สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๒๗ / ๒๕๖๒ เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ )

ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่  ๒๗ / ๒๕๖๒

เรื่อง  การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

( หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ )

                                     

 

                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์  พ.ศ.๒๕๔๕  ประกอบกับข้อ ๙, ๑๐, ๑๑ และข้อ ๑๒ ของข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยการรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของสถาบันการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒  และความเห็นชอบของคณะกรรมการสัตวแพทยสภาในคราวประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภา ครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๒  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๖๒  สัตวแพทยสภา  จึงประกาศรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นเวลา ๕ ปี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 

          ๑.ให้สถาบันการศึกษาส่งรายชื่ออาจารย์ และนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นปัจจุบัน โดยมีจำนวนและคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักสูตรที่ได้รับการเห็นชอบ และแจ้งให้สัตวแพทยสภาทราบทุกสิ้นปีการศึกษา รวมทั้งจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรระยะเวลา ๕ ปี แล้วส่งให้สัตวแพทยสภาทราบ

          ๒.ให้สถาบันการศึกษารายงานจำนวนสัตว์ป่วยประจำปีที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอน และรายงานจำนวนตัวอย่างส่งตรวจประจำปีที่หน่วยชันสูตรโรคสัตว์ และแจ้งให้สัตวแพทยสภาทราบทุกสิ้นปีการศึกษา รวมทั้งจัดทำแผนพัฒนางานบริการวิชาการทาง     สัตวแพทย์ แล้วส่งให้สัตวแพทยสภาทราบ

          ๓.ให้สถาบันการศึกษาส่งรายชื่อสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ที่เป็นปัจจุบัน และแจ้งให้สัตวแพทยสภาทราบทุกสิ้นปีการศึกษา

          ๔.ให้สถาบันการศึกษาจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน (คกส.) ระดับคณะ แล้วรายงานให้สัตวแพทยสภาทราบ

          ๕.ในกรณีที่จำเป็นสัตวแพทยสภาสามารถมอบหมายผู้แทนคณะทำงานพิจารณาหลักสูตรและสถาบันไปตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของสถาบันได้อย่างน้อย ๑ ครั้งตลอดระยะการรับรองปริญญา ๕ ปี โดยสถาบันผลิตสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

                   สัตวแพทยสภารับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นเวลา ๕ ปี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑  ดังนี้

 

                   ปริญญาชื่อ :    สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                  (ชื่อเต็มภาษาไทย)

                                           สพ.บ.                                                (ชื่อย่อภาษาไทย)

                                           Doctor of Veterinary Medicine      (ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ)

                                           D.V.M.                                              (ชื่อย่อภาษาอังกฤษ)

 

                   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  ๖  ตุลาคม  ๒๕๖๐  ถึงวันที่  ๕  ตุลาคม  ๒๕๖๖

 

                                                             ประกาศ ณ วันที่  ๓๑  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๒

 

                                                            (ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย   ศักดิ์ภู่อร่าม)

                                                                          นายกสัตวแพทยสภา ดาวน์โหลดประประกาศการรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ฯ ม.มหาสารคาม(หลักสูตรฯ(๖๑).pdf