สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ดาวน์โหลดเอกสาร

           
 

1.

สมัครสมาชิก


1.1

คำขอสมัครเป็นสมาชิกและขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ (ชั้นหนึ่ง)

 

สำหรับชั้น1
1.2

คำขอสมัครขึ้นทะเบียนสมาชิกและขอรับใบอนุญาตฯ กรณีเคยมีใบอนุญาตแล้ว(ชั้นหนึ่ง)  

  

สำหรับชั้น1
1.3

คำขอขึ้นทะเบียนสมาชิกและขอรับใบอนุญาตฯ กรณีเคยมีใบอนุญาตแล้ว(ชั้นสอง) 

  

สำหรับชั้น2
1.4

คำขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

 


2.

คำขอต่ออายุใบอนุญาต

 

 

2.1

คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์(ชั้นหนึ่ง) 

 

สำหรับชั้น1

 

 2.2

คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์(ชั้นสอง)

 

สำหรับชั้น2   

 

3.

คำขอใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

  

4.

คำขอใบแทนบัตรสมาชิกสัตวแพทยสภา 

 

 
5.

คำขอหนังสือรับรองใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์เป็นภาษาอังกฤษ


6.

คำขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

 

7.

คำขอแก้ไขที่อยู่ สถานที่ติดต่อ/ที่อยู่เอกสาร

 

8.

แบบคำร้องขอผ่อนผันคืนบัตรประจำตัวสมาชิก

 

9.

คำขอรับรองสำเนาเอกสาร 

 

 

10.

 

 


แบบฟอร์มบันทึกคำร้องเรียน


แบบฟอร์มคำร้องเรียน.doc

 

แบบฟอร์มคำร้องเรียน.pdf

 

 

  

11.

แบบคำขอรับสวัสดิการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการรักษาทะเบียนสมาชิกและการต่ออายุใบอนุญาตสำหรับสมาชิกที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

 12.

แบบคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่

 

แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ (ด้านหลัง) 

13.

แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม และจัดอาหารเครื่องดื่ม  14.

แบบคำขอการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์(ชั่วคราว)

-payinVETขออนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ชั่วคราว).pdf

 15.

แบบแจ้งความประสงค์รับสารสัตวแพทยสภา  (ยกเลิกทำเล่มให้โหลดไฟล์หน้าเว็บไซต์)16.

คำขอสมัครเข้ารับการฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์ หลักสูตรพนักงานตรวจโรคสัตว์-สุกร17. คำขอสมัครเข้ารับการฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์ หลักสูตรพนักงานตรวจโรคสัตว์-สัตว์ปีก

18.

คำขอหนังสือรับรองความประพฤติจรรยาบรรณ19.

ใบตอบรับการรับเงินคืน (หมายเหตุติดต่อขอรับใบคำขอได้ที่การเงิน)20.

แนวปฏิบัติและข้อควรทราบในการชำระเงิน21.

แบบฟอร์มขอรับความช่วยเหลือกรณีสมาชิกเสียชีวิต 

                                                                              

                                                                                                                                         ปรับปรุงข้อมูล 2022-02-23