สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ภาพกิจกรรม the 3rd Workshop on OIE-VSB Twinning Program, VCT-AVBC on Accreditation Standards II, 24-26 กุมภาพันธ์ 2563

               คณะอนุกรรมการด้านการต่างประเทศ สัตวแพทยสภา ในนามผู้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ the 3rd Workshop on OIE-VSB Twinning Program, VCT-AVBC on Accreditation Standards II, 24-26 กุมภาพันธ์ 2563 ขอขอบคุณ ทีมวิทยากรจาก AVBC, องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ คณะกรรมการบริหารสัตวแพทยสภา ผู้บริหารศูนย์ฯ อนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพฯ ภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กรมปศุสัตว์ และ สำนักงานสัตวแพทยสภา ที่ได้ให้ความร่วมมือ เข้าร่วมประชุม แสดงความคิดเห็นต่างๆที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ของประเทศไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล การประชุมฯ ได้เสร็จสิ้นบรรลุตามเป้าหมายและประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งค่ะ