สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๓๘ / ๒๕๖๒ เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

 

 

ดาวน์โหลดประกาศ 38/2562 การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ฯ ม.สงขลานครินทร์.pdf