สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๖๓ / ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-๑๙ (ขยายเวลา)

ดาวน์โหลดประกาศสพ.สภ.63/2564 มาตรการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 (ขยายเวลา).pdf

ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่ ๖๓ / ๒๕๖๔

  เรื่อง    มาตรการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-๑๙  (ขยายเวลา)

 -----------------------------------

            ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๒) และประกาศเรื่องการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑๔) สัตวแพทยสภา จึงออกประกาศมาตรการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-๑๙ (ขยายเวลา)  ให้ทราบดังนี้

           ๑.     สัตวแพทยสภา  ขอเรียนแจ้งสมาชิกสัตวแพทยสภาผู้ที่ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จะหมดอายุในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ งดการติดต่อที่สำนักงานสัตวแพทยสภา หากมีความจำเป็นเร่งด่วนให้สามารถจัดส่งเอกสารฯต่างๆ ทาง  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือไลน์สัตวแพทยสภา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ หรือจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จะคลี่คลาย รวมถึงมิให้บุคคลภายนอกติดต่อหรือเข้าพื้นที่สำนักงานสัตวแพทยสภา  

           ๒.     การสัมมนา  การประชุมของคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  คณะทำงานฯ  ขอให้เลื่อนออกไปก่อน  หรือหากมีความจำเป็น เร่งด่วนให้จัดการประชุมสื่อทางไกล แบบ ๑๐๐ %  (เฉพาะอนุกรรมการที่สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมาย)  หรือให้บริการด้วยการสื่อสารแบบดิจิทัล  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๖๔  หรือจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  จะคลี่คลาย  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุม ข้อ ๗ (๖)

           ๓.     การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสัตวแพทยสภายังคงเปิดดำเนินการในวัน  และเวลาทำการตามปกติ  โดยให้เจ้าหน้าที่สลับสัปดาห์มาทำงานที่สำนักงานสัตวแพทยสภา  และทำงานที่บ้าน  โดยอนุมัติจากเลขาธิการสัตวแพทยสภา

           ทั้งนี้หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคมีการเปลี่ยนแปลง  สัตวแพทยสภาจะประกาศมาตรการให้ทราบต่อไป  

 

                                                              ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  พฤศจิกายน   ๒๕๖๔

                                                                  

                                                                (รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธีระ   รักความสุข)

                                                                             นายกสัตวแพทยสภา

-----------------------------------------


 

2021-12-07