สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 5/2563 เรื่อง มาตรการเฉพาะกิจสำหรับการจัดสอบประเมินฯ เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

 ประกาศศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน

ของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

ที่ ๕/๒๕๖๓

เรื่อง  มาตรการเฉพาะกิจสำหรับการจัดสอบประเมินฯ เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
-------------------------

เพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 คณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดการสอบและประมวลผล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เห็นควรให้ประกาศมาตรการเฉพาะกิจสำหรับการจัดสอบประเมินฯ เพิ่มเติมจากสถานการณ์ปกติ  ดังนี้

๑. สถานที่

         ๑.๑ ทำความสะอาดพื้นห้องสอบ โต๊ะสอบ ประตูและมือจับ รวมทั้งบริเวณสนามสอบก่อนและหลังการสอบ

         ๑.๒ จัดโต๊ะสอบ โดยมีระยะห่างหน้า-หลังไม่ต่ำกว่า ๑ เมตร และซ้าย-ขวาไม่ต่ำกว่า ๑.๕ เมตร

         ๑.๓ จัดที่นั่งรับประทานอาหารให้เพียงพอกับจำนวนผู้เข้าสอบ โดยแจกเป็นอาหารกล่องเฉพาะตัวและอุปกรณ์เป็นแบบใช้ครั้งเดียว

๒. บุคคล

         ๒.๑ คัดกรองผู้เข้าสอบ กรรมการคุมสอบ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการสอบ โดยมีจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย (เมื่อผ่านการคัดกรองอุณหภูมิแล้ว ให้ติดสัญลักษณ์แสดงให้เห็นชัดเจนว่าผ่านจุดคัดกรองแล้ว) มีเจลแอลกอฮอล์เพื่อทำความสะอาดมือ และมีหน้ากากอนามัยแจกสำหรับผู้ที่ไม่ได้สวมหน้ากาก

         ๒.๒ ทุกคนที่อยู่ในบริเวณสนามสอบต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

         ๒.๓ หากตรวจพบผู้มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส  ให้เจ้าหน้าที่รายงานเหตุการณ์ต่อหัวหน้าสนามสอบ  เพื่อดำเนินการต่อไป

         ทั้งนี้ ให้มีผลปฏิบัติตั้งแต่การสอบประเมินฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

                                                     
                                                     ประกาศ ณ วันที่  ๑๓  เดือนกรกฎาคม   ๒๕๖๓

                                             (รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.พิพัฒน์  อรุณวิภาส)

                                              ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานฯ

 

ดาวน์โหลดประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการเฉพาะกิจสำหรับการจัดสอบประเมินฯ