สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

โครงสร้างบุคลากรสพ.สภ.๒๕๕๕-๒๕๕๘

   

วาระปี ๒๕๖๔-๒๕๖๗    วาระปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ วาระปี ๒๕๕๘-๒๕๖๑   วาระปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘  
วาระปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘   วาระปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔  วาระปี ๒๕๔๘-๒๕๕๑  วาระปี ๒๕๔๕-๒๕๔๘ 
       

โครงสร้างบุคลากรเจ้าหน้าที่สำนักงานสัตวแพทยสภา 

  

 

  

 

 

คณะกรรมการสัตวแพทยสภาวาระ พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๘

 

กรรมการโดยการเลือกตั้ง                                                                                                                                                                                                  
     
 
 
 
น.สพ.ยุคล ลิ้มแหลมทอง 
 
 
นายกสัตวแพทยสภา
 
 

 

 
     

ศ.กิตติคุณ น.สพ.ดร.อรรณพ คุณาวงษ์กฤต

ผศ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม

น.สพ.สุเมธ ทรัพย์ชูกุล

อุปนายกคนที่ ๑

อุปนายกคนที่ ๒

เลขาธิการ
     

น.สพ.ธานินทร์ ชีวะผลาบรูณ์

สพ.ญ.พรรณพิไล เสกสิทธิ์

ผศ.น.สพ.ดร.พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน

รองเลขาธิการ

เหรัญญิก

ประชาสัมพันธ์
     
รศ.น.สพ.ดร.ธีระ รักความสุข
น.สพ.นพพร วายุโชติ

สพ.ญ.กัลยา เก่งวิกย์กรรม

     

ศ.น.สพ.ดร.นิวัฒน์ มณีกาญจน์

น.สพ.วิริยะ แก้วทอง

น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์

     
 

ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม

รศ.น.สพ.ดร.สุวิชัย โรจนเสถียร

 
     

 

กรรมการโดยตำแหน่ง และผู้แทนหน่วยงาน                                                                                                             
     

น.สพ.ทฤษดี ชาวสวนเจริญ

ศ.น.สพ.ดร.มงคล เตชะกำพุ

ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ
อธิบดีกรมปศุสัตว์

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     

รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย

รศ.น.สพ.เลิศรัก ศรีกิจการ

รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยมหิดล

     

รศ.น.สพ.ดร.จตุพร กระจายศรี

รศ.สพ.ญ.ดร.เกวลี ฉัตรดรงค์

น.สพ.นิรันดร เอื้องตระกูลสุข

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

นายกสมาคมสัตวแพทย์

นายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมถ์

     

น.สพ.ยุทธนา ชัยศักดานุกุล

พันเอก น.สพ.เริงชัย กาญจนารมย์

สพ.ญ.แขไข จิตทิชานนท์

ผู้แทนกรมปศุสัตว์

ผู้แทนกระทรวงกลาโหม

ผู้แทนกรุงเทพมหานคร

 

   
 

สพ.ญ.อภิรมย์ พวงหัตถ์

สพ.ญ.นัยนา อภิชาติพันธุ์

 

ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข

ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย