สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

โครงสร้างบุคลากรสพ.สภ.๒๕๔๘-๒๕๕๑

   

วาระปี ๒๕๖๔-๒๕๖๗    วาระปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ วาระปี ๒๕๕๘-๒๕๖๑   วาระปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘new  
วาระปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘   วาระปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔  วาระปี ๒๕๔๘-๒๕๕๑  วาระปี ๒๕๔๕-๒๕๔๘ 
       

 โครงสร้างบุคลากรเจ้าหน้าที่สำนักงานสัตวแพทยสภา 

  

     


คณะกรรมการสัตวแพทยสภาวาระ พ.ศ.๒๕๔๘ - ๒๕๕๑

 

กรรมการโดยการเลือกตั้ง                                                                                                                                                               
     
 
 
 
รศ.น.สพ.สงคราม เหลืองทองคำ
 
 
นายกสัตวแพทยสภา
 
     
รศ.สพ.ญ.ดร.วรรณดา สุจริต
รน.สพ.ชูชัย อังศุธรรังสี
สพ.ญ.ปาริฉัตร  สุขโต
เลขาธิการ
รองเลขาธิการ
เหรัญญิก
     
ศ.กิตติคุณ สพ.ญ.ปราณี ตันติวนิช
น.สพ.เกียรติศักดิ์ อุ่ยรุ่งโรจน์
สพ.ญ.ยวนตา พฤกษราช
อุปนายกคนที่ 2
ประชาสัมพันธ์
 
     
สพ.ญ.พรรณพิไล เสกสิทธิ์
น.สพ.ยันต์ สุขวงศ์
น.สพ.การุณ ชัยวงศ์โรจน์
     
รศ.น.สพ.วิวัฒน์ ชวนะนิกุล
สพ.ญ.มนัสนันท์ ประสิทธิรัตน์
สพ.ญ.คนึงนิจ รังสิธนานนท์
     
 
น.สพ.มาโนช เฟื่องฟูพงศ์
น.สพ.กิตติ ทรัพย์ชูกุล
 
 

 

กรรมการโดยตำแหน่ง และผู้แทนหน่วยงาน:
     
นายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง
ศ.น.สพ.ดร.อรรณพ คุณาวงษ์กฤต
น.สพ.ธวัชชัย  ศักดิ์ภู่อร่าม
อธิบดีกรมปศุสัตว์
คณบดีสัตวแพทย์ศาสตร์
คณบดีสัตวแพทย์ศาสตร์
 
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
อุปนายกคนที่ 1
 
     
สพ.ญ.สุณีรัตน์  เอี่ยมละมัย
น.สพ.เลิศรัก  ศรีกิจการ
สพ.ญ.วันทนีย์  รัตนศักดิ์
คณบดีสัตวแพทย์ศาสตร์
คณบดีสัตวแพทย์ศาสตร์
คณบดีสัตวแพทย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
     
รศ.น.สพ.ดร.จตุพร กระจายศรี
สพ.ญ.ศิรยา  ชื่นกำไร
น.สพ.ประเทือง  สุดสาคร
คณบดีสัตวแพทย์ศาสตร์
นายกสมาคมผู้ประกอบการ
นายกสัตวแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
บำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปภัมภ์
     
พ.อ.น.สพ.สาทร  จันทนปุ่ม
สพ.ญ.นัยนา  อภิชาติพันธุ์
น.สพ.พลายยงค์  สการะเศรณี
ผู้แทนกระทรวงกลาโหม
ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
     
 
น.สพ.ทฤษฎี ชาวสวนเจริญ
น.สพ.สมภพ  ฉัตราภรณ์
 
ผู้แทนกรมปศุสัตว์
ผู้แทนกรุงเทพมหานคร