สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ภาพกิจกรรมมอบทุนการศึกษา MERCK ANIMAL HEALTH/ VETERINARY COUNCIL OF THAILAND VETERINARY STUDENT SCHOLARSHIP PROGRAM

             ภาพกิจกรรมมอบทุนการศึกษา MERCK ANIMAL HEALTH/ VETERINARY COUNCIL OF THAILAND VETERINARY STUDENT SCHOLARSHIP PROGRAM ประจำปี ๒๕๖๒  ให้แก่ นิสิต นักศึกษา ทางด้านสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน ๔ ทุน ทุนละ ๒,๕๐๐ เหรียญสหรัฐ (รวม ๑๐,๐๐๐ เหรียญ)