สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา ครั้งที่ 27 เรื่อง Small animal diagnostic imaging - Made easy series

 

            คลิกลงทะเบียน 
ดาวน์โหลดกำหนดการงานสัมมนา 27.pdf
ดาวน์โหลดวิธีการชำระเงินอย่างละเอียด.pdf
ดาวน์โหลดวิธีการลงทะเบียน27.pdf
ดาวน์โหลด payinCCE.pdf

  

 

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา
 ครั้งที่ 27 เรื่อง Small animal diagnostic imaging - Made easy series

 การสัมมนาวิชาการที่จะช่วยทบทวนการใช้ diagnostic imaging เพื่อการวินิจฉัยโรค ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริง โดยทีมวิทยากรผู้มีประสบการณ์

วันที่ 17-18 ส.ค.2564

ถ่ายทอดสดออนไลน์ (Webinar) ผ่านโปรแกรม Zoom Webinar

ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท/2วัน (ไม่มีการลงทะเบียนวันเดียว)

ได้รับ 6 หน่วยกิต/วัน

 

กำหนดการ งานสัมมนาของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

ครั้งที่ 27 เรื่อง Small animal diagnostic imaging - Made easy series

วันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2564

ถ่ายทอดสดออนไลน์ (Webinar) ผ่านโปรแกรม Zoom Webinar

 

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564

เวลา

รายการ/หัวข้อ

วิทยากร/หมายเหตุ

08.30-09.00 น.

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบออนไลน์

 

09.00-10.30 น.

Tips on starting an echocardiogram for beginners part I

  

ผศ.น.สพ.รุ่งโรจน์ โอสถานนท์

อว.สพ.(อายุรศาสตร์)

ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุขคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

10.30-10.45 น.

พักคั่นเวลา 

 

10.45-12.15 น.

Tips on starting an echocardiogram for beginners part II

  

ผศ.น.สพ.รุ่งโรจน์ โอสถานนท์

อว.สพ.(อายุรศาสตร์)

ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุขคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

12.15-13.15 น.

พักคั่นเวลา 

 

13.15-14.45 น.

Basic ultrasonography of female urogenital tracts in dogs and cats

 

ผศ.น.สพ.ดร.ศุภวิวัธน์ พงษ์เลาหพันธุ์

อว.สพ.(เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์)

หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยา และวิทยาการสืบพันธุ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14.45-15.00 น.

พักคั่นเวลา 

 

15.00-16.30 น.

Gastrointestinal Ultrasonography: What’s normal? What’s abnormal?

 

 

สพ.ญ.วิณัฐภัคสินี วิบูลย์จันทร์

หน่วยภาพวินิจฉัยและรังสีรักษา

โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 

   

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564  

เวลา

รายการ/หัวข้อ

วิทยากร/หมายเหตุ

08.30-09.00 น.

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบออนไลน์

 

09.00-10.30 น.

How to perform a positive contrast of gastrointestinal study

สพ.ญ.นาฏทิวา ไชยวรวิทย์สกุล

อว.สพ.(ศัลยศาสตร์)

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10.30-10.45 น.

พักคั่นเวลา 

 

10.45-12.15 น.

How to read a chest X-ray : step-by-step approach

ผศ.น.สพ.สมเกียรติ ห้วยจันทึก

ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุขคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

12.15-13.15 น.

พักคั่นเวลา 

 

13.15-14.45 น.

Radiographic diagnosis for canine hip dysplasia  

สพ.ญ.นภาภรณ์ เสนารัตน์

อว.สพ.(ศัลยศาสตร์)

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลสัตว์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

14.45-15.00 น.

พักคั่นเวลา 

 

15.00-16.30 น.

Imaging in neurologic diseases - put the right tool to the right job

สพ.ญ.แทนหทัย กระจ่างแจ้ง

โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ

 

 

  เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 20 กรกฏาคม เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ผ่านwww.vetcouncil.or.th

 

วิธีการลงทะเบียน 

1. ชำระเงินผ่านช่องทางของสัตวแพทยสภา (แอปkbank, SCB เลือกเมนูจ่ายบิลเท่านั้น) 1,000 บาทต่อคน

    ref.1 คือ เลขที่ใบอนุญาตฯ ติดกันทุกหลัก

    ref.2 (รหัสกิจกรรม) คือ 1096427

2. กรอกแบบลงทะเบียนลงในGoogle form (link จะปรากฏในหน้าเว็บสภาฯ วันพรุ่งนี้) หรือแจ้งชำระเงินมาที่

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รายชื่อผู้ลงทะเบียนสำเร็จจะอัปเดตบนหน้าเว็บไซต์ทุกวันพุธ

มาเรียนรู้และทบทวนเนื้อหาไปกับสัตวแพทยสภานะครับ 

(กดปุ่ม Ctrl ตามด้วย F จากแป้นพิมพ์ แล้วทำการพิมพ์ชื่อที่ท่านต้องการตรวจสอบ)

ชื่อ-สกุล (เรียงตามพยัญชนะ ก-ฮ)
ลำดับ
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ-สกุล
ประเภทการเข้าร่วม
1
สพ.ญ. กชกร มลิลา รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
2
น.สพ. กณิศนันท์ กุศลพงษ์วานิช รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
3
สพ.ญ. กนกประภา เพ็ชรสน รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
4
สพ.ญ. กนกพร กัณฐวิจิตร รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
5
สพ.ญ. กนกวรรณ จิระฤทธิ์ธำรง รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
6
สพ.ญ. กมลชนก เกิดชูชื่น รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
7
สพ.ญ. กมลพรรณ อ่อนวงศ์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
8
สพ.ญ. กรกช ศิริวิบูลย์ไชยกุล รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
9
สพ.ญ. กรกัญจน์ แต่งแก้ว รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
10
สพ.ญ. กรแก้ว ทองแตง รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
11
น.สพ. กรธวัช โพธิ์เย็นญาติ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
12
สพ.ญ. กรัณฑรัตน์ ศรพรหมมาศ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
13
สพ.ญ. กรุณา ภูมิวิทยา รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
14
น.สพ. กฤฒิเดช ธนงค์พิชเญศ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
15
น.สพ. กษมา บุญแก่น รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
16
สพ.ญ. กัญญามาศ ประมะลิ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
17
น.สพ. กัน วงศ์ฤทธิ์เดชากิจ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
18
สพ.ญ. กันต์กมล เพาะผล รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
19
น.สพ. กันตพัฒน์ ภาณุพัฒน์วรางค์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
20
สพ.ญ. กันยวีร์ สุจิพงศ์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
21
สพ.ญ. กาญจน์คณิต เบญจางคประเสริฐ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
22
สพ.ญ. กาญจนา มั่งมีศรี รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
23
สพ.ญ. กานต์ อัตสาร รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
24
สพ.ญ. กานต์ชนก พุทธาสมศรี รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
25
น.สพ. กิตติกานต์ มุขสมบัติ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
26
น.สพ. กิตติพงษ์ คุณประทุม รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
27
สพ.ญ. กุลชลี รักษาบุญ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
28
น.สพ. เกรียงกมล เตไชยา รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
29
น.สพ. เกรียงไกร ปั้นสมบูรณ์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
30
สพ.ญ. เกวรินทร์ สุทธิศรีศิลป รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
31
สพ.ญ. เกวลี รุ่งโรจน์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
32
สพ.ญ. เกศกนก กลิ่นประทุม รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
33
สพ.ญ. เกสร พนาสันติกุล รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
34
สพ.ญ. ขวัญรัก ปรีชาสัมมกุล รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
35
สพ.ญ. ขวัญหทัย โรจนโกเมศ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
36
น.สพ. คฑาหัสต์ จัตุกูล รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
37
น.สพ. คณิน รุจิเสรีกุล รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
38
สพ.ญ. คณิศรา อิ้วชาวนา รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
39
น.สพ. คมสัน เพ็งอังคาร รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
40
น.สพ. คมสัน วงศ์สมมาตร์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
41
น.สพ. จตุพร คมขำ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
42
สพ.ญ. จรรย์จิรา อินคำ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
43
สพ.ญ. จรรยาภรณ์ ธัญกานต์สกุล รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
44
น.สพ. จามร โสภาวงศ์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
45
สพ.ญ. จิณณ์ณิชา หาญเจริญอัศวสุข รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
46
สพ.ญ. จิตรลดา พุทธชน รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
47
น.สพ. จิรเมธ เก็บไว้ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
48
น.สพ. จิรสิน จินตนาภูษิต รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
49
สพ.ญ. จิรสีล์ บุญส่ง รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
50
สพ.ญ. จิระสุดา ห้าวหาญ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
51
สพ.ญ. จุฑาทิพย์ ประทุมมัง รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
52
สพ.ญ. จุฑามณี  พลค้อ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
53
สพ.ญ. จุฑามาศ อรรคฮาต รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
54
สพ.ญ. จุฑามาศ เฉลยฤกษ์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
55
สพ.ญ. จุฑารัตน์ บารมี รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
56
สพ.ญ. จุฬาลักษณ์ ใจบุญ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
57
สพ.ญ. เฉลิมขวัญ จันทร รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
58
สพ.ญ. เฉลิมฉัตร ณ หนองคาย รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
59
สพ.ญ. ชญาดา หนูเสน รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
60
สพ.ญ. ชนนิกานต์ ศิริเลิศตระกูล รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
61
สพ.ญ. ชนาพร ธรรมวัฒน์วิมล รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
62
สพ.ญ. ชนาพร เสงี่ยม รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
63
สพ.ญ. ชไมพร พิรุฬห์ทรัพย์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
64
สพ.ญ. ชลหทัย  ไชยบัง รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
65
สพ.ญ. ชโลบล โรหิตเสถียร รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
66
สพ.ญ. ชัชชลี นิวาสนิลรัตน์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
67
น.สพ. ชัชชัย สามารถ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
68
น.สพ. ชัชวาน  ใจสะอาด รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
69
น.สพ. ชาญพัชร์ พงษ์สิงห์จันทร์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
70
สพ.ญ. ชาลิดา ฤทธิ์เดช รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
71
สพ.ญ. ชาลินี ศรีบุญเรือง รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
72
สพ.ญ. ชิดชนก รักษ์ถาวรวงศ์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
73
น.สพ. ชุมพล นาครินทร์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
74
สพ.ญ. โชติกา จันทร์หยก รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
75
สพ.ญ. โชติกา เปี่ยมวารี รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
76
น.สพ. ฏุฬาณัฏ วันดี รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
77
สพ.ญ. ฐนิภัทร บุญสนอง รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
78
สพ.ญ. ฐิตา เตโชฬาร รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
79
สพ.ญ. ฐิติพร พจมานพงศ์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
80
สพ.ญ. ฐิติพร เพิ่มพานิช รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
81
สพ.ญ. ณฐพร บัวศรีทอง รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
82
สพ.ญ. ณปภัช รอดเรืองศักดิ์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
83
สพ.ญ. ณภัสนันท์ วราพีระพัฒน์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
84
สพ.ญ. ณัชชา วงศ์วิไล รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
85
น.สพ. ณัฏฐ์ ตวงภัทรพร รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
86
น.สพ. ณัฏฐกรณ์ นิลเลิศ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
87
น.สพ. ณัฐชนน พิชัยยา รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
88
น.สพ. ณัฐชนน สมุทรหล้า รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
89
สพ.ญ. ณัฐชยา แก้วไธสง รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
90
สพ.ญ. ณัฐชยา ชำนาญ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
91
สพ.ญ. ณัฐธชา ตั้งสุทธิชัย รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
92
สพ.ญ. ณัฐธยาน์ รติปัญญาพรกุล รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
93
สพ.ญ. ณัฐนรี แรกเรียง รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
94
สพ.ญ. ณัฐนันท์ สุภาภัทรานนท์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
95
น.สพ. ณัฐนันทน์ ตรีเนตรประดิษฐ์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
96
น.สพ. ณัฐพล อินทอง รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
97
สพ.ญ. ณัฐรวีร์ พรหมภักดี รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
98
น.สพ. ณัฐวัฒน์ ยี่สวัสดิ์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
99
สพ.ญ. ณัฐวิภา สุวรรณแสง รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
100
น.สพ. ณัฐวุฒิ สินสืบผล รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
101
สพ.ญ. ณัฐสุดา ธนเรืองสุวรรณ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
102
สพ.ญ. ณิชกุล กาญจนศิลานนท์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
103
สพ.ญ. ณิชนันทน์ อักษรสาร รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
104
น.สพ. ดนัย สุมานิก รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
105
สพ.ญ. ตรีรัตน์ วิสุทธิพงศ์ถาวร รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
106
น.สพ. ติณห์ ผลเกิด รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
107
น.สพ. ตุลธร  โกศัลวัฒน์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
108
น.สพ. ถนัด ปิณฑวิรุจน์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
109
น.สพ. ถิรวัฒน์ สุมาลัย รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
110
น.สพ. ทศพร เฉิดศรีวงศ์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
111
น.สพ. ทศพร เลี้ยงรักษา รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
112
สพ.ญ. ทักษมณ อุตมะ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
113
สพ.ญ. ทิตยา  พงษธา รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
114
สพ.ญ. ทิพปภา อุระรื่น รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
115
น.สพ. ธนกฤต ฉ่ำเอี่ยม รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
116
น.สพ. ธนวัฒน์ เบาสันเทียะ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
117
น.สพ. ธนัตถ์ ธัชชนะชัย รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
118
น.สพ. ธนาเทพ ลีนิวา รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
119
น.สพ. ธนาธิป ทองบุดดา รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
120
สพ.ญ. ธัญรดี กรรณชนกกร รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
121
น.สพ. ธาเนศ อนุศักดิ์เสถียร รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
122
สพ.ญ. ธาราพร คำแสน รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
123
สพ.ญ. ธารารัตน์ พุ่มบุบผา รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
124
สพ.ญ. ธารีรัตน์ พัดทอง รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
125
สพ.ญ. ธารีรัตน์ เรืองศรี รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
126
สพ.ญ. ธิดา นาคบรรพตกุล รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
127
น.สพ. ธิติ ลิขิตระการ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
128
น.สพ. ธิติฏฐ์ สุรกิจโกศล รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
129
น.สพ. ธีรกุล อินชูรันต์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
130
น.สพ. ธีรภัทร์ คุ้มจันอัด รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
131
น.สพ. ธีรวีร์ แสงแก้ว รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
132
สพ.ญ. ธีราพร กสิโอฬาร รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
133
สพ.ญ. นฏกร ศิริวัฒนสาธร รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
134
น.สพ. นภัทร์ เกรียงศักดิ์พิชิต รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
135
น.สพ. นราธิป  เหล่าสุนทร รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
136
สพ.ญ. นฤมล ปล้องทอง รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
137
สพ.ญ. นฤมล สอนแจ่ม รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
138
สพ.ญ. นวลสกุล น้อยเพ็ง รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
139
น.สพ. นัฏพงศ์ สวดประโคน รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
140
สพ.ญ. นัฐพร สีใจคำ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
141
สพ.ญ. นันทิชา ยกทอง รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
142
สพ.ญ. นัยนา แสวงภาค รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
143
สพ.ญ. นารีรัตน์ เรียงมณี รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
144
สพ.ญ. นิตยา บุญบาล รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
145
สพ.ญ. นิภาภรณ์ สุธรรม รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
146
สพ.ญ. นุจนันท์ เสรีประชารัตน์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
147
สพ.ญ. นุศจีย์ สุภาไชยกิจ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
148
สพ.ญ. บงกช ช่องลมกรด รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
149
สพ.ญ. บัณฑิตา  อินทะพันธ์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
150
สพ.ญ. บุญญาพร ทรงเกียรติธนา รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
151
สพ.ญ. บุศย์รินทร์ พงษ์ศิลป์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
152
สพ.ญ. บูรณา ยงทวี รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
153
สพ.ญ. เบญจพร ฤทธิสุทธิ์  รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
154
สพ.ญ. ปฏิญญา มณเฑียร รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
155
สพ.ญ. ปติญญา มาลัยทอง รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
156
สพ.ญ. ปทิตตา รวยอารี รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
157
น.สพ. ปรเมษฐ์ ล้อตระกานนท์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
158
สพ.ญ. ประดิภา กุศลพัฒน์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
159
สพ.ญ. ปราณี  ติยะจามร รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
160
สพ.ญ. ปราณี รอดเทียน รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
161
สพ.ญ. ปลายรวีศิริ ละภักดี รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
162
สพ.ญ. ปลินธร แสงจันทร์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
163
สพ.ญ. ปัญจพร ประสพสม รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
164
สพ.ญ. ปัญญ์ชลี มีสายมงคล รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
165
สพ.ญ. ปัทมพร เหล็กกล้า รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
166
สพ.ญ. ปาณิสรา คุณกิตติ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
167
สพ.ญ. ปาณิสรา สุริยวงศ์พงศา รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
168
สพ.ญ. ปารณีย์ สุวพิชญะนุกูล รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
169
สพ.ญ. ปาลิน จิวากานนท์  รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
170
สพ.ญ. ปิยนุช หอธรรมรัตน์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
171
น.สพ. ปิยพัทธ์ โชคไมตรี รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
172
สพ.ญ. ปิยรัตน์ คุ้มรักษา รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
173
สพ.ญ. ผจงพร เพชรภา รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
174
สพ.ญ. พรปวีณ์ ธนรัตน์สุทธิกุล รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
175
สพ.ญ. พรพงัน หมวดเมือง รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
176
สพ.ญ. พรพนิต ตันเถียร รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
177
สพ.ญ. พรพรรณ สุขอนันต์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
178
สพ.ญ. พรพิมล ผลประมูล รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
179
สพ.ญ. พรรณรวี เตชศุภกุล รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
180
สพ.ญ. พรรณิกา โค้ววราวรรณ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
181
สพ.ญ. พรรษประภา จันทร์ดี รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
182
สพ.ญ. พรสวรรค์ เหลี่ยมไตร รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
183
สพ.ญ. พัชร์รวี เธียรเสริมพงศ์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
184
สพ.ญ. พัชราภรณ์ ข้องเกี่ยวพันธุ์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
185
สพ.ญ. พัชรียา นาคมุสิก รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
186
สพ.ญ. พัณณ์วรา อภิศักดิ์นานนท์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
187
สพ.ญ. พัทธ์ชนก กึนเธอร์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
188
สพ.ญ. พัทธนันท์ ปาประกอบ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
189
สพ.ญ. พัทธรา สอาดอาวุธ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
190
น.สพ. พิชชากร เพ็ชรรัตน์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
191
สพ.ญ. พิชญ์ชญารัชต์ วสุประสาท รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
192
สพ.ญ. พิชญ์สินี ศุภผล รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
193
น.สพ. พิชัย คงเจริญ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
194
สพ.ญ. พิชามญชุ์ ทองสมบูรณ์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
195
สพ.ญ. พิมพ์ เอนกวนิช รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
196
สพ.ญ. พิมพกานต์ เสียงเรืองแสง รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
197
สพ.ญ. พิมพ์ชนก ศรีวงค์วรรณ์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
198
สพ.ญ. พิมพ์ดา โคตรบรรเทา รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
199
สพ.ญ. พิมพ์สิริ ชนะภัย รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
200
สพ.ญ. พีรดา หิรัญกาญจน์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
201
น.สพ. พีรเทพ ชินะผา รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
202
สพ.ญ. พุทธรักษา ฟักคง รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
203
สพ.ญ. พุทธิดา โรยมณี รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
204
สพ.ญ. เพชราภรณ์ ปิยะชาติ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
205
สพ.ญ. แพรพัตรา ทัศนะเทพประเสริฐ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
206
สพ.ญ. ไพลิน กาวิใจ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
207
สพ.ญ. ภัณฑิรา พัฒนะดำรงชัย รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
208
สพ.ญ. ภัทรนันท์ สัจจารมย์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
209
สพ.ญ. ภัทรภร เลิศพุทธิพงศ์พร รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
210
สพ.ญ. ภัทรศยา รุจิรนนท์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
211
สพ.ญ. ภัทรา สันประเสริฐ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
212
สพ.ญ. ภัทรีญา เคนมา รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
213
สพ.ญ. ภาวดี ทวีวัฒน์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
214
สพ.ญ. ภาสินี สวนกวางทอง รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
215
สพ.ญ. มณฑกานต์ เนียมมะณี รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
216
สพ.ญ. มณิสรา ชุรินทรพรรณ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
217
สพ.ญ. มนชนก วิจารสรณ์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
218
สพ.ญ. มนชิดา เขียวหวาน รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
219
สพ.ญ. มนสิชา ภู่ชัย รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
220
สพ.ญ. มนัสนันท์ อิ้มทับ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
221
น.สพ. มนูญ ฉ่ำชื่น รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
222
สพ.ญ. มัญชุภา บุตรเพชร รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
223
สพ.ญ. มันทนา วงศ์สมพงศ์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
224
สพ.ญ. มุทิตา ธรรมเจริญ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
225
สพ.ญ. มุนินทร์ ตั้งหลักดี รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
226
สพ.ญ. เมชินี คำรินทร์  รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
227
สพ.ญ. เมธินี สุนาวิน รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
228
สพ.ญ. เมวดี บัวบุญ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
229
น.สพ. รวิพล ศิริพิทยกุล รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
230
น.สพ. รัชชานนท์ กุศลสงเคราะห์กุล รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
231
สพ.ญ. รัชนีกร ชัยสิทธิ์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
232
น.สพ. รัญชน์ สกุลศิรจิตร รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
233
สพ.ญ. รัตติกาล วรหล้า รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
234
สพ.ญ. รัตนา จริยาพิพัฒน์กุล รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
235
สพ.ญ. ราชาวดี วิไลสุนทรเกียรติ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
236
สพ.ญ. รุ่งระวี คงอินทร์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
237
สพ.ญ. ลดาวัลย์ คุ้มนุ่ม รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
238
สพ.ญ. ลลิตา พิทยาภรณ์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
239
สพ.ญ. ลักษณ์ จันทราวุฒิกร รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
240
สพ.ญ. ลันตา สวนประเสริฐ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
241
สพ.ญ. วนิดา ลีศิริกุล รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
242
น.สพ. วรพัฒน์ จุลภักดีเกื้อหนุน รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
243
สพ.ญ. วรัญญา ม่วงเขียว รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
244
สพ.ญ. วราณี ชิมะบุตร รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
245
สพ.ญ. วรารักษ์ พันธ์น้อย รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
246
สพ.ญ. วราลี จันทวี รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
247
สพ.ญ. วริศรา ทองใบใหญ่ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
248
สพ.ญ. วริศรา ว่องวัฒนากูล รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
249
สพ.ญ. วริศรา สุขเกษม รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
250
สพ.ญ. วฤตดา โอฬารธนกุล รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
251
น.สพ. วลัญช์ชัย จึงสำราญพงศ์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
252
สพ.ญ. วศินี มีชัย รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
253
สพ.ญ. วัจนีย์ มหบุญพาชัย รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
254
น.สพ. วัศพล สุขเสริม รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
255
น.สพ. วิชชเญศ ประชานุกูล รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
256
น.สพ. วิชญอัฑฒ์ ตุ้มมณี รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
257
สพ.ญ. วิชญาพร อธิกานนท์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
258
สพ.ญ. วิภาดา คำอ๋อ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
259
สพ.ญ. วิภารัตน์ บุษบา รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
260
สพ.ญ. วิไลลักษณ์ ถนอมศักดิ์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
261
น.สพ. วีรภัทร ปิ่นพรม รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
262
สพ.ญ. ศนิ ลลิตลักษมานนท์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
263
สพ.ญ. ศมลวรรณ โรจน์ศิริพรชัย รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
264
น.สพ. ศรัณย์ นกน้อย รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
265
น.สพ. ศรัณย์พร ไกรทอง รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
266
สพ.ญ. ศศิประภา ชาลีรัตน์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
267
สพ.ญ. ศศิร์พัช กิตติสารธรรมา รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
268
สพ.ญ. ศศิลักษณ์ เรืองอร่าม รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
269
น.สพ. ศิรพงศ์ ชาวงษ์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
270
สพ.ญ. ศิริญญา ศรีอัษฎาพร รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
271
สพ.ญ. ศิริพร นาคพลกรัง รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
272
สพ.ญ. ศิริพร เหรียญทอง รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
273
สพ.ญ. ศิริสุดา สุขนิรันดร์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
274
สพ.ญ. ศิวพร เพ่งพิศ  รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
275
น.สพ. ศุกล บุญเก๊ะ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
276
สพ.ญ. ศุภกาญจน์ เมธีศุภกุล รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
277
รศ.ดร.สพญ. ศุภร ฟุ้งลัดดา รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
278
สพ.ญ. ศุภวลัย์ ศรีวิเศษ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
279
สพ.ญ. ศุภววรณ นุตาคม รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
280
น.สพ. ศุภสัณห์ กลิ่นมาลี รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
281
น.สพ. ศุภากร สว่างวงศ์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
282
สพ.ญ. ศุภานัน คล่องการ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
283
น.สพ. สมจิตร บุษดี รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
284
น.สพ. สมจินต์ สุทธิกาญจน์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
285
สพ.ญ. สมฤทัย สมบุญพูลพิพัฒน์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
286
สพ.ญ. สรวงสรรพ์ แจ้งกิจ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
287
น.สพ. สราวุธ การเจริญ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
288
น.สพ. สันติ ประหยัดสิน รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
289
สพ.ญ. สันธิลา สกุลเต็ม รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
290
สพ.ญ. สาธิตา พัจนสุนทร รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
291
สพ.ญ. สาธินี ศรีทิพย์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
292
น.สพ. สามารถ เอนกธนกุล รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
293
สพ.ญ. สิริกร หมีวรรณ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
294
สพ.ญ. สิรินรัตน์ ตั้งมาลา รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
295
สพ.ญ. สิริพร พรหมงาม รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
296
สพ.ญ. สิริพิชญ์ สิทธิยุโณ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
297
สพ.ญ. สิริภัทร รัศมีจันทร์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
298
สพ.ญ. สิริภา เลี้ยวรุ่งโรจน์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
299
สพ.ญ. สุชานันท์ ไชยพิมพา รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
300
สพ.ญ. สุชานุช สุขดานนท์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
301
สพ.ญ. สุณิสา เอื้อเฟื้อกลาง รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
302
สพ.ญ. สุดารัตน สุวรรณสิทธิ์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
303
สพ.ญ. สุดารัตน์ ปัตตานี รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
304
สพ.ญ. สุทธิดา ศรีลับซ้าย รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
305
สพ.ญ. สุทธิพร เดชพุฒ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
306
สพ.ญ. สุทธิพร ศรีกุลบุตร รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
307
สพ.ญ. สุพรรณิการ์ ส้มเทศ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
308
สพ.ญ. สุพิชชา เซ็งแซ่ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
309
น.สพ. สุพิชฌาย์ เศรษฐ์เวคิน รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
310
สพ.ญ. สุภัคพล ลีเพ็ญ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
311
สพ.ญ. สุภัทรา ศีตมโนชญ์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
312
น.สพ. สุวิทย์ ปฐมธนสาร รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
313
สพ.ญ. สุวีรยา นาจำเริญ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
314
น.สพ. ไสว  โสสว่าง รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
315
สพ.ญ. หทัยสิริ กือเจริญ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
316
น.สพ. อณุพงศ์ อินิจา รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
317
น.สพ. อดิศร อดิเรกถาวร รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
318
สพ.ญ. อติกานต์ สวัสดิไชย รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
319
น.สพ. อนนท์ศักดิ์ คงสุข รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
320
สพ.ญ. อนุสรา สายสะอาด รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
321
สพ.ญ. อภิชญา สุวรรณนัจศิริ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
322
สพ.ญ. อภิญวัจน์ นาคสิทธิวงษ์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
323
น.สพ. อภินันท์ โพธิ์ศรี รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
324
สพ.ญ. อมรรัตน์ ไตรรัตนวนิช รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
325
สพ.ญ. อมรรัตน์ ศาสตรวาหา รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
326
สพ.ญ. อมรเรศ หอยืนยง รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
327
สพ.ญ. อมราภรณ์ พุทธวงค์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
328
สพ.ญ. อมลรดา จิราธิติพร รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
329
สพ.ญ. อรจิรา มิตรอุปถัมภ์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
330
สพ.ญ. อรญา ประพันธ์พจน์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
331
สพ.ญ. อรฏิมา อัคโกศล รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
332
สพ.ญ. อรณิชชา ศิริชุมชัย รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
333
สพ.ญ. อรวรรณ เหลืองอรัญนภา รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
334
สพ.ญ. อริศรา อนุจร รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
335
น.สพ. อลงกรณ์ แสงเกื้อหนุน รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
336
น.สพ. อัครภัทร บุตรสุรินทร์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
337
สพ.ญ. อังคนางค์ ชากีร่า บำรุงสรณ์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
338
สพ.ญ. อัจฉราวรรณ พิพัฒน์อนันต์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
339
น.สพ. อัษฎา หลังปูเต๊ะ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
340
สพ.ญ. อาทิมา ตันตระวาณิชย์ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
341
สพ.ญ. อาริยา สุขะธรรมโม รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
342
น.สพ. อิสรภาพ มณีเล็ก รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
343
สพ.ญ. อุษณี พึ่งสละ รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
344
น.สพ. เอกกร ชัยทัศวัฒนา รับชมสัมมนา Online วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
       
ข้อมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2564

  

  

 2021-07-28