สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 แบบฟอร์ม

 

 สมัครสถาบันและต่ออายุสถาบัน

1.

แบบ 001-1 ใบสมัครเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นสถาบันจัดการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ( สถาบันหลัก )

 

2.

แบบ 001-2 ใบสมัครเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นสถาบันจัดการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ( สถาบันสมทบ )

 

 

3.

แบบ 002 คำรับรองของสถาบันหลัก / สถาบันสมทบ ในการจัดกิจกรรม (ส่งพร้อม 001-1, 001-2, 003)

 

 

4.

แบบ 003 แบบคำขอต่ออายุเพื่อการพิจารณาเป็นสถาบันหลัก / สมทบ ในการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

 

 

 

ขอยื่นกิจกรรมส่วนสถาบัน

1.

แบบ 004 แบบคำขอจัดกิจกรรมสถาบัน  (ยื่นขอจัดกิจกรรมปกติ  ยื่นขอหน่วยกิตก่อนวันที่จัดกิจกรรมอย่างน้อย 15 วัน) 

 

   

 

 ขอยื่นกิจกรรมส่วนบุคคล 

1.

แบบ 005-2 แบบคำขอรับรองหน่วยกิตเฉพาะรายบุคคล  

2 .

แบบ 005-3 แบบคำขอรับรองหน่วยกิตเฉพาะรายบุคคล  เฉพาะกรณี

 

 

 

อื่นๆ

1.

แบบเอกสาร 006 แบบคำขอโอนย้ายคะแนนกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ เฉพาะราย / กรณีพิเศษ

 

2.

เอกสารใบชำระเงินส่งศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ(payin)

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                         ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 07 ก.พ. 63