สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประชาสัมพันธ์ ศ.ป.สพ.“สิ่งที่ผู้เข้าสอบประเมินฯ ควรทราบ”

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

“สิ่งที่ผู้เข้าสอบประเมินฯ ควรทราบ”
_________________

 

         ๑. ผู้ประสงค์จะสอบประเมินฯ ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์กำหนดการเปิดและปิดรับสมัครสอบประเมินฯ รวมทั้งขั้นตอนการสมัคร ได้ที่ www.vetcouncil.or.th/license

         ๒. ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบหมวดที่ ๒ และ หมวดที่ ๓ เป็นผู้ที่คณะฯ ให้การรับรองว่าผ่านการประเมินฯ ตามเกณฑ์หมวดที่ ๑* เรียบร้อยแล้ว นิสิตนักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ต้นสังกัด หากพบความผิดพลาดด้านตัวสะกด หรืออื่นๆ เช่น มีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล สามารถทำหนังสือขอแก้ไขให้ถูกต้อง ผ่านเจ้าหน้าที่วิชาการของคณะฯ ซึ่งจะให้การรับรองและแจ้งขอแก้ไขมายังศูนย์ประเมินฯ

        ๓. ผู้ที่สมัครสอบครั้งแรกต้องสมัครและเข้าสอบทั้ง ๒ หมวด

        ๔. รูปถ่ายที่ upload ในใบสมัคร ต้องเป็นรูปถ่ายหน้าตรง เสมอไหล่ เห็นใบหน้าใหญ่ชัดเจน ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ชนิดไฟล์ JPEG ไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ x ๔๐๐ pixel ขนาด ๕๐๐ – ๘๐๐ KB หากไม่สามารถ upload รูปได้ แสดงว่าขนาดไฟล์รูปไม่เหมาะสม ต้องเปลี่ยน และ upload ใหม่ ตรวจสอบภาพให้ถูกต้องตามที่กำหนดเพราะเมื่อกดสมัครสอบแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนรูปได้

       ๕. การจ่ายเงิน ให้พิมพ์ใบนำฝากค่าสมัครสอบ (ใบ pay in) จากระบบ ซึ่งมีข้อมูลของผู้สมัครครบถ้วนดำเนินการจ่ายเงินผ่านธนาคารตามที่กำหนดไว้หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสโดยเร็วที่สุด ไม่เกินวันสุดท้ายของการรับสมัคร

       ๖. ผู้สมัครสามารถเข้าระบบเพื่อตรวจสอบสถานภาพการสมัครหลังจากชำระเงินแล้ว ๑๐ วันทำการ

       ๗. ในวันสอบ ผู้สอบต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่ออกโดยทางราชการที่ยังไม่หมดอายุ มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน เพื่อการแสดงตน

       ๘. ในการสอบ ให้เวลาในการทำข้อสอบหมวดละ ๓ ชั่วโมง (ดูรายละเอียดในข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ)

       ๙. ข้อสอบเป็นแบบปรนัย ชนิด ๕ ตัวเลือก ออกตามเกณฑ์หมวดที่ ๒* (ความรู้ความเข้าใจในวิชาการด้านสัตวแพทย์) จำนวน ๑๕๐ ข้อ และเกณฑ์หมวดที่ ๓* (ความสามารถในการปฏิบัติ) จำนวน ๑๕๐ ข้อ แต่ละหมวดจะมีอัตราส่วนของข้อสอบชนิดความจำ (recall) และประยุกต์ (application) ประมาณ ๑:๒ (๕๐ ข้อ: ๑๐๐ ข้อ)

        ๑๐. การคิดคะแนนสอบผ่าน จะอิงตาม MPL**  (Minimum Passing Level) ของข้อสอบชุดนั้น ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินฯ ที่จะพิจารณาจากค่าความยากง่ายของข้อสอบและ
ผลคะแนนสอบแต่ละครั้งประกอบการตัดสิน

       ๑๑. อายุของคะแนนสอบประเมินฯ กรณีสอบผ่านหมวดที่ ๒ หรือ หมวดที่ ๓ เพียงหมวดเดียว ผู้สอบสามารถเก็บคะแนนของหมวดที่สอบผ่านไว้ได้ไม่เกิน ๓ ปี หรือสามารถสอบได้ ๖ ครั้ง หากยังสอบหมวดที่เหลือไม่ผ่านภายในเวลาที่กำหนด จะต้องทำการสอบใหม่ทั้งสองหมวด

__________________________________________

 

หมายเหตุ   * เกณฑ์การสอบประเมินฯใช้เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ ตามประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๘/๒๕๕๓ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓  และ คู่มือประกอบเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓ (ฉบับปรับปรุงคำอธิบายเกณฑ์ พ.ศ. ๒๕๕๙)

                ** MPL หมายถึงเกณฑ์ผ่านขั้นต่ำในการสอบ ซึ่งมีค่าไม่ต่ำกว่า ๕๒.๕%  

----------------------------------------------------------------------------------------------------

เผยแพร่โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร ศ.ป.สพ.(๕/๒๕๖๓) วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓