สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๓๑ / ๒๕๖๒ เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

 

 

ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่  ๓๑ / ๒๕๖๒

เรื่อง  การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

                                     

 

                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์  พ.ศ.๒๕๔๕  ประกอบกับข้อ ๙, ๑๐, ๑๑ และข้อ ๑๒ ของข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยการรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของสถาบันการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒  และความเห็นชอบของคณะกรรมการสัตวแพทยสภาในคราวประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภา ครั้งที่ ๘ / ๒๕๖๒  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒  สัตวแพทยสภาจึงประกาศรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  เป็นเวลา ๕ ปี (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยมีเงื่อนไขดังนี้

     ๑. ให้สถาบันการศึกษาส่งรายชื่อนักศึกษาในแต่ละรหัส ไม่เกินจำนวนที่ระบุในแผนการรับนักศึกษาในเล่มหลักสูตร ภายในภาคการศึกษาที่ ๑  ของชั้นปีที่ ๒  

     ๒. ให้สถาบันการศึกษาส่งผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ระหว่างปีการศึกษาที่ล่วงมาแล้วของทุกปี

     ๓. ให้สถาบันการศึกษา ส่งประมวลรายวิชา (Course Syllabus) ทุกรายวิชาที่จะสอนในแต่ละภาคการศึกษาก่อนทำการสอน ๑ ภาคการศึกษา

     ๔. ให้สถาบันการศึกษา รายงานจำนวนสัตว์ป่วยที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอน และจำนวนตัวอย่างโดยหน่วยชันสูตรโรคสัตว์ในปีการศึกษาที่ล่วงมาแล้วของทุกปี

     ๕. ให้สถาบันการศึกษา ส่งแผนการพัฒนาบุคลากรด้านคุณวุฒิ ๕ ปี ให้สัตวแพทยสภาใช้ประกอบการตรวจติดตาม และส่งรายชื่อที่เป็นปัจจุบันของอาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ และนายสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ทุกปีการศึกษา

     ๖. ให้สถาบันส่งแผนการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลสัตว์ ๕ ปี ให้สัตวแพทยสภาใช้ประกอบการตรวจติดตาม เพื่อให้มีจำนวนสัตว์ป่วยเพียงพอสำหรับการฝึกปฏิบัติทางคลินิกของนักศึกษา และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ

     ๗. คณะทำงานพิจารณาหลักสูตรและสถาบันจะไปตรวจติดตามการดำเนินงานอย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง โดยสถาบันผลิตสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

                     สัตวแพทยสภารับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  เป็นเวลา ๕ ปี (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  ดังนี้

 

                     ปริญญาชื่อ :    สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                  (ชื่อเต็มภาษาไทย)

                                             สพ.บ.                                                (ชื่อย่อภาษาไทย)

                                             Doctor of Veterinary Medicine      (ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ)

                                             D.V.M.                                              (ชื่อย่อภาษาอังกฤษ)

 

                    ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๖๐  ถึงวันที่  ๒๕  มกราคม  ๒๕๖๕

 

                                                                         ประกาศ ณ วันที่  ๒๐  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๒

            

                                                                      (ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย  ศักดิ์ภู่อร่าม)

                                                                                       นายกสัตวแพทยสภา                                  

 


ดาวน์โหลดประกาศ 31/2562 การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ฯ ม.เวสเทิร์น.pdf