สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศศ.ป.สพ.ที่ 10/2564 เรื่อง เกณฑ์การผ่านในการสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

 ประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 10/2564 เรื่อง เกณฑ์การผ่านในการสอบประเมินความรู้ฯ.pdf

 

ประกาศศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน

ของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

ที่ ๑๐/๒๕๖๔

เรื่อง   เกณฑ์การผ่านในการสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
----------------------------------------------------------------------------------

            อาศัยอำนาจตามประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๑๐/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ และตามมติคณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานฯ  ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ จึงขอยกเลิกประกาศที่ ๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ และให้ประกาศเกณฑ์การผ่านขั้นต่ำในการสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานฯ  ซึ่งมีค่าไม่ต่ำกว่า ๕๕% หรือคิดเป็น ๘๓ คะแนน  ทั้งนี้ ให้เริ่มใช้ในการสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เป็นต้นไป

 

                                                                                        ประกาศ ณ วันที่  ๑๐  เดือนสิงหาคม  ๒๕๖๔

                                                                             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.เฉลิมพล  เล็กเจริญสุข)

                                                                                  ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานฯ

 

 

 

 

 

2021-08-23