายชื่อจาก บ.ฮูเวฟาร์มา รับชมสัมมนา Online วันที่ 28 กันยายน 2564
48
  รอรายชื่อจาก บ.ฮูเวฟาร์มา รับชมสัมมนา Online วันที่ 28 กันยายน 2564
49
  รอรายชื่อจาก บ.ฮูเวฟาร์มา รับชมสัมมนา Online วันที่ 28 กันยายน 2564
50
  รอรายชื่อจาก บ.ฮูเวฟาร์มา รับชมสัมมนา Online วันที่ 28 กันยายน 2564
51
  รอรายชื่อจาก บ.ฮูเวฟาร์มา รับชมสัมมนา Online วันที่ 28 กันยายน 2564
52
  รอรายชื่อจาก บ.ฮูเวฟาร์มา รับชมสัมมนา Online วันที่ 28 กันยายน 2564
53
  รอรายชื่อจาก บ.ฮูเวฟาร์มา รับชมสัมมนา Online วันที่ 28 กันยายน 2564
54
  รอรายชื่อจาก บ.ฮูเวฟาร์มา รับชมสัมมนา Online วันที่ 28 กันยายน 2564
55
  รอรายชื่อจาก บ.ฮูเวฟาร์มา รับชมสัมมนา Online วันที่ 28 กันยายน 2564
56
  รอรายชื่อจาก บ.ฮูเวฟาร์มา รับชมสัมมนา Online วันที่ 28 กันยายน 2564
       
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2564
 

 

2021-08-30