สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

เกี่ยวกับเรา

ประวัติ

ประกาศคณะกรรมการสัตวแพทยสภา
ที่ ๙/๒๕๔๗
เรื่อง การจัดตั้งศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์
 
อาศัย อำนาจตามความในมาตรา ๒๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๔๕ และตามความในข้อ ๕ หมวด ๒ แห่งข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการ สัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๔๖ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสัตวแพทยสภา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๗ คณะกรรมการสัตวแพทยสภาจึงออกประกาศเรื่องการจัดตั้งศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ทางสัตวแพทย์ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑
ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศคณะกรรมการสัตวแพทยสภาเรื่องการจัดตั้งศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์"

ข้อ ๒
ประกาศนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

หมวดที่ ๑
ชื่อ เครื่องหมาย วัตถุประสงค์ และหน้าที่

ข้อ ๓ ให้จัดตั้งหน่วยงานการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ขึ้นในสัตวแพทยสภา มีชื่อว่า "ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์" มีชื่อย่อว่า ศ.ศ.สพ. ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า "Center for Veterinary Continuing Education" มีชื่อย่อว่า CCE - VET และมีตราของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ลักษณะเดียวกับตราของสัตว แพทยสภา ด้านล่างของตราเป็นอักษรย่อ ศ.ศ.สพ.

ข้อ ๔ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาต่อเนื่องให้กับผู้ประกอบ วิชาชีพการสัตวแพทย์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาการด้านการสัตวแพทย์และศาสตร์อื่น ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาตนเองโดยติดตามความก้าวหน้าทางวิชาชีพ วิชาการและเทคโนโลยีใหม่เพื่อนำไปปฏิบัติและพัฒนาประยุกต์ใช้งานอันจะก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ

ข้อ ๕ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์มีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์มีการเพิ่มพูนและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
(๒) พิจารณากำหนดมาตรฐานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
(๓) รับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง
(๔) รับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและจำนวนหน่วยกิตสะสม
(๕) เก็บและรับรองหน่วยกิตสะสมหรือผลการทดสอบของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
(๖) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารของ ศ.ศ.สพ. สู่สมาชิกสัตวแพทยสภา


หมวดที่ ๒
คำจำกัดความ ประเภทของกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง

ข้อ ๖ ในประกาศนี้
"การศึกษาต่อเนื่อง" หมายความว่า การศึกษาและการทำกิจกรรมต่างๆ ทางวิชาการด้านการสัตวแพทย์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถตลอดจนทักษะและเจตคติทางวิชาชีพ ให้อยู่ในระดับมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ และหมายความรวมถึงกิจกรรมใดๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองแสวงหาองค์ความรู้ใหม่เพื่อ ไปประยุกต์ใช้ในการสัตวแพทย์ได้
"การรับรองสถานภาพและคุณภาพการศึกษาต่อเนื่อง" หมายความว่า การรับรองสถานภาพสถาบันการศึกษา สมาคมวิชาชีพ และองค์กรวิชาชีพและหน่วยงานต่างๆ ในการผลิตกิจกรรมทางวิชาการด้านการสัตวแพทย์ และรับรองคุณภาพของกิจกรรมทางวิชาการด้านการสัตวแพทย์
"ศูนย์" หมายความว่า ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์
"กรรมการ" หมายความว่า กรรมการบริหารการศึกษาต่อเนื่อง
"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการบริหารการศึกษาต่อเนื่อง
"ผู้อำนวยการ" หมายความว่า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ทำหน้าที่ประธานกรรมการบริหารการศึกษาต่อเนื่อง
"ผู้จัดการ" หมายความว่า ผู้จัดการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ทำหน้าที่เลขานุการกรรมการบริหารการศึกษาต่อเนื่อง
"สมาชิก" หมายความว่า สมาชิกสัตวแพทยสภา
"ใบรับรอง" หมายความว่า หนังสือที่แสดงการรับรองสถาบันหรือกิจกรรมที่จัดขึ้น

ข้อ ๗
ประเภทของกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง
การแบ่งประเภทของกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อการรับรองและการแบ่งประเภทสถาบันฝึกอบรม รวมทั้งองค์กรวิชาชีพต่างๆ ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ