สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ภาพกิจกรรมงานประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

ภาพกิจกรรมงานประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

พิธีเปิดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 โดย ผศ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม (นายกสัตวแพทยสภา)

1.สรุปผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน “7เสาหลักของสัตวแพทยสภา”
-สำนักงานสัตวแพทยสภา (หัวหน้าสำนักงาน)
-ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์  (ผอ.ศ.ศ.สพ.)
-ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถฯ (ผอ.ศ.ป.สพ.)
-วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย (ประธาน วสพท.)
-คณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพฯ (ประธานคณะฯ)
-คณะอนุกรรมการด้านการต่างประเทศ(ประธานคณะฯ)
-จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสัตวแพทย์(เลขาธิการฯ)

2.รายงานงบดุลประจำปีงบประมาณ 2562 (เหรัญญิก)

3.ตอบทุกคำถามเรื่องการปรับค่าธรรมเนียมฯ (เลขาธิการฯ และคณะกรรมการ)