สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

โครงสร้างบุคลากรสพ.สภ.๒๕๕๑-๒๕๕๔

 

วาระปี ๒๕๖๔-๒๕๖๗    วาระปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ วาระปี ๒๕๕๘-๒๕๖๑   วาระปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘new  
วาระปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘   วาระปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔  วาระปี ๒๕๔๘-๒๕๕๑  วาระปี ๒๕๔๕-๒๕๔๘ 
       

 โครงสร้างบุคลากรเจ้าหน้าที่สำนักงานสัตวแพทยสภา 

  


 

คณะกรรมการสัตวแพทยสภาวาระ พ.ศ.๒๕๕๑ - ๒๕๕๔

 

กรรมการโดยการเลือกตั้ง
     
 
 
 
น.สพ.ยุคล ลิ้มแหลมทอง
 
 
นายกสัตวแพทยสภา
 
     

น.สพ.จีระ  สรนุวัตร

ผศ.น.สพ.ดร.พีรศักดิ์  สุทธิโยธิน

สพ.ญ.คนึงนิจ   รังสิธนานนท์

เลขาธิการ
รองเลขาธิการ
เหรัญญิก
 

 

 
     
     

ผศ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย  ศักดิ์ภู่อร่าม

น.สพ.สุเมธ  ทรัพย์ชูกุล

น.สพ.มาโนช   เฟื่องฟูพงศ์

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

อุปนายกคนที่ ๒

ประชาสัมพันธ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   

อุปนายกคนที่ ๑

   
     

ศ.น.สพ.ดร.ชัยณรงค์  ชัยบุตร

รศ.สพ.ญ.ดร.เฉลียว  ศาลา
น.สพ.การุณ ชัยวงศ์โรจน์
     

น.สพ.สำเริง  วรศรี

รศ.น.สพ.วิวัฒน์   ชวนะนิกุล

น.สพ.วิมล  จิระธนะวัฒน์

     

สพ.ญ.ปัจฉิมา  อินทรกำแพง

น.สพ.พยนต์  สินสุวงศ์วัฒน์

พันเอก(พิเศษ)น.สพ.ไชยวัฒน์  บางประภา

     
     

 

   
 

 

กรรมการโดยตำแหน่ง และผู้แทนหน่วยงาน                                                                                                                                 
     

นายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ

อ.สพ.ญ.วันทนีย์  รัตนศักดิ์

รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์   เอี่ยมละมัย

อธิบดีกรมปศุสัตว์

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

 

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     

รศ.น.สพ.ดร.เลิศรัก   ศรีกิจการ

รศ.น.สพ.ดร.จตุพร  กระจายศรี

ผศ.สพ.ญ.ดร.เกวลี   ฉัตรดรงค์

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

นายกสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

บำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย

     
รศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต

น.สพ.นิรันดร เอื้องตระกูลสุข

พันเอก น.สพ.สมศักดิ์ รักศีล

สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

ผู้แทนกรมปศุสัตว์

ผู้แทนกระทรวงกลาโหม

ในพระบรมราชูปถัมภ์

   
     

สพ.ญ.จันทรา สิงห์ชัย

น.สพ.พลายยงค์  สการะเศรณี

สพ.ญ.นัยนา   อภิชาตพันธุ์

ผู้แทนกรุงเทพมหานคร

ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข

ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย