สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

โครงสร้างบุคลากรสพ.สภ.๒๕๕๕-๒๕๕๘ new

  

วาระปี ๒๕๖๔-๒๕๖๗    วาระปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ วาระปี ๒๕๕๘-๒๕๖๑   วาระปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘new  
วาระปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘   วาระปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔  วาระปี ๒๕๔๘-๒๕๕๑  วาระปี ๒๕๔๕-๒๕๔๘ 
       
 

โครงสร้างบุคลากรเจ้าหน้าที่สำนักงานสัตวแพทยสภา 

   

 

 

คณะกรรมการสัตวแพทยสภาวาระ พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๘

 

กรรมการโดยการเลือกตั้ง
     
 
 
 
 
รศ.น.สพ.ดร.สุวิชัย โรจนเสถียร
 
 
นายกสัตวแพทยสภา
 
 

 

 
     

ศ.กิตติคุณ น.สพ.ดร.อรรณพ คุณาวงษ์กฤต

ผศ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม

น.สพ.สุเมธ ทรัพย์ชูกุล

อุปนายกคนที่ ๑

อุปนายกคนที่ ๒

เลขาธิการ
     

น.สพ.ธานินทร์ ชีวะผลาบรูณ์

 น.สพ.พรชัย สุวรรณาภิรมย์

น.สพ.นพพร วายุโชติ

รองเลขาธิการ

เหรัญญิก

ประชาสัมพันธ
     
รศ.น.สพ.ดร.ธีระ รักความสุข
ผศ.น.สพ.ดร.พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน

สพ.ญ.กัลยา เก่งวิกย์กรรม

     

ศ.น.สพ.ดร.นิวัฒน์ มณีกาญจน์

น.สพ.วิริยะ แก้วทอง

น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์

     
 

ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม

สพ.ญ.พรรณพิไล เสกสิทธิ์

 
     

 

กรรมการโดยตำแหน่ง และผู้แทนหน่วยงาน
     

น.สพ.ทฤษดี ชาวสวนเจริญ

ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์  ธนาวงษ์นุเวช

ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ
อธิบดีกรมปศุสัตว์

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     

รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย  เครือสุคนธ์

รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยมหิดล

     

รศ.น.สพ.ดร.จตุพร กระจายศรี

ผศ.สพ.ญ.ดร.วลาสินี  มูลอามาตย์

น.สพ.สรวิศ  ธานีโต

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

นายกสมาคมสัตวแพทย์

นายกสัตวแพทยสมาคมแห่่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมถ์

     

น.สพ.ยุทธนา ชัยศักดานุกุล

พันเอกธนัท  พูลสยม

สพ.ญ.แขไข จิตทิชานนท์

ผู้แทนกรมปศุสัตว์

ผู้แทนกระทรวงกลาโหม

ผู้แทนกรุงเทพมหานคร

 

   


สพ.ญ.อภิรมย์ พวงหัตถ์

สพ.ญ.นัยนา อภิชาติพันธุ์

 

ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข

ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย