สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

 

                  อำนาจและหน้าที่ของสัตวแพทยสภาครอบคลุมไปถึงสัตวแพทย์ที่ทำงานในห้องปฏิบัติการ, โรงฆ่าสัตว์โรงงานอาหารสัตว์, โรงงานอาหารคนได้หรือไม่

                  สัตวแพทยสภา มีอำนาจและหน้าที่ครอบคลุมไปถึงสัตวแพทย์ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาชีพการสัตวแพทย์ในทุกสถานที่ภายในราชอาณาจักรไทย


                   สัตวแพทยสภา สามารถดำเนินความผิดกับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสัตวแพทยสภาได้หรือไม่

                   สัตวแพทยสภา สามารถดำเนินความผิดกับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสัตวแพทยสภา ในกรณีที่ผู้นั้นประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ หรือแสดงให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์


                   ในการพิจารณามูลความผิดของสัตวแพทยสภามีขั้นตอนอย่างไร

                   สัตวแพทยสภา มีขั้นตอนการพิจารณาคดี จรรยาบรรณ ตามลำดับดังนี้

                   ๑) ผู้ร้องเรียนทำหนังสือร้องเรียนต่อสัตวแพทยสภา กรณีได้รับผลจากการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ หรือพบพฤติกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ที่สงสัยว่าจะผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพการสัตวแพทย์

                   ๒) เลขาธิการสัตวแพทยสภา พิจารณาถ้าเห็นว่ามีมูลความผิดตามที่ร้องเรียน ก็จะส่งเรืองให้ประธานคณะกรรมการ จรรยาบรรณ ดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริง

                   ๓) คณะกรรมการจรรยาบรรณ สรุปข้อเท็จจริง พร้อมความเห็นเสนอให้คณะกรรมการสัตวแพทยสภา

                   ๔) คณะกรรมการสัตวแพทยสภา พิจารณาถ้าไม่มีมูลความผิดให้ยกคำร้อง ถ้ามีมูลความผิดให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงต่อไป

                   ๕) คณะกรรมการสอบสวน สรุปข้อเท็จพร้อมความเห็นและระดับของการลงโทษเสนอให้คณะกรรมการสัตวแพทยสภา

                   ๖) คณะกรรมการสัตวแพทยสภา พิจารณาสำนวนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน พร้อมทั้งวินิจฉัยและลงโทษ และให้ถือเป็นที่สุด

                   ๗) เลขาธิการสัตวแพทยสภา ก็จะแจ้งผลให้ผู้กล่าวหาหรือผู้กล่าวโทษทราบ