สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

โครงสร้างบุคลากรสพ.สภ.๒๕๔๕-๒๕๔๘

  

วาระปี ๒๕๖๔-๒๕๖๗    วาระปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ วาระปี ๒๕๕๘-๒๕๖๑   วาระปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘new  
วาระปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘   วาระปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔  วาระปี ๒๕๔๘-๒๕๕๑  วาระปี ๒๕๔๕-๒๕๔๘ 
       

โครงสร้างบุคลากรเจ้าหน้าที่สำนักงานสัตวแพทยสภา 

   

 


คณะกรรมการสัตวแพทยสภาวาระ พ.ศ.๒๕๔๕ - ๒๕๔๘

 

กรรมการโดยการเลือกตั้ง
     
 
 
 
รศ.น.สพ.สงคราม เหลืองทองคำ
 
 
นายกสัตวแพทยสภา
 
     
รศ.สพ.ญ.ดร.วรรณดา สุจริต
สพ.ญ.อุษุมา กู้เกียรตินันท์
สพ.ญ.ปาริฉัตร สุขโต
เลขาธิการ

ผู้แทนกรมปศุสัตว์

เหรัญญิก
  รองเลขาธิการ  
     
ศ.กิตติคุณ สพ.ญ.ปราณี ตันติวนิช
น.สพ.วิพิชญ์ ไชยศรีสงคราม
สพ.ญ.ยวนตา พฤกษราช
อุปนายกคนที่ 2
   
     
สพ.ญ.พรรณพิไล เสกสิทธิ์
น.สพ.ยันต์ สุขวงศ์
น.สพ.กิจจา อุไรรงค์
ประชาสัมพันธ์
   
     
ศ.น.สพ.ดร.อรรณพ คุณาวงษ์กฤต
น.สพ.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม
น.สพ.ชูชัย อังศุธรรังสี
     
 

น.สพ.สุเมธ  ทรัพย์ชูกุล

น.สพ.สุพจน์ เมธิยะพันธ์
 
 

 

กรรมการโดยตำแหน่ง และผู้แทนหน่วยงาน:
     
นายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง
น.สพ.ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร
น.สพ.ธานีรัตน์ สานติวัตร
อธิบดีกรมปศุสัตว์
คณบดีสัตวแพทย์ศาสตร์
คณบดีสัตวแพทย์ศาสตร์
 
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
อุปนายกคนที่ 1
 
     
น.สพ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ
น.สพ.สุวิชัย โรจนเสถียร
น.สพ.ปานเทพ รัตนากร
คณบดีสัตวแพทย์ศาสตร์
คณบดีสัตวแพทย์ศาสตร์
คณบดีสัตวแพทย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
     
น.สพ.ไพบูลย์  ยุติศรี
สพ.ญ.ดร.ศิรยา  ชื่นกำไร
น.สพ.ประเทือง  สุดสาคร
คณบดีสัตวแพทย์ศาสตร์
นายกสมาคมผู้ประกอบการ
นายกสัตวแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
บำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปภัมภ์
     
พันเอก น.สพ.สาทร  จันทนปุ่ม
สพ.ญ.นัยนา  อภิชาติพันธุ์
น.สพ.พลายยงค์  สการะเศรณี
ผู้แทนกระทรวงกลาโหม
ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
     
 
น.สพ.ทฤษดี ชาวสวนเจริญ
น.สพ.สมภพ  ฉัตราภรณ์
 
ผู้แทนกรมปศุสัตว์
ผู้แทนกรุงเทพมหานคร