สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง เข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่ 28 เรื่อง Refreshing for Small Animal Practitioner 2021

 

  คลิกลงทะเบียน 
ดาวน์โหลดกำหนดการงานสัมมนา 28.pdf
ดาวน์โหลดวิธีการชำระเงินอย่างละเอียด.pdf
ดาวน์โหลดวิธีการลงทะเบียน28.pdf
ดาวน์โหลด payinCCE.pdf

   

 

  

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง เข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่ 28 เรื่อง Refreshing for Small Animal Practitioner 2021 งานสัมมนาที่จะช่วยอัปเดตเนื้อหาสำหรับคุณหมอสัตว์เล็ก เรื่องการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem oriented approach; POA) ผ่านProblem listที่มักพบ และการรักษาทางอายุรศาสตร์ฉุกเฉิน(Emergency medicine) 

รับชมสดในวันอังคารที่ 21- วันพุธที่ 22 กันยายน 2564

    เวลา 09.00 - 17.10 น.

    ถ่ายทอดออนไลน์ผ่าน Zoom Webinar

    สามารถรับชมย้อนหลังได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง อีก 14 วันผ่าน www.vao-ce.com  ระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2564

    ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท/2วัน (ไม่มีการลงทะเบียนวันเดียว)

    ผู้ที่รับชมสดในเวลาบรรยายจะได้รับวันละ 7 หน่วยกิต (การชมย้อนหลังไม่ได้รับหน่วยกิต)

    *** หลังชำระเงิน ต้องกรอกแบบลงทะเบียนออนไลน์ หากไม่สามารถกรอกได้ ให้แจ้งมาทางอีเมล  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    ผู้ที่ชำระเงินและลงทะเบียนเรียบร้อย สามารถตรวจสอบรายชื่อบนหน้าเว็บไซต์นี้ โดยจะทำการอัปเดตทุกวันพุธ

 

                                                                    กำหนดการ งานสัมมนาของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

ครั้งที่ 28 เรื่อง Refreshing for Small Animal Practitioner 2021

วันที่  21-22 กันยายน 2564

ถ่ายทอดออนไลน์ (Webinar) ผ่านโปรแกรม Zoom Webinar

                                                                 

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 : Problem oriented approach (POA) 

เวลา

รายการ/หัวข้อ

วิทยากร/หมายเหตุ

08.30-09.00 น.

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบออนไลน์

 

09.00-10.20 น.

Problem oriented approach: Vomiting and regurgitation

อ.ดร.สพ.ญ.จีรวัฒน์ สุนทรสิต

ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุขคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

10.20-10.30 น.

พักคั่นเวลา  

 

10.30-11.50 น.

Problem oriented approach: Diarrhea

 

น.สพ.ทศพล องค์วิเศษไพบูลย์

อว.สพ.(อายุรศาสตร์)

โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

11.50-12.50 น.

พักคั่นเวลา  

 

12.50-14.10 น.

Problem oriented approach: Seizure

ผศ.น.สพ.ดร.นิรุตติ์ สุวรรณา

อว.สพ.(อายุรศาสตร์)

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง

คณะสัตวแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

14.10-15.20 น.

พักคั่นเวลา  

 

14.20-15.40 น.

Problem oriented approach: Dyspnea

 

อ.น.สพ.ธนพล สันติวัฒนธรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

15.40-15.50 น.

พักคั่นเวลา  

 

15.50–17.10 น.

Problem oriented approach: Anemia

 

ผศ.น.สพ.ภูดิท มณีสาย

อว.สพ.(พยาธิวิทยา)

ภาควิชาพยาธิวิทยา

คณะสัตวแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 : Emergency medicine  

เวลา

รายการ/หัวข้อ

วิทยากร/หมายเหตุ

08.30-09.00 น.

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบออนไลน์

 

09.00-10.20 น.

Emergency management: Seizure

น.สพ.ภัคธร ลิ่วเฉลิมวงศ์

อว.สพ.(ศัลยศาสตร์)

โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

10.20-10.30 น.

พักคั่นเวลา  

 

10.30-11.50 น.

Emergency management : Dyspnea

 

รศ.สพ.ญ.ดร.สิริลักษณ์ สุรเชษฐพงศ์

อว.สพ.(อายุรศาสตร์)

ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11.50-12.50 น.

พักคั่นเวลา  

 

12.50-14.10 น.

Blood transfusion

 

 

อ.น.สพ.เสลภูมิ ไพเราะ

อว.สพ.(อายุรศาสตร์)

ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง

คณะสัตวแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

14.10-15.20 น.

พักคั่นเวลา  

 

14.20-15.40 น.

Fluid therapy

 

ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมพล  เล็กเจริญสุข

อว.สพ.(อายุรศาสตร์)

ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง

คณะสัตวแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

15.40-15.50 น.

พักคั่นเวลา  

 

15.50–17.10 น.

Cardiopulmonary resuscitation (CPR)

น.สพ.นนทษิต ชุติญาณวัฒน์

อว.สพ.(อายุรศาสตร์)

โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

หมายเหตุ

  1. ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน ยกเว้นกรณีการสมัครหลังมีผู้ลงทะเบียนเกินจำนวน
  2. ผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนเกินจำนวน สามารถทำเรื่องขอเงินที่ชำระเกินคืน โดยใช้ระยะเวลา 10 – 15 วันทำการ


** เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันอังคารที่ 24 ส.ค.นี้เป็นต้นไปที่ www.vetcouncil.or.th **

 

ชื่อ-สกุล (เรียงตามพยัญชนะ ก-ฮ)
ลำดับ
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ-สกุล
ประเภทการเข้าร่วม
1
สพ.ญ. กชามาส กาพย์ไกรแก้ว รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
2
สพ.ญ. กนกกาญจน์ ตั้งรมย์วิลัย รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
3
สพ.ญ. กมลพรรณ อ่อนวงศ์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
4
สพ.ญ. กรกช ทองธวัช รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
5
สพ.ญ. กรแก้ว ทองแตง รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
6
สพ.ญ. กรวิภา พงษ์เกิดลาภ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
7
น.สพ. กฤตภพ สุริยะ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
8
สพ.ญ. กฤติกา หาญญานันท์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
9
สพ.ญ. กฤษณี บัวเทศ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
10
สพ.ญ. กัญญาณัฐ ถิ่นเครือจีน รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
11
สพ.ญ. กัญญามาศ ประมะลิ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
12
สพ.ญ. กัณฑ์ชนก ภาณุเวศย์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
13
น.สพ. กัณวีร์ สว่างเนตร รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
14
สพ.ญ. กันติศา เรืองจ้อย รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
15
สพ.ญ. กันยวีร์ สุจิพงศ์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
16
น.สพ. กานต์ชนก ทองไทย รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
17
สพ.ญ. กานต์ชนิต ชูยกปิ่น รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
18
น.สพ. กิตติชัย วรรณศิริ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
19
น.สพ. กิตติพงษ์ คุณประทุม รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
20
น.สพ. กิตติพิชญ์ บุญมา รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
21
น.สพ. กิรนันท์ นนทปัทมะดุลย์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
22
สพ.ญ. กุลชลี รักษาบุญ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
23
สพ.ญ. กุลสุชา ถนัดหัตถกรรม รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
24
น.สพ. เกริกชัย ศิริข่วง รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
25
สพ.ญ. เกศกนก กลิ่นประทุม รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
26
น.สพ. เกียรติศักดิ์ ดอกแก้ว รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
27
สพ.ญ. ขวัญหทัย โรจนโกเมศ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
28
น.สพ. คมสัน เพ็งอังคาร รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
29
สพ.ญ. คัทลียา บุศยพลากร รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
30
น.สพ. โฆษิต นันทิยะกุล รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
31
น.สพ. จักรกฤษณ์ หมื่นสุวรรณวดี รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
32
น.สพ. จักริศวร์ มั่นประสิทธิ์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
33
สพ.ญ. จันทร์ฉาย อรุณยะเดช รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
34
สพ.ญ. จารุพรรณ จันทร์ดา รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
35
สพ.ญ. จิตรลดา ศรีหนา รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
36
สพ.ญ. จิตโสภา จันทร์ฟัก รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
37
สพ.ญ. จิรกานต์ ว่องวิทย์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
38
สพ.ญ. จีระกิติ์ จอมวรวงศ์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
39
สพ.ญ. จุฑามาส หลีกพาน รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
40
สพ.ญ. จุรีรัตน์ ศิริปัญญา รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
41
สพ.ญ. เจริญศรี ชัยปลื้ม รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
42
สพ.ญ. ชญาดา แสงคล้อย รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
43
น.สพ. ชญาศักดิ์ กิจวรรณ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
44
สพ.ญ. ชนกพร สุวิชาเชิดชู รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
45
สพ.ญ. ชนาพร เสงี่ยม รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
46
สพ.ญ. ชลหทัย  ไชยบัง รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
47
สพ.ญ. ชวัญญา เจียกวธัญญู รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
48
น.สพ. ชัชพล จารุพงศ์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
49
น.สพ. ชาญพัชร์ พงษ์สิงห์จันทร์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
50
สพ.ญ. ชิดชนก งามดำรงเกียรติ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
51
สพ.ญ. ชุติมา มีสุขเจ้าสำราญ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
52
สพ.ญ. ชูจิตต์ อินยิ้ม รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
53
น.สพ. ชูศักดิ์ เชาวน์วิวัฒน์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
54
สพ.ญ. ฐานิกา มหาขันตี รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
55
สพ.ญ. ฐานิสา ประทุมสุวรรณ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
56
สพ.ญ. ฐิติกา แฉ่ฉาย รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
57
สพ.ญ. ฐิติพร พจมานพงศ์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
58
สพ.ญ. ฐิติรัตน์ พรไพรัช รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
59
สพ.ญ. ณชาณา ซอประเสริฐ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
60
น.สพ. ณภัทร ภัทรวัฒน์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
61
สพ.ญ. ณัฏฐ์ธนัน แช่มชู รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
62
สพ.ญ. ณัฐกฤตา นกทอง รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
63
สพ.ญ. ณัฐกฤตา อารมย์ชื่น รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
64
สพ.ญ. ณัฐกานต์ ขันธปราบ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
65
น.สพ. ณัฐชัย สามหมื่นคำ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
66
สพ.ญ. ณัฐฐา ศิริวัฒน์ชัยพร รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
67
สพ.ญ. ณัฐทรียา แสงกล้า รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
68
สพ.ญ. ณัฐธิดา วงษ์ดี รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
69
สพ.ญ. ณัฐนรี มุทิตาสกุล รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
70
น.สพ. ณัฐนันท์ เหลืองกระจ่าง รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
71
น.สพ. ณัฐพงศ์ อาษากิจ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
72
น.สพ. ณัฐพล พุฒเมือง รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
73
น.สพ. ณัฐพล อินทอง รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
74
สพ.ญ. ณัฐรดา วัฒนาชยากูล รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
75
สพ.ญ. ณัฐสุดา ธนเรืองสุวรรณ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
76
สพ.ญ. ณิชากร สังข์เมือง รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
77
น.สพ. ดนุเดช เดชวัฒนธรรม รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
78
สพ.ญ. ดิษญามณ เนื่องจำนงค์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
79
สพ.ญ. ตันติมา สุวรรณวิโรจน์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
80
น.สพ. ถนัด ปิณฑวิรุจน์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
81
สพ.ญ. ถวัลย์รัตน์ วรรณสุรีย์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
82
น.สพ. ทศพร เฉิดศรีวงศ์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
83
สพ.ญ. ทิพปภา อุระรื่น รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
84
น.สพ. ธนกร แท่นรัตนวิจิตร รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
85
น.สพ. ธนกร ศรีรัตน์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
86
น.สพ. ธนพล เดชกำเหนิด รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
87
น.สพ. ธนภัทร จิตรเพียรบุญ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
88
สพ.ญ. ธนัชชา สุทธิศักดิ์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
89
น.สพ. ธนัตถ์ ธัชชนะชัย รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
90
น.สพ. ธรธรรณ์ เสนาใจ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
91
น.สพ. ธรรมนูญ จอมคำสิงห์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
92
สพ.ญ. ธรรศภร กรองไผ่กลาง รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
93
สพ.ญ. ธัญชนก บุญสนิท รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
94
สพ.ญ. ธัญวรรณ เกตุสุริยงค์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
95
สพ.ญ. ธาราพร คำแสน รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
96
สพ.ญ. ธารีรัตน์ เรืองศรี รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
97
สพ.ญ. ธิดากานต์ วงศ์นวสุรักษ์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
98
สพ.ญ. ธิดาวัลย์ บุญเอนก รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
99
สพ.ญ. นงเยาว์ แปน้อย รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
100
สพ.ญ. นฏกร ศิริวัฒนสาธร รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
101
สพ.ญ. นริชสรา เลิศชัยสถาพร รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
102
สพ.ญ. นริศรา บุญตัน รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
103
น.สพ. นฤเบศร์ เดชธราดล รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
104
สพ.ญ. นัทธ์ชนก วิจันทรา รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
105
น.สพ. นันทิพัฒน์ เลิศจิตเมต รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
106
สพ.ญ. นารีรัตน์ เรียงมณี รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
107
น.สพ. นิธิพัฒน์ สุขเจริญพงษ์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
108
สพ.ญ. นิพพาณี ศิลาเขต รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
109
น.สพ. นิภทร์ ภัทรกุล รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
110
สพ.ญ. นิรมนต์ ดั่นคุณะกุล รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
111
สพ.ญ. บงกช ช่องลมกรด รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
112
สพ.ญ. บัณฑิตา อินทะพันธ์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
113
สพ.ญ. บุญขวัญตา รัตนพงศ์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
114
สพ.ญ. บุญญารัตน์ บุญพันธุ์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
115
น.สพ. บุญระวี ช่วยชู รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
116
สพ.ญ. ปฐมาภรณ์ ปั้นกาญจนโต รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
117
น.สพ. ปฐวี นิ่มสกุล รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
118
สพ.ญ. ปณิตา พงษ์ประสิทธิ์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
119
น.สพ. ปทาพฤทธิ์ ผลพฤกษา รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
120
สพ.ญ. ปทิตตา ดวงจันทร์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
121
สพ.ญ. ปทิตตา วีระสัย รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
122
น.สพ. ปนิฐ เจริญกูล รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
123
น.สพ. ปรเมษฐ์ ล้อตระกานนท์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
124
น.สพ. ปรานต์ มณีสุริยา รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
125
สพ.ญ. ปวีร์ณัชดา สุรประเสริฐ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
126
สพ.ญ. ปัญจพร ประสพสม รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
127
สพ.ญ. ปัญญ์ชลี มีสายมงคล รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
128
สพ.ญ. ปาจรีย์ หมู่โพธิ์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
129
สพ.ญ. ปาณิศา สอสะอาด  รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
130
สพ.ญ. ปิยมล ทวีกุล รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
131
สพ.ญ. ปิยะนุช ประเสริฐเมฆ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
132
น.สพ. ปุณวัฒน์ เกตุนัทธี รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
133
น.สพ. เปรมศักดิ์ จีระธัญญาสกุล รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
134
น.สพ. พงศกร พชรตฤณกร รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
135
น.สพ. พงศกรณ์ ไพรสิงห์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
136
น.สพ. พงศ์ภัค พิทักษ์พล รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
137
น.สพ. พงษ์พัศ สิริการย์วงศ์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
138
น.สพ. พชร บุญหลี  รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
139
สพ.ญ. พรชนก ปานภักดี รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
140
น.สพ. พรชัย ศรีดามา รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
141
สพ.ญ. พรชูดา แก้วกลั่น รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
142
สพ.ญ. พรพรรณ แซ่ตั๊ง รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
143
สพ.ญ. พรพรรณ สุขอนันต์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
144
สพ.ญ. พรพิชา คล้ายทิม รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
145
สพ.ญ. พรพิมล ผลประมูล รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
146
สพ.ญ. พรรณรวี เตชศุภกุล รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
147
สพ.ญ. พรรษมล ชาครียวณิชย์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
148
สพ.ญ. พัทธ์ชนก กึนเธอร์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
149
สพ.ญ. พัทธนันท์ ปาประกอบ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
150
น.สพ. พิเชษฐ์ พวงไพบูลย์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
151
น.สพ. พินิจ วิเศษสมบัติ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
152
สพ.ญ. พิมพ์ชนก ทองล้น รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
153
สพ.ญ. พิมพ์ชนก เปลี่ยนพันธ์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
154
สพ.ญ. พิมพ์ลดา อิงคนินันท์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
155
น.สพ. พิสิฐ ฉายแผ้ว รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
156
สพ.ญ. แพรพัตรา ทัศนะเทพประเสริฐ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
157
สพ.ญ. เฟิร์น ชัยวิสิทธิ์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
158
สพ.ญ. ภริตา ชูชาติ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
159
น.สพ. ภวุฒิ เนื่องพืช รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
160
สพ.ญ. ภัณฑิรา พัฒนะดำรงชัย รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
161
น.สพ. ภัทรดนัย มัคสิงห์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
162
น.สพ. ภัทรพงษ์ ประสงค์ทรัพย์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
163
สพ.ญ. ภัทรานี น้อยท่าทอง รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
164
สพ.ญ. ภัทิรา มะลาศรี รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
165
สพ.ญ. ภานุมาศ แยกโคกสูง รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
166
น.สพ. ภานุวัฒน์ สุภา รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
167
น.สพ. ภูมิพิงค์ มณีประเสริฐ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
168
น.สพ. มงคล ทรัพย์วัฒนาชัย รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
169
สพ.ญ. มณฑกานต์ เนียมมะณี รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
170
สพ.ญ. มนัสวี ไขขุนทด รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
171
สพ.ญ. มัทวัน กำเหนิดหล่ม รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
172
สพ.ญ. มีนา วิสุงเร รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
173
สพ.ญ. มีมวรินทร์ จันทร์นวล รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
174
สพ.ญ. รัชดา วงศ์อนรรฆ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
175
น.สพ. รัฐพล กิตติชัยตระกูล รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
176
น.สพ. รัตน์ ฉายารัตนศิลป์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
177
น.สพ. รัตนชาติ พระนิมิตร รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
178
สพ.ญ. รัศมี ดอนต้อ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
179
สพ.ญ. ราชาวดี วิไลสุนทรเกียรติ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
180
น.สพ. รุจธร มณีวรรณ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
181
สพ.ญ. รุจา จิโรภาส รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
182
น.สพ. รุจิกร จงสุวรรณวัฒนา รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
183
สพ.ญ. ลอมฟาง อินสว่าง รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
184
น.สพ. ลีนวัตน์ สุขเกษม รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
185
สพ.ญ. วชิรา อินต๊ะตื้อ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
186
สพ.ญ. วรรณชนก รูปะสุต รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
187
สพ.ญ. วรรณศิริ ไวดาบ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
188
สพ.ญ. วรวีร์ พิทยจำรัส รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
189
น.สพ. วรศิษฏ์ ประเสริฐสม รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
190
น.สพ. วรารักษ์ พันธ์น้อย รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
191
สพ.ญ. วริศรา ว่องวัฒนากูล รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
192
สพ.ญ. วริศรา ศรีรังสิต รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
193
สพ.ญ. วศินี มีชัย รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
194
น.สพ. วันชัย ดอนโคตรจันทร์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
195
สพ.ญ. วันวิสา ภูวนผา รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
196
สพ.ญ. วิภาดา คำอ๋อ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
197
สพ.ญ. วิภาภรณ์ บุตรอำไพ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
198
สพ.ญ. วิริยา ศรีทอง รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
199
น.สพ. วิรุตม์ โชคธนานุกูล รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
200
น.สพ. วิไลกร หมู่โสภิญ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
201
สพ.ญ. วิไลลักษณ์ ถนอมศักดิ์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
202
น.สพ. วีรชัย อันประนิตย์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
203
น.สพ. วีรพล เทียงขัน รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
204
น.สพ. วีรภัทร ปิ่นพรม รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
205
น.สพ. วีระยุทธ สามเชียง รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
206
น.สพ. ศตวรรษ รัชตะวรรณ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
207
น.สพ. ศรัณย์ สวัสรังศรี รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
208
น.สพ. ศรัณย์พร ไกรทอง  รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
209
สพ.ญ. ศรีสุดา พรมแดน รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
210
สพ.ญ. ศศิธร ทองคำ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
211
สพ.ญ. ศศิวิมล บุญชูศรี รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
212
น.สพ. ศักดิ์สิทธิ์ มั่นคง รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
213
สพ.ญ. ศิธัชภรณ์ ข่ายทอง รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
214
สพ.ญ. ศิริญญา ศรีอัษฎาพร รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
215
สพ.ญ. ศิรินทร์ เดชเจริญกิจกุล รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
216
สพ.ญ. ศิริพร นาคพลกรัง รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
217
น.สพ. ศิวัจน์ หิรัญวัฒน์สกุล  รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
218
น.สพ. ศุภฤกษ์ พรรณวงษ์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
219
สพ.ญ. ศุภวัลย์ ศรีวิเศษ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
220
น.สพ. ศุภวิชญ์ นิลธิเสน รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
221
สพ.ญ. ศุภสุตา อร่ามพงษ์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
222
น.สพ. สมมโนรม ศรีหิรัญ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
223
สพ.ญ. สราชา ประถมพงษ์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
224
น.สพ. สราวุธ การเจริญ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
225
สพ.ญ. สรินทร์รัตน์ พระสุมี รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
226
สพ.ญ. สันธิลา สกุลเต็ม รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
227
สพ.ญ. สิดาพร ภู่ระหงษ์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
228
น.สพ. สิทธิ ดวงจันทร์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
229
สพ.ญ. สิริพิชญ์ สิทธิยุโณ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
230
น.สพ. สิริลดา แอลเลน รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
231
สพ.ญ. สุกัญญา สัมมาชีพ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
232
สพ.ญ. สุจิรา ภูกิ่งหิน รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
233
สพ.ญ. สุดารัตน์ อมรศักดิ์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
234
สพ.ญ. สุดารัตน์ ปัตตานี รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
235
สพ.ญ. สุตาภัทร วงศ์สูง รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
236
สพ.ญ. สุพิชชา เซ็งแซ่ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
237
สพ.ญ. สุภัทรา ศีตมโนชญ์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
238
สพ.ญ. สุภาพร สุทธิพงศ์เกียรติ์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
239
สพ.ญ. สุภารีย์ มาศรีสิน รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
240
สพ.ญ. สุภาวดี ปงคำ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
241
สพ.ญ. สุวพร กิตตินรเศรษฐ์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
242
สพ.ญ. สุวีรยา นาจำเริญ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
243
น.สพ. เสริมสวัสดิ์ อิ่มโสภา รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
244
สพ.ญ. เสาวลักษณ์ เดชสะท้าน รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
245
สพ.ญ. โสภิดา พุทธะสุภะ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
246
น.สพ. ไสว โสสว่าง รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
247
สพ.ญ. หทัยกาญจน์ ศรีทอง รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
248
สพ.ญ. หทัยพร ไตรรัตนประพันธ์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
249
สพ.ญ. หทัยสิริ กือเจริญ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
250
สพ.ญ. หนึ่งนุช ลิ่มรังสรรค์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
251
น.สพ. หิรัญกร การหมั่น รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
252
สพ.ญ. อนุสรา สายสะอาด รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
253
สพ.ญ. อภัสนันท์ บุญนิธิฐานนันท์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
254
น.สพ. อภิชาติ จิรัฐิติกาลกิจ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
255
น.สพ. อมรเทพ ปรีชาตั้งกิจ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
256
น.สพ. อโมหะ ปั่นโภชา รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
257
สพ.ญ. อรฏิมา อัคโกศล รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
258
สพ.ญ. อรพรรณี สุนีย์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
259
สพ.ญ. อรรัมภา เต็มภาชนะ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
260
สพ.ญ. อรวรรณ เจริญเดชานุเคราะห์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
261
สพ.ญ. อริศรา อนุจร รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
262
สพ.ญ. อัยลิศา ปานบุญทอง รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
263
สพ.ญ. อาภาพรรณ วรรณคำ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
264
สพ.ญ. อิสราภรณ์ พรหมเนาว์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
265
สพ.ญ. เอกชนก ยืนยง รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
266
น.สพ. เอกพจน์ ระงับพิศม์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
267
สพ.ญ. แอม ไชยมงคล รับชมสัมมนา Online วันที่ 21-22 กันยายน 2564
       
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2564

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-08-23